Psychiatria

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA PSYCHIATRII
DLA VI ROKU WYDZIA£U LEKARSKIEGO
Zajêcia odbywaj¹ siê w sali wyk³adowej Kliniki Psychiatrii. Rozpoczynaj¹
siê dwugodzinnym wyk³adem seminaryjnym, kontynuowane s¹ w formie
osobistego kontaktu z pacjentami na oddzia³ach, pod opiek¹ asystentów.
Cele kszta³cenia
Celem kszta³cenia studentów Wydzia³u Lekarskiego jest zapoznanie z terminologi¹ psychopatologiczn¹, zdobycie umiejêtnoœci nawi¹zania kontaktu z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi,
prowadzenie dokumentacji medycznej leczenia psychiatrycznego,
samodzielnego diagnozowania zaburzeñ psychicznych oraz planowania i monitorowania leczenia tych zaburzeñ, zarówno metodami
farmakologicznymi, jak i niefarmakologicznymi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tematyka seminariów
Miejsce psychiatrii wœród nauk medycznych i zasady relacji pacjent–lekarz. Wprowadzenie do zajêæ z psychiatrii, ogólne zasady
postêpowania z pacjentem psychiatrycznym, rys historyczny.
Udzia³ psychologa klinicznego w diagnostyce i terapii medycznej.
Psychoterapia Metody diagnostyki psychologicznej stosowane w psychiatrii, rodzaje psychoterapii, wyjaœnienie podstawowych pojêæ
i definicji.
Zaburzenia osobowoœci, zachowania i dewiacje. Teorie osobowoœci, klasyfikacja zaburzeñ osobowoœci oraz dewiacji seksualnych wg
ICD-10. Diagnostyka i postêpowanie.
Zaburzenia lêkowe (nerwice i zaburzenia psychosomatyczne), cz. I.
Podstawowe definicje, teorie psychologiczne i biologiczne lêku,
zaburzenia lêkowe w klasyfikacji ICD-10.
Zaburzenia lêkowe (nerwice i zaburzenia psychosomatyczne), cz. II.
Zaburzenia reaktywne. Omówienie poszczególnych rodzajów zaburzeñ lêkowych i reaktywnych, farmakoterapia i psychoterapia
poszczególnych zaburzeñ.
Psychiatria wieku rozwojowego. Upoœledzenie umys³owe. Specyfika psychiatrii dzieci i m³odzie¿y, omówienie najczêstszych zaburzeñ i chorób psychicznych wieku rozwojowego.
Organiczne zaburzenia psychiczne. Diagnostyka i klasyfikacja zespo³ów zaburzeñ psychicznych o pod³o¿u organicznym wg ICD-10.
Otêpienia.
1
8. Schizofrenia, cz. I. Rys historyczny, klasyfikacja i koncepcje etiologiczne schizofrenii, kryteria diagnostyczne.
9. Schizofrenia, cz. II. Inne zaburzenia psychotyczne. Omówienie
postaci schizofrenii z uwzglêdnieniem specyficznego leczenia
i rokowania. Nieschizofreniczne zaburzenia psychotyczne.
10. Zaburzenia nastroju. Rys historyczny, epidemiologia, diagnostyka
i podzia³ wg ICD-10.
11. Choroby afektywne, cz. II. Omówienie zaburzeñ afektywnych: zaburzenia depresyjne nawracaj¹ce i zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Maski depresji. Przebieg i rokowanie w chorobach
afektywnych.
12. Uzale¿nienia od œrodków psychoaktywnych, œrodki lecznicze i rehabilitacja. Problemy spo³eczne i zdrowotne zwi¹zane z u¿ywaniem œrodków psychoaktywnych. Pojêcie u¿ywania szkodliwego,
uzale¿nienia, zespo³u abstynencyjnego. Podzia³ na grupy œrodków
uzale¿niaj¹cych wg ICD-10. Postêpowanie z osobami u¿ywaj¹cymi
szkodliwie i uzale¿nionymi od œrodków psychoaktywnych.
13. Zespó³ zale¿noœci od alkoholu, œrodki lecznicze i rehabilitacja.
Definicje i typologia alkoholizmu, etiologia, epidemiologia, przebieg uzale¿nienia, powik³ania somatyczne i psychiatryczne. Sposoby leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego.
14. Psychofarmakoterapia. Podzia³ œrodków psychofarmakologicznych.
Charakterystyka neuroleptyków i leków przeciwdepresyjnych, dzia³ania uboczne, wskazania i przeciwwskazania do stosowania ww.
grup leków.
15. Psychofarmakoterapia i inne metody leczenia w psychiatrii. Charakterystyka innych grup œrodków psychofarmakologicznych. Mechanizmy receptorowe dzia³ania leków psychotropowych.
Biologiczne leczenie niefarmakologiczne w psychiatrii.
16. Prawne i etyczne aspekty psychiatrii. Organizacja lecznictwa psychiatrycznego. Orzecznictwo lekarskie w zaburzeniach i chorobach
psychicznych. Rola lekarza psychiatry w postêpowaniu przed s¹dami: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi i dla nieletnich. Zasady orzecznictwa w psychiatrii. Organizacja lecznictwa psychiatrycznego.
17. Postêpowanie lekarza w nag³ych (ostrych) zaburzeniach psychicznych (psychozy zewn¹trzpochodne). Wskazania do postêpowania
lekarzy na oddzia³ach niepsychiatrycznych w razie wyst¹pienia zaburzeñ psychicznych u pacjenta. Rola psychiatrii konsultacyjnej.
2
Tematyka æwiczeñ
1. Wywiad i badanie psychiatryczne, metody badañ.
2. Œwiadomoœæ i jej zaburzenia.
3. Spostrzeganie, pamiêæ, uwaga.
4. Myœlenie i inteligencja.
5. Zaburzenia ¿ycia uczuciowego.
6. Sfera woli d¹¿eñ i dzia³ania. Napêd psychomotoryczny.
7. Zaburzenia czynnoœciowe, nerwice.
8. Zaburzenia osobowoœci.
9. Psychozy egzogenne – symptomatologia.
10. Psychozy schizofreniczne.
11. Psychozy afektywne.
12. Zaburzenia psychiczne na pod³o¿u organicznym.
13. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa psychiatrycznego.
14. Alkoholizm i inne uzale¿nienia.
15. Zaburzenia reaktywne, symulacja.
16. Diagnostyka w chorobach psychicznych.
1.
2.
3.
4.
5.
Zalecana literatura
Bilikiewicz A., Strzy¿ewski W.: Psychiatria. Podrêcznik dla studentów medycyny. Wyd. PZWL.
Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwi³owicz P.: Psychiatria. Repetytorium. PZWL, Warszawa 1999.
Bilikiewicz A., Pu¿yñski S., Rybakowski J., Wciórka J.: Psychiatria.
T. I, II, III. Urban&Partner, Wroc³aw.
Kaplan H.I., Sadock B.J. (polska red. Sidorowicz S.): Psychiatria
kliniczna. Urban&Partner, Wroc³aw.
Pu¿yñski S., Berêsewicz M: Zasady rozpoznawania i leczenia zaburzeñ psychicznych. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
3
Download