Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego | Ministerstwo Zdrowia

advertisement
09.10.2015
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Celem obchodów tego dnia jest zwrócenie uwagi na kilka kwestii, które wydają się zasadnicze
dla poprawy sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
1. Najważniejszym celem jest przekazanie szerokiej publiczności informacji o ogromnym rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych,
które są mylnie uważane za problem niszowy. Tymczasem różne formy zaburzeń psychicznych dotykają blisko 25% populacji, a
estymacja WHO sugeruje, że już w roku 2020 depresja będzie drugą co do znaczenia przyczyną niepełnosprawności na świecie.
Największe znaczenie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych (pośpiechu, niestabilności itp.) oraz zaburzenia
psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym i wikłające ich przebieg.
2. Celem powiązanym z poprzednim jest zredukowanie efektu stygmatyzacji związanego z zaburzeniami psychicznymi. Efektem
stygmatyzacji jest ze strony pacjentów unikanie leczenia psychiatrycznego, a ze strony otoczenia unikanie kontaktu z osobami
chorymi. Tragicznym skutkiem stygmatyzacji psychiatrycznej jest dyskryminacja chorych psychicznie w różnych obszarach życia
społecznego, od trudności w uzyskaniu zatrudnienia do zaniżania kosztów leczenia psychiatrycznego i zaniedbywania elementarnej
potrzeby zapewnienia godziwych warunków leczenia. Skrajnym wyrazem dyskryminacji są (zdarzające się nadal) trudności w
uzyskaniu pomocy lekarskiej w przypadku somatycznych problemów osób chorych psychicznie.
3. Kolejnym celem ŚDZP jest przedstawienie współczesnej oferty leczenia psychiatrycznego i przełamanie stereotypu o złym rokowaniu
zaburzeń psychicznych. Przedstawiając możliwości leczenia i rehabilitacji oraz korzystając ze współpracy z organizacjami pacjentów
można ukazać aktywne życie chorych podejmujących odpowiedzialność ze swoje zdrowie.
4. Ponieważ obchody ŚDZP mają różne formy (np w woj, Śląskim trwają trzy dni) i kierowane są do szerokiej publiczności, stwarzają
nadzieję na wytworzenie świadomych grup nacisku (osób chorych, ich rodzin i profesjonalistów), które mogą wpłynąć na zmiany
legislacyjne w zakresie psychiatrii, bowiem jakość legislacji psychiatrycznej jest niska, a ekspertyzy prawne wskazują na sprzeczność
niektórych przepisów z aktami prawnymi wyższego rzędu.
5. Celem łączącym poprzednie jest próba przekonania społeczeństwa, że osoby z zaburzeniami psychicznymi są jego pełnoprawnymi
członkami, a choroby psychiczne w swej istocie nie różnią się od chorób somatycznych.
Doceniając rolę psychiatrii w systemie ochrony zdrowia i wsłuchując się w opinię środowiska psychiatrycznego w Polsce oraz organizacji reprezentujących
pacjentów, minister zdrowia rozpoczął proces reformowania tej dziedziny medycyny w Polsce. Najważniejszymi elementami reformy są:
1. ustawa o zdrowiu publicznym jako świadectwo nowoczesnego państwa, w którym profilaktyka i prewencja stanowi istotny element
ochrony zdrowia, zapobiegając chorobom i ich skutkom;
2. pozostawienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jako wspierającego rozwój głównie w obszarach strategii
leczenia, infrastruktury i organizacji systemu;
3. nowa (pierwsza od 20 lat) wycena, przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, leczenia chorób psychicznych w trybie
szpitalnym i ambulatoryjnym, która znacznie wpłynie na dalszy rozwój psychiatrii w Polsce, wzmacniając ją ekonomicznie i
organizacyjnie;
4. systematyczne spotkania ze środowiskiem psychiatrów w Ministerstwie Zdrowia, jako ważna forma współpracy, dialogu i konsultacji
departamentów ze środowiskiem psychiatrów.
5. przygotowanie do opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii – mapa potrzeb powinna zostać przygotowana do
kwietnia 2016 r.
6. możliwość pozyskania środków europejskich na działania związane z poprawą infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz
działania mające na celu deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej.
7. utrzymanie dotychczasowego kierunku działań związanych z wdrażaniem modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej – propozycja
przeprowadzenia pilotażu, który będzie miał na celu weryfikację przyjętych założeń organizacyjno-finansowych.
8. powołanie zespołu do spraw przygotowania kontynuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
Download