psychologia, psychoterapia olsztyńskie centrum psychoterapii

advertisement
PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA
66
Centrum terapii i psychoprofilaktyki
“PODRÓ¯”
Olsztyn, ul. Koœciuszki 13, p.406, IVp.
www.psychoterapia.warmia.pl
NERWICE, DEPRESJE, LÊK, STRES,
ZAB. SEKSUALNE, UZALE¯NIENIA,
KRYZYS EMOCJONALNY
psychoterapeuci
mgr Dariusz Poniewozik
tel.784 974 861
mgr Tomasz Szmit
tel.607 731 308
TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA
OŒRODEK
KONSULTACYJNO-EDUKACYJNY
I WSPARCIA RODZINY
mgr BERNADETA JAB£OÑSKA
•
•
•
•
•
certyfikowany specjalista
terapii psychoseksualnej
poradnictwo i terapia ma³¿eñska
i rodzinna
terapia psychoseksualna
diagnoza i terapia ofiar
przemocy seksualnej
problemy seksualnoœci dzieci,
m³odzie¿y, osób niepe³nosprawnych
szkolenia, kursy, ksiêgarnia
tel. 509 344 562, 89 519 57 60
Olsztyn ul. Niepodleg³oœci 53/55 p.109
GABINET
PSYCHOLOGICZNOPSYCHOTERAPEUTYCZNY
mgr Maja Syczy³o
Cz³onek Sekcji Naukowej
Psychoterapii oraz Sekcji
Terapii Rodzin Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego
• diagnoza
• psychoterapia indywidualna
(m³odzie¿, doroœli)
• psychoterapia ma³¿eñska, par
Olsztyn ul. D¹browszczaków 39/410
tel. 696 670 644
www.lustro.org/maja-syczylo
www.majasyczylo.pl
CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHIATRYCZNEGO
mgr Lidia Dobrowolska
-
specjalista psychologii klinicznej
Olsztyn ul.Grotha 27/17
terapia poznawczo-behawioralna
porady, konsultacje
badanie inteligencji, osobowoœci
badania dla celów orzeczniczych
mgr Teresa Milewska-Gidzgier
89 678 53 71 (do godz.14.00), 602 13 43 73
mgr PAWE£ CIUNOWICZ
certyfikowany specjalista
psychoterapii uzale¿nieñ
PSYCHOTERAPIA - uzale¿nieñ,
wspó³uzale¿nienia, dysfunkcji w rodzinie
TERAPIA PAR
mgr
EL¯BIETA G. SMOLIÑSKA
psycholog, coach, ekspert w zakresie wychowania
trener NLP prowadzi gabinet od 1997 r.
POMOC PSYCHOLOGICZNA, DIAGNOZA, TERAPIA,
SPECJALISTYCZNE OPINIE
PROBLEMY OSOBISTE, RODZINNE, ZAWODOWE,
KRYZYSY, PROBLEMY WYCHOWAWCZE
Olsztyn ul.Nowowiejskiego 1/408 (D.H. Inka)
Od pn. do pt. po uzgodnieniu tel. 603 246 501
l leczenie uzale¿nieñ od alkoholu i hazardu
l terapia par
l terapia kierowców po stracie prawa jazdy
Olsztyn, ul. Osiñskiego 12/13, pokój 112
Olsztyn, ul. Kopernika 16/3
509 63 88 67 www.niepije.com
www.kontakt-olsztyn.pl
Certyfikowani Psychoterapeuci Europejskiego
Stowarzyszenia Psychoterapii
Depresje, lêki, nerwice, kryzysy rodzinne i osobiste,
problemy w relacjach z ludŸmi
• Psychoterapia indywidualna
• Psychoterapia rodzin
• Psychoterapia par
• Psychoterapia grupowa
mgr Olga Jaszak
tel. 507 058 685
mgr Katarzyna Pokropska
tel. 604 436 777
Trwa nabór do grup terapeutycznych
start: • wrzesieñ 2016 • styczeñ 2017
• TERAPIA DEPRESJI, ZABURZEÑ LÊKOWYCH
I OSOBOWOŒCI, MEDIACJE RODZINNE
• BADANIA PSYCHOLOGICZNE (NA BROÑ,
KANDYDATÓW NA SÊDZIÓW, KURATORÓW)
INFORMACJA MEDYCZNA
W INTERNECIE
www.medis.info.pl
mgr MAREK OGONOWSKI
certyfikowany specjalista psychoterapii uzale¿nieñ
OLSZTYÑSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII
"KONTAKT"
mgr ALICJA MAULUD
Olsztyn, ul. Kêtrzyñskiego 5 lok. 48
rejestracja 665 761 884
Olsztyn, Plac Bema 4, gabinet 1
tel. 604 550 407
Gabinet bez barier architektonicznych
mgr Alicja Ma³gorzata Konieczna
• DDA, wspó³uzale¿nienia
- terapia indywidualna i grupowa
• terapia ofiar przemocy
• przewlek³y stres, nerwica, depresja
• konflikty w relacjach z bliskimi
• kobiety w zwi¹zkach toksycznych
• kryzysy osobiste i ma³¿eñskie
• psychoterapia indywidualna
(doroœli i m³odzie¿)
• psychoterapia pary
• pomoc psychologiczna w kryzysach
• badania testowe dla celów:
- diagnozy psychologicznej
- orzeczniczych
Olsztyn, ul. Warmiñska 27, gab.110, I piêtro
509 972 044
509 972 019
GABINET
PSYCHOTERAPEUTYCZNY
specjalista terapii skoncentrowanej
na rozwi¹zaniach
SPECJALISTA
PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
codziennie po uzgodnieniu telefonicznym:
psycholog kliniczny
Olsztyn, ul. Herdera 19/10
509 100 269, 89 542 58 51
INFORMACJA
MEDYCZNA
tel. 194-34
Psychoterapia jest to zbiór technik, które lecz¹ lub pomagaj¹ leczyæ
rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspóln¹ cech¹
wszystkich takich technik jest kontakt miêdzyludzki, w odró¿nieniu
od leczenia medycznego.
Cele psychoterapii ukierunkowane s¹ zwykle na zmiany postaw i zachowañ
pacjenta, jak te¿ na rozwój jego kompetencji emocjonalnych,
np. na podniesienie samooceny, podniesienie poziomu samokontroli,
radzenie sobie z lêkami oraz stresem, wspó³pracy i komunikowania siê
z otoczeniem, poprawê zdolnoœci tworzenia wiêzi, czy te¿ na poprawê
w³asnej motywacji do dzia³ania.
Download