SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO

advertisement
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Temat wykładu/warsztatu: TECHNIKI TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ
Liczba godzin: 11
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących: Magdalena Skotnicka
Zakres tematów i wiedza teoretyczna uzyskana/ugruntowana podczas zajęć (skrótowo: które
koncepcje)
Omówienie możliwości zastosowania technik poznawczych w zależności od celu terapeutycznego,
tworzenia konceptualizacji, fazy terapii ( modyfikowanie myśli automatycznych, praca nad przekonaniami)
oraz napotkanych w procesie terapii problemów (problemy w identyfikowaniu myśli i przekonań).
Uporządkowanie poznanych dotąd i stosowanych metod na przykładzie klinicznych ich zastosowań (Dialog
sokratejski; klaryfikacja; sondowanie - strzałka w dół, opisywanie sytuacji trudnej, rozpoznawanie
automatycznych myśli, emocji i rozróżnianie ich, skalowanie, poszukiwanie dowodów prawdziwości sądu,
badanie konsekwencji, przewidywań, wyobrażeń, dekatastrofizacja, dysykusja z przekonaniami,
odgrywanie ról, nazywanie i identyfikowanie zniekształceń poznawczych, paradoks, rozpraszanie i
przemieszczanie uwagi, fiszki, zapisy myśli automatycznych)
Umiejętności praktyczne nabyte/doskonalone podczas zajęć
Dobieranie metod w zależności od problemów z pacjentem i fazy terapii, przećwiczenie wybranych metod
na własnych przykładach, możliwość przećwiczenia techniki, która sprawia problem w pracy z klientem
Literatura obowiązująca, [której przeczytanie stanowi całość z uczestnictwem zajęciach – można się do
niej odnosić podczas egzaminu]
Pragłowska E, Popiel A Terapia poznawczo behawioralna Paradygmat Warszawa 2008
Beck J Terapia poznawcza WUJ Kraków 2005
Persons J Terapia poznawcza w praktyce Gdynia. 2007
Leahy Techniki terapii poznawczej WUJ Kraków 2008
Literatura uzupełniająca, pogłębiająca wiedzę na dany temat
Reinecke M A Clark Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce GWP Sopot 2005
Dodatkowe oczekiwania wykładowcy wobec studentów związane z przygotowaniem się do zajęć np.
wymaganie aktywnego uczestnictwa, konieczność przygotowania przypadku itp.
Aktywne uczestnictwo w czasie zajęć, udział w ćwiczeniach, co pozwoli na przećwiczenie wybranych
technik terapii poznawczo behawioralnej na własnym materiale klinicznym.
Informacja o osobie prowadzącej (lub osobach) [krótki biogram]
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
dr Magdalena Skotnicka Chaberek lekarz psycholog, aktywny zawodowo psychoterapeuta i superwizor
terapii poznawczo behawioralnej, specjalizujący się w pracy z osobami z zaburzeniami
neurorozwojowymi , medycyną stanów nagłych, osobami z uszkodzeniami CUN.
Download