BW - MIEJSCE PSYCHOTERAPII W SYS_OZ UE i USA

advertisement
MIEJSCE PSYCHOTERAPII W SYSTEMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ UE i USA
Bohdan W. Wasilewski, Instytut Psychosomatyczny, Warszawa
PSYCHOTERAPIA - USA
• Ilość praktykujących psychoterapeutów >300.000 osób, w tym:
- 35 tys. psychiatrów,
- 73 tys. psychologów,
- 192 tys. pracowników socjalnych
(za Insel TR. 2004)
SZKOLENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE - USA
Badania M.M. Weissmana i wsp.(2006) z Columbia University dotyczące 552
ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii w USA
wykazały, iŜ jedynie w 20% przypadków program szkolenia
spełniał wystarczający standard dydaktyczny i kliniczny (kryteria EBT).
•
PSYCHOTERAPIA
– WIELKA BRYTANIA
• Ilość praktykujących psychoterapeutów >38.000 osób (2006), w tym:
- psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni lub inni przedstawiciele
zawodów medycznych z dalszym szkoleniem psychoterapeutycznym.
• Wielka Brytania dysponuje 3 narodowymi rejestrami psychoterapeutów i
doradców
SZKOLENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE – W. BRYTANIA
•
Nie ma jednorodnej drogi kształcenia, istnieje ok.570 kursów szkolących, z
których 2/3 nie zapewnia niezbędnego minimum dydaktycznego.
•
Ponad 2/3 psychoterapeutów oraz 1/3 doradców pracuje w sektorze prywatnym.
Za S. Priebe 2006
PSYCHOTERAPIA - NIEMCY
• Ilość praktykujących psychoterapeutów >19.500 osób (2006), w tym:
- 3,5 tys. psychiatrów,
- 16 tys. psychologów,
- --- pracowników socjalnych
(ustawa o zawodzie psychoterapeuty rezerwuje tą nazwę jedynie dla leczenia)
DEFINICJA ZAWODU PSYCHOTERAPEUTY - NIEMCY
•
Realizowanie naukowo sprawdzonej i dopuszczonej metody
psychoterapeutycznej prowadzącej do rozpoznania, leczenia, redukowania
zaburzeń definiowanych jako chorobowe u osoby, u której jest to uzasadnione z
punktu widzenia jej zdrowia.
SZKOLENIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE - NIEMCY
•
•
•
Szkolenie nadzorowane jest przez organy samorządu zawodowego (Izby
Lekarskie i Izby Psychoterapeutyczne), które ściśle współpracują z państwem.
Dostęp do zawodu psychoterapeuty jest limitowany i ograniczony do zawodów
medycznych.
Z psychoterapii wyłączone są: poradnictwo socjalne, zawodowe, rodzinne i
osobiste.
KRAJE, W KTÓRYCH PSYCHOTERAPIA NA MOCY USTAWY ZOSTAŁA
ZASTRZEśONA DLA LECZENIA MEDYCZNEGO
•
•
•
•
•
Niemcy
Francja
Szwajcaria
Rosja
Ukraina ?
MEDYCYNA SYMBOLEM
POSTĘPU CYWILIZACYJNEGO
•
•
•
•
Znaczące przedłuŜenie Ŝycia
Fascynacja moŜliwościami technicznymi
Powszechność dostępu
Złuda wszechmocy
WYZWANIA, KTÓRE STOJĄ PRZED WSPÓŁCZESNĄ MEDYCYNĄ (1)
•
•
•
Uzyskany postęp w zakresie leczenia stanów ostrych, nie równowaŜy szybkiego
narastania stanów przewlekłych.
Sukcesy terapeutyczne często osiągane są nieproporcjonalnym kosztem
przewlekłego upośledzenia zdrowia.
Narasta znaczenie czynników psychologicznych dla utrzymania jakości zdrowia i
przeciwdziałania niepełnosprawności.
WYZWANIA, KTÓRE STOJĄ PRZED WSPÓŁCZESNĄ MEDYCYNĄ (2)
•
•
Atomizacja medycyny spowodowała, iŜ pacjent zagubił się wśród aparatów i
procedur.
Wśród róŜnych specjalistów od organów, psychoterapeuta ma być kolejnym
specjalistą od umysłu.
•
Tradycja konsylium lekarskiego została zastąpiona przez procedury i
skierowania oraz pacjenta poszukującego informacji o chorobie w Internecie.
LEKARZ NASZYCH OBAW
Zimny medyk, dbający głównie o siebie, asystent śmierci
PSYCHOTERAPIA JAKO ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE
•
•
•
Wymóg spełnienia analogicznych kryteriów efektywności i bezpieczeństwa
stosowania jak inne świadczenia zdrowotne.
Komplementarność z innymi formami świadczeń zdrowotnych.
Analogiczny do innych dyscyplin medycznych system szkolenia i nadzoru
zawodowego.
PSYCHOTERAPIA MEDYCZNA (1)
To zdolność leczenia pacjenta z uŜyciem technik psychoterapeutycznych jako
składowej kompleksowego leczenia medycznego
PSYCHOTERAPIA MEDYCZNA (2)
•
Psychoterapia jest dominującym elementem terapii – leczenia w placówkach
psychoterapeutycznych
•
Psychoterapia jest dopełniającym elementem terapii – leczenia z współudziałem
psychoterapeuty w róŜnych placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych
PSYCHOTERAPIA MEDYCZNA (3)
to wiedza i umiejętności wspólne dla kaŜdego solidnego wykształcenia
psychoterapeutycznego uzupełnione o:
•
•
zdolność diagnozy choroby podlegającej leczeniu z głównym udziałem
psychoterapii
zdolność rozpoznawania chorób somatycznych i psychicznych przebiegających
pod maską objawów psychologicznych
•
zdolność współpracy z innymi specjalistami medycznymi równolegle leczącymi
chorego
•
dysponowanie wystarczającą wiedzą o czynnikach somatycznych i lekach
znacząco wpływających na stan psychiczny
•
umiejętność funkcjonowania w ramach struktury słuŜby zdrowia wraz z jego
mechanizmami nadzoru fachowego, szkolenia podstawowego i doskonalącego
oraz odpowiedzialności prawnej
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
Download