Dobra praktyka w zintegrowanym zarządzaniu zdrowiem w

advertisement
Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy w
świetle polityki Unii Europejskiej i Światowej
Organizacji Zdrowia
Prof. dr hab. med. Bogusław Barański
Szkoła Zdrowia Publicznego
Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
Główny cel polityki zdrowotnej Światowej
Organizacji Zdrowia
Osiągniecie przez wszystkich ludzi świata
takiego poziomu zdrowia, który
umożliwia prowadzenie społecznie i
ekonomicznie produktywnego życia
Zdrowie publiczne to całokształt działań
podejmowanych przez społeczeństwo dla zachowania i
poprawy zdrowia całej populacji
•Istotą zdrowia publicznego jest więc ochrona i
promocja zdrowia ludzi
•Społeczeństwa osiągają ten cel poprzez działania
różnych organizacji, nie tylko placówek służby
zdrowia
Rodzaje czynników decydujących o
zdrowiu ?
• genetyczne
• jakość usług leczniczych i rehabilitacyjnych
• czynniki środowiska ogólnego
• czynniki środowiska pracy
• styl życia
• kapitał ludzki/społeczny
Traktat Rzymski z 1957 roku, art. 3
Powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą
Osiągniecie wysokiego poziomu
zdrowia poprzez podnoszenie
standardów życia oraz warunków pracy
Traktat z Amsterdamu z 1997
Art. 152
• wysoki poziom ochrony zdrowia będzie
zapewniony w formułowaniu i wdrażaniu
wszystkich obszarów polityki Wspólnoty
i jej działaniach
• działania będą ukierunkowane na
poprawę zdrowia publicznego,
zapobieganie chorobom i ograniczanie
zagrożeń zdrowia
Nowy Wspólnotowy program zdrowia
publicznego 2003- 2008
Trzy główne nurty działania
• Informacja o zdrowiu
• Szybka reakcja na zagrożenia
zdrowotne
• Czynniki warunkujące zdrowie
Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie
zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
• Dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracujących:
89/391 i 21 dyrektywy pochodne
• Dotyczące jednolitego rynku ( oznakowanie CE 93/68)
łącznie 17 dyrektyw np. w sprawie sprzęt ochrony
osobistej , sprzęty i systemów ochronnych
• Dotyczące ochrony pracujących , konsumentów i
populacji np. ograniczenie handlu niektórym
substancjami chemicznych -76/769
• Dotyczące ochrony przed promieniowaniem
jonizującym
Dyrektywa 89/391 środkach zachęty do poprawy
bezpieczeństwa i zdrowia pracujących –
dyrektywa matka
• Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków
pracy
• Ocena ryzyka zawodowego
• Informowanie o ryzyku zawodowym
• Zapewnienie pierwszej pomocy
• Szkolenie BHP
• Zapewnienie służb ochronnych i zapobiegawczych
( art. 7)
• Monitorowanie zdrowia pracujących
2 5 0 2 0 1
+ O
c c u p a t i o n a l
d i s e a s e s
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
0
1 9 8 51 9 8 71 9 8 91 9 9 11 9 9 31 9 9 51 9 9 71 9 29 09 0 0
0 9 0 1 1 9
S D R , d i s . o f
c i r c u l a t o r y
7 0 0
6 0 0
5 0 0
4 0 0
3 0 0
2 0 0
1 0 0
1 9 81 09 8 1 2 9 81 49 8 1 6 9 81 89 9 1 0 9 91 29 9 1 4 9 91 69 9 2 8 0 0 0
Liczba niezdolnych do pracy z powodów zdrowotnych
na 1000 pracujących
•
•
•
•
W Polsce – 153 osoby
Na Litwie – 100 osób
W Niemczech – 66 osób
W Szwajcarii – 44 osób
ZUS podkreśla, ze renta z tytułu niezdolności
do pracy nie ma charakteru socjalnej pomocy
dla bezrobotnych
Według danych ZUS koszt renty z tytułu
niezdolności do pracy z powodów zdrowotnych
jest większy niż nakłady NFZ
na funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej
w Polsce
Promocja zdrowia w miejscu pracy
według Deklaracji Luksemburskiej Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
Zintegrowane zarządzanie zdrowiem w miejscu
pracy to połączone wysiłki pracodawców,
pracowników i społeczeństwa mające na celu
poprawę zdrowia i dobrostanu ludzi w miejscu
pracy.
Można to osiągnąć poprzez:
– Poprawę organizacji pracy i środowiska pracy
– Promowanie aktywnego udziału pracowników w
działaniach pro-zdrowotnych
– Wspieranie rozwoju indywidualnych osób
Dobra praktyka w zintegrowanym zarządzaniu
zdrowiem w miejscu pracy, a właściwie czynnikami
wpływającymi na zdrowie, to:
Systematyczny proces mający na celu poprawę wyników
przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na zdrowie,
środowisko, bezpieczeństwo, podtrzymanie zdolności do
pracy i kapitał społeczny.
W proces ten zaangażowani są partnerzy społeczni i eksperci
zarówno z samego przedsiębiorstwa, jak i z organizacji i
instytucji spoza przedsiębiorstwa
Dobra praktyka z zarządzaniu zdrowiem umożliwia
pracodawcom i pracownikom zwiększenie kontroli
nad determinantami ich własnego zdrowia
zależnymi od:
• środowiska pracy (uwarunkowań zawodowych)
• stylu i kultury życia
• społecznych uwarunkowań zdrowia
• wpływu przedsiębiorstwa na środowisko (emisje
zanieczyszczeń, wpływ produktów na zdrowie i środowisko
Przykłady wskaźników
• Oczekiwana długość życia (latach) mieszkańców w wieku
20, 45 i 65 lat
• Częstość choroby niedokrwiennej serca (ICD-10: I20-I25,
chorób układu mięśnio-szkieletowego (M00-M99), chorób
psychicznych (F00-F99) wśród mieszkańców w wieku
produkcyjnym
• Częstość śmiertelnych wypadków zawodowych
• Nowe przypadki trwałej niezdolności do pracy z powodu
złego stanu zdrowia na 100 000 mieszkańców
• Liczba zgonów w populacji w wieku produkcyjnym
(18-65 lat) według przyczyny, płci, zawodu lub sektora
zatrudnienia
Kluczowi partnerzy
w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy
• Władze rządowe i samorządowe
• Instytucje ubezpieczeniowe i finansowe
• Pracodawcy, pracownicy i ich organizacje
• Organizacje społeczne, pozarządowe
• Służby medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony środowiska
• Stowarzyszenia zawodowe
• Instytucje naukowe i edukacyjne
System dobrej praktyki
w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
deklaracja i zaangażowanie kierownictwa
aktywne uczestnictwo pracowników
wsparcie systemu przez profesjonalistów
ocena potrzeb w zakresie promocji zdrowia i podtrzymywania
zdolności do pracy
identyfikacja zagrożeń zawodowych, ocena ryzyka, informowanie
o ryzyku
plan działania ustalony przez pracodawcę i pracowników
skuteczny system zarządzania
uzgodnione wskaźniki do oceny zmian
roczne raporty i ocena wyników
• Celem Wspólnoty jest wzrost spójności społeczno -
CELE POLITYKI
STRUKTURALNEJ UE
gospodarczej
• Realizacji celu głównego służą w okresie perspektywy
finansowej 2000 - 2006 trzy cele priorytetowe:
– Cel 1 - wspieranie rozwoju i strukturalnego
dostosowania regionów opóźnionych w rozwoju
– Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji
obszarów stojących w obliczu problemów strukturalnych
– Cel 3 - wspieranie adaptacji i modernizacji polityk i systemów
kształcenia, szkolenia i zatrudnienia
PROGRAMOWANIE ROZWOJU
REGIONALNEGO - PROGRAMY
PodstawyOPERACYJNE
Wsparcia Wspólnoty dla Polski
latach 2004-2006 będą wdrażane za pomocą:
w
– pięciu jednofunduszowych sektorowych programów
operacyjnych (SPO), dotyczących:
– konkurencyjności gospodarki,
– rozwoju zasobów ludzkich,
– restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz
rozwoju obszarów wiejskich,
– rybołówstwa i przetwórstwa ryb
– infrastruktury transportowej,
– wielofunduszowego
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) –
– projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności,
– programu operacyjnego pomocy technicznej, służącego
pomocy we wdrażaniu funduszy strukturalnych na
poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz programów
operacyjnych.
Środki na Zdrowie Publiczne w UE
• Fundusze strukturalne
• Fundusz spójności
• Sektorowy Program Operacyjny (SPO) wzrost
konkurencyjności gospodarki
• SPO rozwój zasobów ludzkich
• SPO transport, SPO Rybołówstwo
• SPO restrukturyzacja sektora żywnościowego i
rozwój obszarów wiejskch
• Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego
Download