Oferta dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych dla

advertisement
Nazwa Ośrodka:
Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.
Tytuł pakietu:
Oferta dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych dla
przedsiębiorców w ramach Działania 2.3 Schemat a) SPO RZL na
terenie miasta Częstochowa
Grupa:
Kształcenie – podnoszenie kwalifikacji
Aktualizacja:
Włodzimierz Ślimak, Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR”
Data opracowania:
10-08-2007
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej są źródłem finansowania projektów w ramach
określonych programów. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO
RZL) finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten
można nazwać szkoleniowo-doradczym, ponieważ taki właśnie charakter ma większość
projektów realizowanych w jego ramach.
Celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój
Społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki jest
podniesienie konkurencyjności oraz rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
poprzez inwestycje w kadry.
Szeroko pojętym celem SPO RZL jest rozwój zasobów ludzkich, który umożliwi
zredukowanie bezrobocia i powstanie nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Program
nastawiony jest na wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych w zakresie szkoleń,
wsparcie instytucji rynku pracy, szkolenia zawodowe, językowe oraz doradztwo.
Program SPO RZL podzielony jest na dwa priorytety, w ramach których rozróżnia się
działania skierowane do poszczególnych grup beneficjentów i obejmujące określone typy
projektów:
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej oraz
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
Projekty realizowane w ramach tych priorytetów mogą być zlokalizowane na terenie całego
kraju
Przedstawione opracowanie skupia się na Działaniu 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.
Dofinansowane są:

Szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach – (dowolny zakres związany z
podwyższaniem umiejętności);

Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników – podwyższenie
kwalifikacji, nabycie nowych umiejętności – ogólne, bądź związane ze zmianami
technologicznymi;
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl

Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników w zakresie
usprawniania zarządzania (gł. zasobami ludzkimi, identyfikacji potrzeb w zakresie
kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP);

Studia podyplomowe dla pracowników i kadr;

Szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowobadawczych (dowolny zakres).
Dofinansowanie otrzymują organizatorzy szkoleń i studiów podyplomowych, a uczestnicy
płacą od 20 do 40% kosztów szkolenia. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w
szkoleniach jest skierowanie z firmy. To z nią uczelnia lub firma szkoleniowa podpisuje
umowę.
Z oferty może skorzystać także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (firmę
jednoosobową).
Wyłączeniu podlega jedynie sektor górniczy i przedsiębiorstwa, które znajdują się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego.
Koszt szkolenia lub studiów podyplomowych (od 20 do 40%) powinien pokryć pracodawca.
Osoby samodzielnie podnoszące swoje kwalifikacje i samodzielnie opłacające koszty
szkolenia zapłacą 100% kosztów.
Poziom dofinansowania zależy od typu szkolenia i wielkości przedsiębiorstwa:

szkolenia ogólne:
- małe i średnie przedsiębiorstwa - 80%,
- duże przedsiębiorstwa - 60%,

szkolenia szczegółowe:
- małe i średnie przedsiębiorstwa - 45%,
- duże przedsiębiorstwa - 35%.
Obecnie personel to najcenniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa. O ten kapitał trzeba się
troszczyć, podejmować działania ukierunkowane na wzrost wiedzy i umiejętności
pracowników, niezależnie od tego, jakie zajmują miejsce w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa. Aby odnosić sukcesy, należy ciągle się doskonalić, rozwijać. Inwestowanie
w personel musi być na trwałe wbudowane w strategię firmy, to droga do sprostania wysokim
wymogom współczesności. Obecnie czynnikiem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności
jest kapitał załogi i potencjał tkwiący w ludziach. Inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich
pozwala na powierzanie kadrze bardziej odpowiedzialnych i złożonych zadań.
Rola szkoleń zawsze jest znacząca. Szkolenia nie są wymuszane koniecznością, ale są
elementem podstawowym strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W chwili obecnej każda kadra
kierownicza i zarządzająca przedsiębiorstwem zdaje sobie sprawę, że chcąc świadczyć
wysokiej jakości usługi konieczne jest inwestowanie w pracowników a następnie w pełni
czerpanie z ich potencjału intelektualnego.
Na chwilę obecną w Częstochowie prowadzone są studia podyplomowe na Politechnice
Częstochowskiej, jednak nabór został już zamknięty.
2
1. Studia podyplomowe
Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska organizuje studia
podyplomowe pt.: Czyste i zrównoważone systemy energetyczne.
Przeznaczone są dla przedsiębiorców i pracowników MSP.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest imienne skierowanie z zakładu pracy oraz
złożenie wymaganych dokumentów:

odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;

podania o przyjęcie na studia podyplomowe – dostępny na stronie
www.is.pcz.czest.pl/sp/kwestionariusz.doc ;

kserokopii dowodu osobistego.
Ostatnim elementem będzie rozmowa kwalifikacyjna.
Studia podyplomowe obejmują swoim zakresem 3 semestry – czas trwania od października
2006r do lutego 2008r.
Zakres studiów obejmuje następujące przedmioty:

Termodynamika – 32 godziny;

Metrologia procesów cieplnych – 32 godziny;

Gospodarka wodna w elektrowni – 32 godziny;

Utylizacja odpadów i osadów ściekowych – 32 godziny;

Niekonwencjonalne źródła energii – 32 godziny;

Zarządzanie środowiskiem – 16 godzin;

Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych – 16 godzin;

Problemy eksploatacyjne kotłów fluidalnych – 16 godzin;

Technologia fluidalna do czystej produkcji ciepła i elektryczności – 16 godzin;

Auditing energetyczny – 32 godziny;

Modelowanie numeryczne procesów przepływowych – 48 godzin;

Inżynieria warstwy fluidalnej – 32 godziny;

Prawo ochrony środowiska – 32 godziny;

Systemy analizy danych i informacji przestrzennej – 32 godziny;

Sprawność procesów w elektrowni i ich optymalizacja – 16 godzin;

Finansowanie ochrony środowiska – 16 godzin;

Seminarium dyplomowe – 16 godzin.
Studia podyplomowe finansowane są w 60% z Unii Europejskiej, pozostałe 40% pokrywa
pracodawca. Opłata wnoszona przez pracodawcę to 2 919, 89zł gdzie całkowity koszt wynosi
25 408,27zł.
3
Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty),
zakwaterowanie (3 noclegi podczas każdego zjazdu), pełne wyżywienie (śniadanie, obiad,
kolacja), dojazd do miejsca studiów, materiały i podręczniki do zajęć.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Częstochowskiej, Wydział Inżynierii i Ochrony
Środowiska
KONTAKT:
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 73
42-200 Częstochowa
www.is.pcz.czest.pl
2. Ośrodek Kształcenia Kadr w Częstochowie
Realizuje projekt: Europa w Polsce - Polska w Europie.
Projekt nr SPO RZL-2.3a-3-24-059/0036 pt. realizowany w ramach programu SPO RZL,
Priorytet 2, Działanie 2.3, Schemat a, pt "Europa w Polsce - Polska w Europie" zakłada
organizacje i przeprowadzenie szkoleń językowych z zakresu:
- język angielski w biznesie,
- język angielski średniozaawansowany.
Uczestnikami szkoleń są: przedsiębiorstwa i ich pracownicy (duże, średnie i małe
przedsiębiorstwa z wszystkich sektorów z wyłączeniem sektora węglowego) z wyjątkiem
przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku
likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.
Zgłoszeń można dokonywać w formie papierowej lub elektronicznej bądź faxem do Biura
Projektu. Przekazanie niekompletnych danych może skutkować nie przyjęciem Zgłoszenia.
Oryginał dokumentu, niezależnie czy Zgłoszenie przesłano faxem czy pocztą elektroniczną
należy przekazać do Biura Projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Oryginałem
zgłoszenia jest podpisany i opatrzony pieczątką firmową formularz Zgłoszenia w formacie do
przesłania faxem.
Najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazania
do Biura Projektu następujących dokumentów:
a. Umowę (dostępna w Biurze Projektu)
b. "Oświadczenia Uczestnika szkolenia - zgody na przetwarzanie danych osobowych"
(Załącznik nr 1 do Regulaminu szkoleń),
c. "Kwestionariusza Uczestnika szkolenia" (Załącznik nr 2 do Regulaminu szkoleń) jeden kwestionariusz dla każdego Uczestnika),
d. "Kwestionariusza Przedsiębiorstwa" (Załącznik nr 3 do Regulaminu szkoleń) - jeden
kwestionariusz dla Przedsiębiorstwa, niezależnie od liczby zgłoszonych Uczestników
szkolenia,
4
e. "Formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis"
(Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkoleń) - jeden formularz dla przedsiębiorstwa,
niezależnie od liczby zgłoszonych Uczestników,
f. Kserokopii dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu
potwierdzającego status przedsiębiorcy - podpisanej za zgodność z oryginałem przez
Przedsiębiorcę (jeden dokument dla przedsiębiorstwa, niezależnie od liczby
zgłoszonych Uczestników szkolenia).
Koszt szkolenia w przypadku MŚP 228,44 PLN, przypadku dużego przedsiębiorstwa 456,88
PLN. Szkolenie obejmuje 70 godzin.
Ostatnia edycja projektu trwa od września do listopada 2007r
W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z Biurem Projektu.
KONTAKT:
Ośrodek Kształcenia Kadr w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 7, l. 11, 42 - 200 Częstochowa
tel./fax.: 034 368 20 37
www.okk.net.pl, e-mail: [email protected]
Z całą pewnością kolejne edycje szkoleń i studiów podyplomowych zostaną wznowione po
uruchomieniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Obecnie możemy jedynie
podpierać się trzecią wersją projektu PK KL z dnia 03.08.2007
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizuje założenia odnowionej Strategii
Lizbońskiej, zgodnie, z którą Europa stanie się atrakcyjnym miejscem do inwestowania i
podejmowania pracy. By to osiągnąć konieczny jest rozwój nauki, innowacyjność oraz
tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Założenia Strategii Lizbońskiej oraz cele
polityki spójności krajów unijnych, sprzyjają rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego, co
przyczynia się do wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Celem Programu PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
Program składa się z 10 priorytetów, z czego priorytet nr II ukierunkowany będzie na Rozwój
zasobów ludzkich i potencjału przedsiębiorstw oraz poprawę stanu zdrowia osób pracujących.
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki oraz
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
realizowane będą na szczeblu regionalnym. Ponadto realizowany będzie priorytet X Pomoc
techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania i promocji
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działania realizowane w ramach PO KL będą koncentrowały się na obszarach dotyczących
m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się
pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnieniach
związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i
skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia.
5
Download