Ostateczni Beneficjenci

advertisement
Kliknij, aby edytować styl
wzorca tytułu
Kliknij, aby edytować styl wzorca
podtytułu
Europejski Fundusz Społeczny dla małych
i średnich przedsiębiorstw
Joanna Zembaczyńska
Departament Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej
Priorytety i działania SPO RZL
Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz
integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i
instytucji rynku pracy
Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży
Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego
bezrobocia
Działanie 1.4 - Integracja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej
poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet
Priorytety i działania SPO RZL
Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa
opartego na wiedzy
Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie
Działanie 2.2 - Podniesienie jakości edukacji w
odniesieniu do potrzeb rynku pracy
Działanie 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki
Działanie 2.4 – Wsparcie zdolności
administracyjnych
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży
Schemat b) Promocja aktywności zawodowej
młodzieży
Ostateczni Beneficjenci:
 bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia,
 bezrobotni absolwenci
Potencjalni projektodawcy:
 pracodawcy
 partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i
związki zawodowe)
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Typy projektów:
Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej
źródła i miejsca dostępu do informacji o:

ofertach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem
sektora MSP oraz
w trzecim sektorze,
• formach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem
sektora MSP oraz
w trzecim sektorze,
• możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania
doświadczenia,
• możliwościach uzyskania wsparcia finansowego,
• wolontariacie.
•
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Akcje informacyjne mające na celu:
• promowanie postaw aktywnych w tym promowanie
samozatrudnienia,
• uświadomienie konieczności planowania kariery i
rozwoju zawodowego,
• promowanie mobilności, elastyczności,
przedsiębiorczości i konieczności dostosowywania się
do zmieniających się warunków rynku pracy,
 Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu
pomoc młodzież w wejściu na rynek pracy,
 Aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez:
doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących
własną działalność gospodarczą, poradnictwo zawodowe
i pośrednictwo pracy, wspieranie wolontariatu, kluby
pracy.

Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Działanie 1.4 – Integracja zawodowa i
społeczna osób niepełnosprawnych
Schemat a) - Wsparcie osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Ostateczni Beneficjenci:
 Osoby o znacznym bądź umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, które:
= po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy,
= są długotrwale bezrobotne,
= mają największe trudności z wejściem na rynek pracy,
 Pracodawcy,
 Pracownicy przedsiębiorstw, zatrudniających osoby
niepełnosprawne, współpracujący z osobami niepełnosprawnymi.
Potencjalni projektodawcy:
 Pracodawcy, partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i
związki zawodowe)
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Przykładowe Typy projektów:


szkolenia dla pracowników współpracujących w
swym środowisku pracy z osobami
niepełnosprawnymi dające umiejętność
współpracy z niepełnosprawnymi partnerami,
szkolenia dla pracodawców (oraz organizatorów
pracy w firmach) zatrudniających lub
zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne
dające umiejętność organizacji stanowisk pracy,
warunków i środowiska pracy dla
niepełnosprawnych pracowników,
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy





Działania służące tworzeniu miejsc pracy dla
osób niepełnosprawnych i większych
możliwości ich zatrudniania:
organizowanie subsydiowanych staży pracy,
pokrywanie kosztów przystosowania stanowisk
pracy dostosowanego do potrzeb pracownika
wynikających z niepełnosprawności,
subsydiowanie wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych, rekompensujących
pracodawcom zwiększone koszty ich zatrudniania,
rozwijanie dostosowanych do potrzeb
niepełnosprawnych alternatywnych form pracy –
telepraca, praca wykonywana w domu, praca na
zastępstwo.
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki
społecznej poprzez wsparcie grup
szczególnego ryzyka
Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Ostateczni Beneficjenci:

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze
szczególnym uwzględnieniem osób korzystających
długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej

Pracodawcy

Osoby w wieku 15 – 24 lat, które:
•
nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako
bezrobotne,
•
uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności
wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce,
•
pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami
społecznymi, wchodzące w kolizje z prawem.
Potencjalni projektodawcy:

Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki
zawodowe)
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Przykładowe typy projketów:



subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej
24 miesięcy na otwartym rynku pracy,
wspieranie zatrudnienia subsydiowanego w ramach
Centrów Integracji Społecznej,
szkolenia i warsztaty edukacyjno – wychowawcze na rzecz
młodzieży trudnej mające na celu powrót do nauki w celu
zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie
dysfunkcjom społecznym wśród ludzi młodych takich jak
alkoholizm, narkomania, przestępczość.
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Działanie 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki
Schemat a) Doskonalenie umiejętności i
kwalifikacji kadr
Ostateczni Beneficjenci:
 przedsiębiorstwa i ich pracownicy
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Potencjalni projektodawcy:
instytucje szkoleniowe,
 szkoły, w tym szkoły wyższe,
 jednostki badawczo-rozwojowe

partnerzy społeczni (organizacje
pracodawców i związki zawodowe).

Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Typy projektów
szkolenia i pomoc doradcza dla kadr
zarządzających i pracowników
przedsiębiorstw (podwyższenie kwalifikacji,
nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności) –
ogólne, jak i związane ze zmianami
technologicznymi (w tym w systemie edukacji
na odległość, kursy zawodowe w zakresie
języków obcych, zastosowanie IT),
 studia podyplomowe dla pracowników
przedsiębiorstw i kadry zarządzającej
mające na celu podwyższenie lub zdobycie
nowych kwalifikacji,

Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
praktyczne szkolenia i staże dla pracowników
przedsiębiorstw odbywane w instytucjach
naukowo-badawczych,
 szkolenia i pomoc doradcza dla kadr
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w
zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza
zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w
zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy
organizacji pracy, zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy oraz uelastycznienia form
świadczenia pracy,
 podwyższanie umiejętności i kwalifikacji
pracowników o niskim poziomie przygotowania do
pracy (np. o niskich kwalifikacjch.

Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie
rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy
Ostateczni Beneficjenci:
 przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
 media,
 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne
 jednostki badawczo-rozwojowe
 instytucje szkoleniowe
 placówki kształcenia dorosłych
 szkoły wyższe
 ośrodki wspierania przedisebiorczości.
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Projektodawca:
 PARP
Sposób wyboru projektów w schemacie b):
 przetarg
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
Typy projektów
 projekty skierowane na rozwój kadr
przedsiębiorstw o charakterze
ponadlokalnym,/regionalnym,/krajowym
oraz o znaczeniu sektorowym, np. BHP,
języki obce, itp.
 projekty promujące dialog na rzecz
zmian w organizacji pracy, w tym
wynikających z wymagań BHP, badawcze w
zakresie nowych form organizacji pracy,
Działania SPO RZL, dla których
projektodawcami mogą być
przedsiębiorcy
projekty badawcze i promocyjne
(popularyzatorskie) w zakresie powiązań między
światem nauki i przedsiębiorstw oraz promujące ideę
doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach,
 projekty promujące aktywne wsparcie dla
przedsiębiorczości (zaadresowane głównie do
samorządów lokalnych) i promujące
przedsiębiorczość (np. wśród młodzieży),
 projekty podnoszące jakość szkolenia i usług
doradczych dla przedsiębiorstw,
 pilotażowe projekty szkoleniowo-doradcze w
zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy,
telepraca),

Etapy rozpatrywania wniosku
1.
2.
3.



4.
Złożenie wniosku do Beneficjenta Końcowego
Sprawdzenie kompletności dokumentów i ocena
formalna wniosku
W ciagu 10 dni projketodawca zostaje
poinformowany o:
przyjęciu wniosku do oceny
brakach formalnych we wniosku
odrzuceniu wniosku
Przekazanie wniosku do oceny merytorycznej
Etapy rozpatrywania wniosku
Ocena merytoryczna wniosku:
Komisja Oceny Projektu – umijescowiona u BK
 ocena dokonywana przez 2 losowo wybrane osoby
 średnia z dwóch niezależnych od siebie opinii
 max. ilość punktów do uzyskaniu wynosi 100
 min. ilość punktów, którą musi uzyskać projekt 60
Etapy rozpatrywania wniosku
5. Ocena KOP stanowi podstawę do ułożenia listy
rankingowej projektów i rekomendowania jej
dyrektorowi Beneficjenta Końcowego
6. Projektodawca otrzymuje informację o:

przyjeciu wniosku do realizacji
lub

odrzuceniu wniosku – z podaniem przyczyny
7. Podpisanie umowy na relizację projektu
– projektodawca z Beneficjentem Końcowym
Download