Oferta dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych dla

advertisement
Nazwa Ośrodka:
Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A
Punkt Konsultacyjny w Gliwicach
Tytuł pakietu:
Oferta dofinansowanych szkoleń i studiów podyplomowych dla
przedsiębiorców w ramach Działania 2.3 Schemat a) SPO RZL na
terenie miasta Gliwice
Grupa:
Kształcenie – podnoszenie kwalifikacji
Aktualizacja:
Artur Jasionek, Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A
Data opracowania:
06-08-2007
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej są źródłem finansowania projektów w ramach
określonych programów. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO
RZL) finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten
można nazwać szkoleniowo-doradczym, ponieważ taki właśnie charakter ma większość
projektów realizowanych w jego ramach.
Celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój
Społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki jest
podniesienie konkurencyjności oraz rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
poprzez inwestycje w kadry.
Szeroko pojętym celem SPO RZL jest rozwój zasobów ludzkich, który umożliwi
zredukowanie bezrobocia i powstanie nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Program
nastawiony jest na wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych w zakresie szkoleń,
wsparcie instytucji rynku pracy, szkolenia zawodowe, językowe oraz doradztwo.
Program SPO RZL podzielony jest na dwa priorytety, w ramach których rozróżnia się
działania skierowane do poszczególnych grup beneficjentów i obejmujące określone typy
projektów:
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej oraz
Priorytet 2 : Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
Projekty realizowane w ramach tych priorytetów mogą być zlokalizowane na terenie całego
kraju.
Opracowanie skupia się na Działaniu 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki schemat a)
Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Dofinansowaniem objęte są:
1. Szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach – (dowolny zakres związany z
podwyższaniem umiejętności);
2. Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników – podwyższenie
kwalifikacji, nabycie nowych umiejętności – ogólne, bądź związane ze zmianami
technologicznymi;
3. Szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników w zakresie
usprawniania zarządzania ( gł. zasobami ludzkimi, identyfikacji potrzeb w zakresie
kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP);
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.parp.gov.pl
4. Studia podyplomowe dla pracowników i kadr;
5. Szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowobadawczych (dowolny zakres).
Dofinansowanie otrzymują organizatorzy szkoleń i studiów podyplomowych, a
uczestnicy płacą 20 - 40% kosztów szkolenia. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w
szkoleniach jest skierowanie z firmy. To z nią uczelnia lub firma szkoleniowa podpisuje
umowę. Z oferty może skorzystać także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
(firmę jednoosobową). Wyłączeniu podlega jedynie sektor górniczy i przedsiębiorstwa, które
znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego. Koszt
szkolenia lub studiów podyplomowych powinien pokryć pracodawca. Osoby samodzielnie
podnoszące swoje kwalifikacje i samodzielnie opłacające koszty szkolenia zapłacą 100%
kosztów. Poziom dofinansowania zależy od typu szkolenia i wielkości przedsiębiorstwa:

szkolenia ogólne:
- małe i średnie przedsiębiorstwa - 80%,
- duże przedsiębiorstwa - 60%,

szkolenia szczegółowe:
- małe i średnie przedsiębiorstwa - 45%,
- duże przedsiębiorstwa - 35%.
Inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich pozwala na powierzanie kadrze bardziej
odpowiedzialnych i złożonych zadań. Rola szkoleń zawsze jest znacząca. Szkolenia nie są
wymuszane koniecznością, ale są elementem podstawowym strategii rozwoju
przedsiębiorstwa. W chwili obecnej każda kadra kierownicza i zarządzająca
przedsiębiorstwem zdaje sobie sprawę, że chcąc świadczyć wysokiej jakości usługi konieczne
jest inwestowanie w pracowników, a następnie w pełni czerpanie z ich potencjału
intelektualnego.
Oferta szkoleń
1. Organizator:
Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała
Rodzaj szkoleń i czas trwania:
1. Obsługa i konserwacja wózków podnośnikowych - 60 godzin / 6 dni roboczych;
2. Eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek - 30 godzin / 3 dni robocze;
3. Eksploatacja dźwigów towarowych - 40 godzin / 4 dni robocze;
4. Konserwacja elektryczna suwnic - 40 godzin / 4 dni robocze;
5. Regulacje prawne prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem
źródeł prawa międzynarodowego, w tym UE – 20 godzin / 2 dni;
6. Idea zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – 20 godzin / 2 dni;
7. Systemy zarządzania ochroną pracy w Polsce – 20 godzin / 2 dni;
2
8. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami – 20 godzin / 2 dni;
9. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe – 20 godzin / 2 dni;
10. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz
związaną z nimi profilaktyką – 20 godzin / 2 dni;
11. Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz kształtowanie bezpiecznych
zachowań pracowników w procesach pracy – 20 godzin / 2 dni;
12. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy – 20 godzin / 2 dni.
Zależnie od wielkości firmy szkolenie objęte jest następującym dofinansowaniem:

Małe i średnie - dofinansowanie w wysokości 45%;

Firmy duże - dofinansowanie w wysokości 35%.
W przypadku pracowników w gorszym położeniu poziom pomocy publicznej powiększa się
o 10%.
Zgłoszenia na szkolenie dokonywać należy jedynie na specjalnych formularzach dostępnych
na stronie internetowej pod adresem: www.bhpsiewie.com.pl/index.php
Projekt jest adresowany dla pracowników przedsiębiorstw z terenu całego kraju, a w
szkoleniu z każdej firmy może uczestniczyć dowolna liczba osób.
Szkolenia odbywają się głównie w Gliwicach.
Kontakt:
Biuro Bezpieczeństwa Pracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Zdzisław Szpargała
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 7/5
telefon / faks: 032/ 238-27-87
e-mail: [email protected] ,www.bhpsiewie.com.pl
2. Organizator: Biuro Szkoleń Partner
Rodzaje szkoleń, zakres oraz czas trwania:
1) Lider Jednolitego Rynku Europejskiego:
- Planowanie strategiczne w zakresie rozwoju firm.
- Strategie zdobywania przewagi konkurencyjnej na JRE.
- Programy dotacyjne dla MŚP – na inwestycje, rozwój nowych technologii, rozwój
przedsiębiorstw, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki.
- Kwalifikowanie programów i beneficjentów, procedury aplikacyjne.
- Tworzenie projektów finansowych z funduszy UE.
- Zarządzanie projektami.
- Opracowanie aplikacji do wybranych programów pomocowych.
3
Czas trwania 24 godziny w ciągu 3 dni.
2) Komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem:
- Psychologia zachowań komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych).
- Komunikacja interpersonalna.
- Techniki i narzędzia efektywnej komunikacji.
- Pojęcie czasu i mity o zarządzaniu czasem.
- Rejestr czasu, jego analiza i wykorzystanie.
- Planowanie jako forma organizacji własnego czasu.
- Zasady, narzędzia i techniki gospodarowania czasem.
- Zarządzanie czasem zespołu.
- Problemy z czasem – kluczowe czynniki oceny efektywności zarządzania.
- Pomiar efektywności zarządzania.
Czas trwania 24 godziny w ciągu 3 dni.
3) Profesjonalny warsztat handlowca:
- Racjonalne poszukiwanie potencjalnych klientów oraz planowanie rozmów handlowych.
- Profesjonalne posługiwanie się strategiami otwarcia rozmowy i przełamywania lodów oraz
korzystanie ze wzorów rozmów telefonicznych i tak zwanych face to face.
- Zadawanie pytań otwartych sondujących oraz pytań sugerujących zamkniętych i otwartych,
a także stosowanie reguł poprawnej komunikacji.
- Dostrzeganie motywów i sygnałów zakupu.
- Skuteczne stosowanie języka korzyści i tak zwanego języka zmysłów, ponadto wybranych
metod argumentowania i czterech sposobów prezentacji ceny.
- Rozpoznawanie profili temperamentu i stosowanie właściwych metod argumentowania
według typu temperamentu klienta.
- Rozpoznawanie sygnałów niewerbalnych klienta m. in. według kryteriów: zainteresowanie,
blef, agresja.
- Radzenie sobie z trudnymi klientami oraz stosowanie procedury radzenia sobie z obiekcjami
i sprzeciwem.
- Umiejętne posługiwanie się wybranymi technikami wzbudzania zaangażowania klienta,
zwiększania własnej wiarygodności oraz kontroli decyzji klienta, np. zasada kontrastu,
społeczny dowód słuszności, zasada ograniczoności dobra itd.
- Skuteczne stosowanie czterech sposobów finalizowania rozmów handlowych.
Czas trwania 24 godziny w ciągu 3 dni.
4) Skuteczne negocjacje handlowe:
- Różnice między rywalizacją a współpracą i wybór właściwego sposobu negocjowania.
- Strategie negocjacyjne według podejścia do interesów moich i partnera.
- Kwestionariusz stylu negocjowania, w tym słabe i mocne strony każdego stylu oraz reguły
wyboru właściwego w zależności od sytuacji.
4
- Dobór własnych kryteriów negocjacji i opcji negocjacyjnych oraz przewidywanie oczekiwań
partnera.
- Taktyki umacniania pozycji i strategia słabszego.
- Zasady mówienia i słuchania w trakcie negocjacji oraz style komunikacji.
- Reguły dotyczące wyboru miejsca negocjacji, sterowania dynamiką rozmów (w tym
przechwytywanie inicjatyw) oraz kształtowania klimatu.
- Reguły odkrywania ceny i innych warunków negocjowanego kontraktu oraz zasady
zarządzania ustępstwami.
- Radzenie sobie z własnymi emocjami oraz partnera negocjacji.
- Pięć sposobów obchodzenia sztywnego stanowiska partnera.
- Dwadzieścia pięć rodzajów manipulacji i sposoby radzenia sobie z nimi.
Czas trwania 24 godziny w ciągu 3 dni.
5) Tworzenie stron www:
- Programy do tworzenia stron WWW.
- Tworzenie nowej strony WWW.
- Wprowadzanie tekstu i umieszczanie grafiki na stronach WWW.
- Ramki i tabelki na stronach internetowych.
- Nawigacja na stronach WWW.
- Przygotowanie i publikowanie stron internetowych na serwerach.
Czas trwania 48 godzin w ciągu 6 dni.
6) Grafika komputerowa:
- Wprowadzenie do obsługi programów graficznych.
- Wstęp do grafiki wektorowej.
- Praca z tekstem w CorelDraw.
- Krzywe Beziera w CorelDraw.
- Precyzyjne rysowanie i modyfikacja obiektów.
- Corel Photo Paint – edycja i fotomontaż fotografii.
Czas trwania 48 godzin w ciągu 6 dni.
Projekt skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, pracowników i kadry zarządzającej
zatrudnionej w mikro- oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zlokalizowanych
na terenie woj. śląskiego. Szkolenia odbywają się w Gliwicach
Poziom dofinansowania:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa uzyskują 80 procentowe dofinansowanie,

Duże przedsiębiorstwa - 60 procentowe.
Ceny kursów rozpoczynają się od 63zł za szkolenie 3 dniowe.
Formularz zgłoszenia dostępny jest pod adresem internetowym:
www.partner.gliwice.pl/doc/formularz_new.doc
5
Projekt trwa do końca grudnia 2007
Kontakt
Biuro Szkoleń PARTNER
Gliwice, ul. Wieczorka 22
tel. 032/ 231-26-90 wew. 28
e-mail: [email protected] , www.partner.oswiata.org.pl
3. Organizator: Polska Sieć Handlowa ELDDE LD Holding SA
Centrum Szkolenia Kadr "LD Holding" S.A. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Lokalnego
„Agrotur” S.A oferuje szkolenia organizowane w ramach projektu pt. „Rozwój kadr
nowoczesnych placówek handlowych”. Oferowane szkolenia są szkoleniami wyjazdowymi.
W chwili opracowywania Pakietu ostateczna cena nie została jeszcze zatwierdzona.
Rodzaje szkoleń, czas trwania:

zasady merchandisingu (3 dni)

zasady zarządzania kategoriami produktów (3 dni)

profesjonalny sprzedawca podstawą osiągnięcia satysfakcji klienta (2 dni)

profesjonalny wizerunek pracownika (2 dni)

dbałość o wizerunek firmy (2 dni)

obsługa programów i urządzeń biurowych cz. i (3 dni)

obsługa programów i urządzeń biurowych cz. ii (3 dni)

programy do zarządzania magazynem - etap podstawowy (3 dni)

procedury HCCP - zasady systematycznego wdrażania (2 dni)
zasady zarządzania przedsiębiorstwem - finanse przedsiębiorstwa (2 dni)

zasady zarządzania przedsiębiorstwem - zarządzanie personelem (2 dni)

zasady prowadzenia negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych (2 dni)

komunikacja interpersonalna w pracy zespołowej (2 dni)

zasady korzystania z pomocy unijnej przez MŚP (2 dni)

programy lojalnościowe jako podstawa rozwoju firmy (2 dni)

windykacja należności (2 dni)
Celem zgłoszenia na szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej
www.elde.pl , wysłać pocztą lub podać przedstawicielowi handlowemu, dokonać zgłoszenia
telefonicznie 032/ 476 23 22 wew 39 lub 45. Szkolenia skierowane są dla wszystkich
przedsiębiorców i pracowników MŚP z całej Polski.
Kontakt:
6
Centrum Szkolenia Kadr "LD Holding" S.A
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 45
Tel.: 032/ 476-23-22 wew. 36 i 45
www.elde.pl , www.agrotur.org.pl
4. Organizator:
Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A oraz Ośrodek Szkoleniowy „PRYMUS”
W ramach SPO RZL Działanie 2.3 schemat a) Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR”
S.A. wraz z Ośrodkiem Szkoleniowym „PRYMUS” z Sosnowca otrzymała dotację na
realizację projektu „Profesjonalny pracownik Banku Spółdzielczego”.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i
pracowników Banków Spółdzielczych. Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi Unii
Europejskiej, ukierunkowany jest na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy oraz
społeczeństwa informacyjnego. Ma na celu zwiększenie dostępności szkoleń i
wyrównywanie szans między kobietami a mężczyznami.
Projekt trwa od stycznia 2007 roku i zakończy się w marcu 2008 roku.
W ramach projektu realizowane będą szkolenia z 14 tematów:

profesjonalna obsługa klienta oraz aktywne techniki sprzedaży produktów bankowych,

przeciwdziałanie praniu pieniędzy,

kredytowanie gospodarstw rolnych,

ryzyko kredytowe finansowania małych i średnich firm,

monitorowanie udzielonych kredytów,

profesjonalna analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych,

zarządzanie ryzykiem płynności finansowej,

zarządzanie ryzykiem stopy procentowej,

zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz aktywami i pasywami,

prawna problematyka rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem
realizacji zajęć komorniczych,

windykacja wierzytelności,

prawne i praktyczne aspekty zabezpieczenia należności,

metody wyceny zabezpieczeń w procesie kredytowania,

kasjer bankowy (złotowo-walutowy).
7
Wszystkie szkolenia trwać będą 3 dni i realizowane są w trybie wyjazdowym. Szkolenia
przeznaczone są dla pracowników Banków Spółdzielczych (będących małymi lub średnimi
przedsiębiorstwami – zatrudniającymi poniżej 250 osób). Szkolenia w 80% dofinansowane są
ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (uczestnicy szkoleń pokrywają jedynie 20%
ich całkowitej wartości).
Kontakt: Ośrodek Szkoleniowy „PRYMUS”
tel. (032) 293 29 18 , www.prymus.slask.pl
5. Organizator:
Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A oraz Ośrodek Szkoleniowy „PRYMUS”
W ramach SPO RZL Działanie 2.3 schemat a) Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR”
S.A. wraz z Ośrodkiem Szkoleniowym „PRYMUS” z Sosnowca otrzymała dotację na
realizację projektu „Profesjonalny pracownik Banku Spółdzielczego”.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i
pracowników Banków Spółdzielczych. Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi Unii
Europejskiej, ukierunkowany jest na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy oraz
społeczeństwa informacyjnego. Ma na celu zwiększenie dostępności szkoleń i
wyrównywanie szans między kobietami a mężczyznami.
Projekt trwa od października 2005 roku i zakończy się w czerwcu 2008 roku.
W ramach projektu realizowane będą szkolenia z 4 tematów:

kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w banku spółdzielczym,

ryzyko kredytowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw nie prowadzących
pełnej ewidencji księgowej,

rozwój kompetencji w zakresie profesjonalnej sprzedaży produktów bankowych,

bezpieczeństwo bankowe,

ryzyko operacyjne i kredytowe, szanse i zagrożenia wynikające z nowej umowy
kapitałowej,

zarządzanie zasobami kadrowymi banku spółdzielczego,

wywieranie wpływu w kontaktach z klientami banku spółdzielczego,

wybrane elementy prawa spółdzielczego w powiązaniu z prawem bankowym i ustawą
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
w kontekście zaleceń generalnego inspektoratu nadzoru bankowego.
Szkolenia trwać będą 3 lub 6 dni, przy czym szkolenia 6-dniowe podzielone będą na 2
sesje 3-dniowe organizowane w odstępach 2-4 tygodni. Wszystkie szkolenia są szkoleniami
prowadzonymi w trybie wyjazdowym. Przeznaczone są dla pracowników Banków
Spółdzielczych (będących małymi lub średnimi przedsiębiorstwami – zatrudniającymi poniżej
250 osób). Szkolenia w 80% dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej i budżetu
państwa, (uczestnicy szkoleń pokrywają jedynie 20% ich całkowitej wartości).
8
Kontakt: Ośrodek Szkoleniowy „PRYMUS”
tel. (032) 293 29 18, www.prymus.slask.pl
6. Organizator: Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.
W ramach SPO RZL Działanie 2.3, schemat a) Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR”
S.A. otrzymała dotację na realizację projektu „Doskonalenie wdrażania usług”.
Celem projektu jest:
• szerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem opartych
o koncepcję ciągłego doskonalenia i rozwoju,
• przygotowanie kadr do aktywnej konkurencji na rynku europejskim poprzez zorientowanie
działań
na potrzeby klienta, świadome przywództwo, zaangażowanie pracowników,
podejście procesowe,
• kreowanie świadomości i potrzeby zarządzania poprzez jakość,
• przygotowanie kadr do skutecznej sprzedaży usług świadczonych przez firmę.
Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi i ukierunkowany na rozwój społeczeństwa
opartego na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego.
Projekt trwa od listopada 2006 roku i zakończy się w marcu 2008 roku.
W ramach projektu realizowane będą szkolenia z 4 tematów:

nowoczesne metody zarządzania na bazie norm ISO,

zarządzanie bezpieczeństwem informacji,

negocjacje handlowe,

nowoczesne techniki sprzedaży.
Wszystkie szkolenia trwać będą 3 dni (24 godz.) i będą prowadzone w trybie wyjazdowym.
Szkolenia przeznaczone są dla pracowników małych, średnich i dużych firm. Przewiduje się,
że jedna osoba będzie miała możliwość uczestniczenia w dwóch różnych szkoleniach.
Szkolenia w 80% dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (w
przypadku małych i średnich firm, oraz 60% w przypadku firm dużych), uczestnicy szkoleń
pokrywają jedynie od 20% do 40% ich całkowitej wartości.
Kontakt:
Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” S.A.
Ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn,
Tel. (032) 285 70 13, Fax. (032) 284 84 36,
adres email: [email protected]
9
Download