Informacje podstawowe

advertisement
Informacje
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków funduszy
strukturalnych konieczne jest stworzenie szeregu dokumentów. Pierwszy z nich to Narodowy
Plan Rozwoju - dokument określający cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz
sposoby ich osiągnięcia. Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. W Polsce jednym z
takich programów jest Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego
postanowienia są uszczegółowione w Uzupełnieniu Programu. Przygotowanie wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu i zarządzanie projektem wymaga dobrej znajomości obu
dokumentów.
Głównym celem SPO RZL jest:
„budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do
rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.
Realizacja niniejszego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na
wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia
i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na
poziomie regionalnym i krajowym. Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety:



Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów
służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku
pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup
szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest też wyrównywanie szans kobiet w
dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku zdobyć
umiejętności, które pozwolą funkcjonować na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu
jest rozszerzanie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu. Istotne jest również
włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejne
cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w
zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma
wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie
odpowiednich szkoleń.
Priorytet 3: Pomoc techniczna
Celem tego priorytetu jest wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL,
tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować
środkami unijnymi. Program określa, jakie Działania mogą być podejmowane w
ramach poszczególnych Priorytetów. Każdy projekt musi być przypisany do
konkretnego Priorytetu i Działania. Poniższa tabela to zestawienie Priorytetów i
Działań SPO RZL. Wskazuje ona instytucje wdrażające dla poszczególnych Działań.
Takie instytucje m.in. ogłaszają konkursy na projekty, przyjmują wnioski o
dofinansowanie realizacji projektu i organizują pracę Komisji Oceny Projektów. W
punkcie konsultacyjnym instytucji wdrażającej można otrzymać szczegółowe
informacje m.in. na temat sposobu wypełniania wniosków.
Nr
Nazwa Działania
Działania
Instytucja Wdrażająca
1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i
społecznej
1.1.
Rozwój i modernizacja
Departament Wdrażania
instrumentów i instytucji EFS w Ministerstwie Pracy
rynku pracy
i Polityki Społecznej
1.2.
Perspektywy dla
młodzieży
1.3.
Przeciwdziałanie i
Właściwy dla regionu
zwalczanie długotrwałego
Wojewódzki Urząd Pracy
bezrobocia
1.4.
Integracja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
1.5.
Promocja aktywnej
polityki społecznej
poprzez wsparcie grup
szczególnego ryzyka
Departament Wdrażania
EFS w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Integracja i reintegracja
zawodowa kobiet
Departament Wdrażania
EFS w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Priorytet
1.6.
Właściwy dla regionu
Wojewódzki Urząd Pracy
2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
2.1.
Biuro Wdrażania
Zwiększanie dostępu do Europejskiego Funduszu
edukacji – promowanie
Społecznego w
kształcenia ustawicznego Ministerstwie Edukacji
Narodowej
2.2.
Podnoszenie jakości
nauczania w odniesieniu
do potrzeb rynku pracy
Biuro Wdrażania
Europejskiego Funduszu
Społecznego w
Ministerstwie Edukacji
Narodowej
2.3.
Rozwój kadr nowoczesnej Polska Agencja Rozwoju
gospodarki
Przedsiębiorczości
2.4.
Wsparcie zdolności
administracyjnych
Urząd Służby Cywilnej
Priorytet
3. Pomoc techniczna
3.1.
Wsparcie zarządzania
SPO RZL
Departament Wdrażania
EFS w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
3.2.
Informacja i promocja
Działań SPO RZL
Departament Wdrażania
EFS w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
3.3.
Zakup sprzętu
komputerowego
Departament Wdrażania
EFS w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Za realizację SPO RZL odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, pełniący rolę Instytucji
Zarządzającej. SPO RZL jest programem jest „monofunduszowym” (wszystkie działania SPO
RZL są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Z Europejskiego
Funduszu Społecznego mogą być współfinansowane również projekty, które odpowiadają
celom drugiego Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Download