projekt - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

advertisement
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
„Przyjazny urząd”
Projekt realizowany w ramach Sektorowego programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji
zawodowej i społecznej
Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
Schemat: Wsparcie osób o umiarkowanym i znacznym
stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy
Instytucja Wdrażająca: PFRON
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Okres wdrażania projektu:
1.03.2006 r. – 31.03.2007 r.
Charakter projektu: szkolenia dla pracowników publicznych
służb zatrudnienia i pracowników samorządu terytorialnego
realizujących zadania na rzecz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych podnoszące umiejętności w zakresie
pracy z niepełnosprawnym klientem i jego rodziną
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Cele realizacji projektu:
Cel główny: podwyższenie sprawności działania instytucji zaangażowanych w
proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ośrodków pomocy społecznej i
publicznych służb zatrudnienia – urzędów pracy).
„Wizerunek tych instytucji tworzy zespół pracowników,
od których jakości zależy sukces pracy całej jednostki,
mierzony efektywnością podejmowanych przez nią działań”
Osoby niepełnosprawne są na co dzień klientami wymienionych instytucji.
„Specyfika pracy z takimi osobami, rozległość problemów wynikających z
różnorodnych ograniczeń natury zdrowotnej wymagają odpowiedniej wiedzy,
umiejętności oraz przede wszystkim osobistego zaangażowania urzędnikapracownika w wykonywane zadania związane z obsługą niepełnosprawnego
petenta”
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Brak umiejętności i wiedzy w zakresie obsługi osób
niepełnosprawnych (w tym w stopniu umiarkowanym i
znacznym):
• uniemożliwia pracownikom właściwe rozpoznanie potrzeb
tych osób,
• powoduje błędne określenie usług/form pomocy do
zastosowania wobec konkretnej osoby,
• obniża
sprawność całej instytucji/urzędu i
wpływa na kształtowanie się jej negatywnego
wizerunku.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
W czerwcu 2005 r. WUP w Białymstoku przeprowadził analizę potrzeb
szkoleniowych w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem :
• w 14 powiatowych urzędach pracy
• 16 wybranych (ze względu na liczebność) jednostkach pomocy
społecznej (PCPR, MOPS GOPS).
Zgłoszone potrzeby szkoleniowe dotyczyły:
• 70 pracowników urzędów pracy (doradców zawodowych, pośredników
pracy, specjalistów ds.. Rozwoju zawodowego),
•89 pracowników jednostek pomocy społecznej (MOPS, GOPS, PCPR).
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Rozległość zgłaszanych problemów potwierdziła przypuszczenia,
iż potrzeby szkoleniowe w zakresie pracy
z niepełnosprawnym klientem są ogromne a ich zaspokojenie w
ramach jednego projektu nie będzie możliwe.
Dokonano więc wyboru i pogrupowania tematycznego
zgłaszanych potrzeb oraz
przeanalizowano
możliwości WUP
pod względem organizacyjnym
– jakich rozmiarów projekt
jesteśmy w stanie zrealizować
ze względu na konieczność
zaangażowanie w jego realizację
kadry urzędu
oraz prawnym – szkolenia o jakiej tematyce i
skierowane do kogo
możemy zrealizować,
jakie możliwości daje nam SPO RZL
i jakie stawia warunki oraz jakie są
ograniczenia statutowe urzędu- zakres
realizowanych zadań) ,
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Szkolenia
przewidziane
w projekcie,
w zakresie:
Szkolenie I
ogólnych zagadnień
związanych z obsługą
osób niepełnosprawnych
(szkolenie 5 dniowe)
30 osób, w tym:
•15 pracowników socjalnych
(PCPR+MOPS w Augustowie)
•15 pracowników urzędów pracy)
Szkolenie II
Poradnictwa zawodowego
dla osób niepełnosprawnych
(szkolenie 5 dniowe)
30 osób
(doradcy zawodowi zatrudnieni
PUP i WUP)
Szkolenie III
Podstawowej znajomości
języka migowego
(szkolenie dniowe)
KONFERENCJA
podsumowująca projekt,
promująca podejmowanie
podobnych inicjatyw
19 osób
(pracownicy PUP i WUP)
190 osób
(przedstawiciele wszystkich
jednostek pomocy społecznej
– 140 osób+przedst. organizacji
pozarządowych i urzędów pracy
Usługi dodatkowe:
•roczny dostęp do prenumeraty
czasopism tematycznych,
•zakup literatury fachowej
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
SZKOLENIE I – w zakresie ogólnych zagadnień związanych z obsługą
niepełnosprawnego klienta:
-ogólne zagadnienia związane z niepełnosprawnością, habilitacją zawodową i
społeczną, w tym rodzaj pomocy świadczonej przez urzędy pracy i jednostki pomocy
społecznej)
-charakterystyka rodzajów niepełnosprawności w aspekcie adaptacji społecznej i
zawodowej,
-profesjonalna obsługa niepełnosprawnego klienta (postawa wobec klienta, elementy
profesjonalnego wizerunku urzędnika, prawa klienta, strategie współpracy z
niepełnosprawnym klientem, zasady skutecznego komunikowania się i
podtrzymywania kontaktu, sztuka słuchania i pozyskiwania informacji)
-psychologiczne i społeczne aspekty pracy z niepełnosprawnym klientem
(rozpoznawanie potrzeb, motywowanie do podejmowania działań, pomoc
instytucjonalna – co i gdzie)
-pośrednictwo pracy dla niepełnosprawnych,
-moduł ukierunkowany na podniesienie motywacji do niesienia pomocy
niepełnosprawnym klientom
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Wymienione szkolenie ma się przyczynić do:
• osiągnięcia stanu, w którym niepełnosprawny klient otrzymuje
rzetelną informację i osobista pomoc urzędnika niezależnie od
tego, do której instytucji trafi,
•zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami uczestniczącymi w
procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wyposażenia
pracowników tych instytucji w wiedzę dotyczącą roli każdej z nich
w tym procesie
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Szkolenie II – w zakresie specyfiki poradnictwa zawodowego dla
osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem
umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności:
•sytuacja zawodowa niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
i bariery utrudniające wejście na ten rynek,
•diagnoza potencjału pracowniczego osoby niepełnosprawnej,
•przeciwwskazania do wykonywania określonych zawodów-dobór
niepełnosprawnych do stanowiska pracy,
•planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju – połączone z
ćwiczeniami w opracowywaniu tej ścieżki dla osoby
niepełnosprawnej,
•motywowanie osoby niepełnosprawnej do rozwoju zawodowego,
•moduł ukierunkowany na podniesienie motywacji doradcy
zawodowego do osobistego zaangażowania w rozwiązanie
problemu niepełnosprawnego klienta.
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Szkolenie ma się przyczynić do wyposażenia doradców
zawodowych w takie umiejętności, które wpłyną na zwiększenie
efektywności poradnictwa zawodowego dla osób
niepełnosprawnych:
właściwe rozpoznanie potrzeb
dobrze określona ścieżka rozwoju zawodowego
efekt w postaci uzyskania i utrzymania zatrudnienia
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
SZKOLENIE III – podstawy języka migowego
Założeniem realizacji szkolenia jest aby w każdej
jednostce urzędu pracy województwa podlaskiego
zatrudniona była jedna osoba znająca język migowy w
stopniu umożliwiającym kontakt z osobą, dla której jest
on podstawowym sposobem komunikacji z otoczeniem
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
KONFERENCJA mająca na celu:
• podsumowanie realizacji projektu – ocena osiągniętych efektów
realizowanych założeń
•promocję tego typu działań projektowych – upowszechnienie projektu
przede wszystkim wśród jednostek pomocy społecznej i organizacji
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, których
przedstawicieli nie zaproszono do udziału w szkoleniach w ramach
projektu, ze względu na ograniczony rozmiar projektu
tak aby szeroko promować i przyczyniać się do upowszechnienia
praktyki podejmowania planowych działań w kierunku podnoszenia
jakości specjalistycznych usług świadczonych przez jednostki
uczestniczące w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych i promować
nawiązywanie współpracy pomiędzy tymi jednostkami w płaszczyźnie
podejmowanych działań
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Mamy nadzieję, iż realizacja założeń projektu będzie
przebiegała zgodnie z planem i przyczyni się do poprawy
wizerunku publicznych urzędów i instytucji wśród
petentów ,
wzrośnie jakość usług oferowanych przez te jednostki
i zwiększy się poziom zadowolenia korzystających z nich
niepełnosprawnych klientów.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku „Przyjazny urząd”
projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych SPO RZL,
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
Download