szkolenia dla firm dofinansowane z EFS

advertisement
Dobry czas na naukę
Aleksandra Sztetyłło
Dyrektor Zespołu Komunikacji
Wewnętrznej i Promocji
7 grudnia 2006
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
Priorytet 2, działanie 3
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Budżet: 255,3 mln EUR, w tym
196 mln EUR Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
© PARP
Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
 kursy szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw
 studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw
 staże szkoleniowe dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowobadawczych
 podstawowe doradztwo i informacja dla małych przedsiębiorstw
 szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania
 szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania BHP
 projekty w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca)
© PARP
Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
Projektodawcami są:
instytucje szkoleniowe, szkoły, w tym szkoły wyższe, jednostki naukowe,
organizacje pracodawców i przedsiębiorców oraz związki zawodowe.
Poziom dofinansowania a rodzaj szkolenia i wielkość przedsiębiorstw:
Wielkość
przedsiębiorstwa/
Rodzaj szkolenia
MSP
DP
Ogólne
80%
60%
Specjalistyczne
45%
35%
© PARP
Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
Rekomendowano 738 projektów na kwotę 920 mln zł
Podpisano 688 umów na kwotę prawie 700 mln zł
Szkoleniami będzie objętych ponad 280 tys. osób
Ze szkoleń skorzystało 100 tys. osób,
Ukończyło szkolenia 81 tys. osób (do końca II kwartału)
© PARP
Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl/szkolenia.html
www.inwestycjawkadry.pl
www.inwestycjawkadry.eu
www.inwestycjawkadry.com.pl
www.inwestycjawkadry.info.pl
© PARP
Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
Liczba szkoleń oraz edycji studiów podyplomowych do dnia 30 czerwca 2006 r.
68
szkolenia
studia podyplomowe
487
© PARP
Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
Planowana liczba osób objętych szkoleniami w ramach projektów,
których realizacja rozpoczęła się do dnia 30 czerwca 2006 r.
Pracownicy MSP oraz
osoby, które prowadzą
działalność
92 454
163 259
© PARP
Pracownicy dużych
przedsiębiorstw
Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
© PARP
Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
i przedsiębiorczości
• Inwestycja w kadry
• Eksport
• Telepraca
• Ochrona środowiska
• Rotacja pracy
• BHP
• Klastering
• Innowacyjność
• Turystyka
• Przemysł drzewny
• E-biznes
• Branża elektroniczna
© PARP
ul. Pańska 81/83
PL 00-834 Warszawa
tel. (0 prefiks 22) 432 80 80
faks (0 prefiks 22) 432 86 20
http://www.parp.gov.pl
e-mail: [email protected]
432 89 91-93
INFOLINIA: 0 801 33 22 02
INFOLINIA: 0 801 406 416*
* koszt połączenia wynosi 40 gr/minuta (netto)
© PARP
Download