pobierz plik

advertisement
2010
Zasady realizacji projektów
w ramach Poddziałania 2.2.2 PO KL
„Podnoszenie kompetencji kadry
szkoleniowej”
Beata Świercz
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Obowiązki informacyjne i wizualizacja
projektu (par. 6-10 Umowy)
Podmiot wsparcia zobowiązany jest do:
• zapoznania się z Wytycznymi w zakresie informacji
i promocji (www.efs.gov.pl),
• przesłania do PARP materiałów promocyjnych
w wersji elektronicznej celem ich akceptacji.
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Zabezpieczenie umowy, która nie przekracza
kwoty 10 mln PLN (par. 11-12 Umowy)
Weksel in blanco na kwotę udzielonego wsparcia wraz z
wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco
• do 20 dni po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu
złożenia do PARP wniosku o zaliczkę,
• podpis poświadczony notarialnie lub złożony
w obecności pracownika PARP,
• zwrot weksla po ostatecznym rozliczeniu projektu.
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Terminy obowiązujące Podmioty wsparcia – część 1
Lp.
Działanie/Dokument
Pisemna informacja o
niewydatkowaniu min. 20 tyś PLN
1.
w danym okr. rozl. (kwota nie
dotyczy ostatniej płatności okr.)
Udostępnienie Audytorowi
dokumentacji oraz przygotowanie
2. zestawienia dokumentów
potwierdzających poniesione
wydatki
3. Rozliczenie zaliczki
Termin
do 3 dni od zakończenia okr.
rozl.
do 4 dni od zakończeniu okr.
rozl.
najpóźniej wraz z płatnością
poprzedzającą przedostatnią
płatność okresową
Wniosek o płatność okresową wraz
z załącznikami (opinia audytora,
do 11 dni po zakończeniu okr.
4.
PEFS, zestawienie dokumentów
rozl.
potwierdzających wydatki)
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Terminy obowiązujące Podmioty wsparcia – część 2
Działanie/Dokument
Sprawozdanie z udzielonej w
5. danym okresie pomocy de
minimis
Lp.
Termin
do 10 dni po zakończeniu danego
kwartału; do 10 dni po zakończeniu
danego roku
Przesłanie dokumentacji
do 14 dni przed datą rozpoczęcia
6. szkolenia do PARP ( KOS,
szkolenia
harmonogram, lista uczestników)
Powiadomienie o zmianie
7. lokalizacji/terminu realizacji
szkolenia
do 5 dni przed dokonaniem
planowanej zmiany - drogą
elektroniczną
Umieszczenie informacji o
planowanej realizacji szkolenia na do 10 dni przed datą rozpoczęcia
8.
danego szkolenia
stronie
www.inwestycjawkadry.info.pl
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Harmonogram realizacji rozliczeń finansowych
Przykład- I okres rozliczeniowy: 01/07/2010 – 30/09/2010
1. Do 4/10/2010 – Podmiot przygotowuje dokumentację
rozliczeniową
 wydatki poniżej 20 000 PLN = informacja do PARP
najpóźniej do 3/10/2010 = brak audytu
2. 5-9/10/2010 - Audyt (gdy wydatki wynoszą co najmniej
20 000 PLN)
3. 11/10/2010 - Podmiot przekazuje wniosek o płatność
okresową do PARP
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Kary (par. 14 ust. 4 Umowy)
Niepoinformowanie PARP o braku możliwości
rozliczenia w danym okresie kwoty do 20 000 PLN
w
ciągu
3
dni
od
zakończenia
okresu
rozliczeniowego, skutkuje nałożeniem na Podmiot
wsparcia kary w wysokości 5000 PLN.
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Kary (par. 20 Umowy)
W przypadku nieterminowego dostarczenia do PARP
wniosku o płatność okresową (lub braku pisemnego
uzasadnienia takiej sytuacji) na Podmiot wsparcia
nałożona zostanie kara w wysokości 1000 zł za każdy
dzień opóźnienia.
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Kary (par. 27 Umowy)
• W przypadku nie ukończenia udziału w projekcie przez
zaplanowaną we wniosku o udzielenie wsparcia (pkt 4.1
wniosku) liczbę osób PARP nałoży na Podmiot karę w
wysokości 1% wsparcia za każdą osobę, która nie
ukończy kursu trenerskiego
• Ukończenie kursu trenerskiego = min. 90% frekwencji
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Kary (par. 31 Umowy)
• Podmiot zobowiązany jest do powiadomienia PARP
o zmianie lokalizacji lub terminu realizacji danego
szkolenia najpóźniej na 5 dni przed planowaną zmianą
• W przeciwnym razie Podmiot zobowiązany jest do
pokrycia kosztów związanych z niezrealizowaną wizytą
monitorującą poniesionych przez PARP/Wykonawcy
usługi monitoringu
Warszawa, 9 marca 2010 r.
Dziękuję za uwagę
kontakt
[email protected]
Download