Dodatkowe obowiązki Beneficjentów Ustawa o finansach

advertisement
2009
System zaliczkowy w ramach
działań PO IG
Dorota Szczytowicz
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Podstawa prawna
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją
programów operacyjnych wszyscy beneficjenci są uprawnieni do
realizacji projektów w systemie zaliczkowym
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Ogólne zasady zaliczkowania
Pierwsza transza zaliczki przekazywana jest na podstawie wniosku o płatność
zaliczkową, pod warunkiem wniesienia prawidłowego zabezpieczenia należytego
wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
W zależności od działania pierwsza transza zaliczki wypłacana jest w wysokości:
- dla 1.4-4.1 do 30% wartości dofinansowania dla danego Etapu,
- dla 3.1, 3.3, 4.2, 4.4, 5.1, 6.1 (II etap) do 30% wartości dofinansowania,
5.2, 5.4.2 do 110% wartości pierwszego etapu oraz dla 5.4.1 do 120% wartości
pierwszego etapu (jednak nie więcej niż 50% wartości dofinansowania),
- dla 5.3 do 120% wartości pierwszego etapu (jednak nie więcej niż 30% wartości
dofinansowania).
W działaniach 8.1 i 8.2 wypłacana jest jedna transza zaliczki w wysokości do 30%
wartości dofinansowania.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Ogólne zasady zaliczkowania
Kolejne transze zaliczki wypłacane są na podstawie wniosków o
płatność, składanych do 30 dni po zakończeniu działania/działań,
wartość kolejnych transz wynika z harmonogramu płatności
(załącznik do umowy)
Łączne dofinansowanie wypłacone w formie zaliczek wraz z
refundacjami nie może przekroczyć 95% maksymalnej kwoty
dofinansowania (lub 90% maksymalnej kwoty dofinansowania dla
5.4.1)
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Ogólne zasady zaliczkowania
Beneficjent składa wniosek o płatność, w którym wnioskuje o
zaliczkę na przyszłe działanie(-a) projektu, przekazując jednocześnie
do rozliczenia wydatki, pokryte z dotychczas uzyskanej zaliczki
Warunkiem wypłaty kolejnej transzy zaliczki jest zaakceptowanie
przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia
wniosku o płatność, obejmującego rozliczenie co najmniej 70%
kwoty przekazanych wcześniej płatności zaliczkowych
Kolejna transza zaliczki pomniejszana jest o nierozliczoną kwotę
poprzedniej transzy oraz o odsetki bankowe narosłe na osobnym
koncie do obsługi płatności zaliczkowych
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Dodatkowe obowiązki Beneficjentów
rachunek bankowy
Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnego rachunku
bankowego do obsługi płatności zaliczkowych. Wpłaty na ten rachunek mogą
pochodzić wyłącznie od Instytucji Wdrażającej, natomiast wypłaty mogą być
dokonywane wyłącznie jako płatności za usługi, dostawy, roboty budowlane,
zakupy w ramach Projektu
Odsetki bankowe narosłe na tym rachunku są wykazywane we wniosku o
płatność i pomniejszają kwotę kolejnej płatności
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Dodatkowe obowiązki Beneficjentów
Ustawa o finansach publicznych
Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących
trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji rozwojowej
niewykorzystanych w danym roku budżetowym
W tym do ewentualnego zgłaszania środków o nadanie im statusu
niewygasających z upływem roku budżetowego, zawartych w art. 144, 157 i
210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów
wydanym na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Niewykorzystaną część dotacji rozwojowej wraz z odsetkami narosłymi na
rachunku bankowym beneficjenci zwracają na rachunek dotacji rozwojowej
w PARP do 15 stycznia następnego roku
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Dodatkowe obowiązki Beneficjentów
Ustawa o finansach publicznych
W przypadku, gdy beneficjent przewiduje niewykorzystanie części otrzymanej
zaliczki i chce wykorzystać ją w roku następnym, może wystąpić do PARP o
.
uwzględnienie tych środków w zgłoszeniu o nadanie statusu środków
niewygasających z upływem roku budżetowego
PARP w terminie do 20 października uzyskuje od beneficjentów informacje w
formie pisemnej dotyczące wysokości kwot, które zostaną zgłoszone jako środki
niewygasające oraz wskazuje beneficjentom rachunek dotacji rozwojowej
PARP, na który środki powinny być zwrócone w nieprzekraczalnym terminie do
31 października
W dniu 31 października środki są na rachunku bankowym PARP. Środki
zgłoszone przez beneficjenta, a nie zwrócone na rachunek PARP, nie
zostaną zgłoszone
Dzień 30 czerwca to ostateczny termin wydatkowania środków
niewygasających
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Rodzaje zabezpieczeń umów
Określone zostały w:
1. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów
operacyjnych (z późn. zm.)
2. Umowie o dofinansowanie
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Rodzaje zabezpieczeń umów
Weksel in blanco gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie nie
przekracza 4 mln PLN oraz gdy przekracza 4 mln PLN ale beneficjent nie
planuje realizacji projektu w systemie zaliczkowym.
W przypadku, jeżeli nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w
formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie
ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form:
1. pieniądz
2. poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej
3. gwarancja bankowa
4. gwarancja ubezpieczeniowa
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
5. poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
6. weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
7. zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
8. zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów
9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Beneficjenta
10. przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie
11. hipoteka
12. poręczenie według prawa cywilnego
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Rodzaje zabezpieczeń umów
W przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o
dofinansowanie przekracza 4 mln PLN oraz beneficjent planuje realizację
projektu w systemie zaliczkowym, zabezpieczenie ustanawiane jest w
jednej lub kilku z form z katalogu.
Warszawa, 8 czerwca 2009 r.
Dziękuję za uwagę.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
Telefony Informatorium
22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93
0 801 33 22 02
www.parp.gov.pl
Download