Wizja systemu

advertisement
Wizja systemu
Temat:
Autorzy:
1. Opis organizacji
<Ustrukturalizowany opis organizacji lub jej działu, w którym analizowane jest
wprowadzenie lub udoskonalenie systemu informatycznego. Opis powinien obejmować
misję organizacji, główne rodzaje działalności i sposób ich wykonywania, strukturę i
podział obowiązków oraz problemy, które występują i można je wyeliminować poprzez
wprowadzenie systemu.>
1.1. Nazwa
1.2. Prowadzony rodzaj działalności
Klasyfikacja PKD:
Opis:
1.3. Misja i wizja organizacji
Misja:
Wizja:
1.4. Struktura organizacyjna
Diagram struktury org. (rysunek):
Odpowiedzialność jednostek:
Zakres odpowiedzialności
Jednostka organizacyjna
1.5. Problemy występujące w organizacji

Problem 1 - opis

Problem 2 - opis

...
2. Wzbogacony wizerunek (Rich Picture)
<Rysunek wstawiony do dokumentu wizji lub dostarczony osobno>
1
3. Udziałowcy systemu
<Udziałowcy systemu i ich punkty widzenia (ogólne oczekiwania względem systemu,
nadzieje, obawy etc., bez szczegółów nt. funkcji)>
Udziałowiec
Punkt widzenia
4. Cele systemu
<Cele systemu; korzyści, jakie powinno spowodować wprowadzenie systemu. Jawne
podanie mierzalnych kryteriów pozwalających na określenie czy cel został osiągnięty.>
Cel
Mierzalne kryterium
5. Kontekst systemu
5.1.
Użytkownicy ich specyfika
<Dla każdego użytkownika osobna tabela opisu>
Użytkownik
Specyfika
nazwa
Umiejętności obsługi
systemów IT,
potrzeba pomocy
Specyficzne warunki
pracy, najważniejsze
aspekty pracy
Wymagania
dotyczące interfejsu
użytkownika
5.2.
Opis specyfiki
Inne systemy i ich interfejsy
System współpracujący
Interfejs (udostępniane / wywoływane
funkcje, transmitowane dane)
2
6. Zakres funkcjonalności
<Wyliczenie jakie usługi system ma udostępniać, pogrupowane według użytkowników. Dla
każdej funkcji należy określić jej priorytet (ważność) wg skali: 1- konieczne, 2 - powinno
być, 3 - może być (jeśli starczy czasu i zasobów).>
Użytkownik
Funkcja
Użytkownik 1
Funkcja 1
Funkcja 2
Użytkownik 2
Priorytet
...
Funkcja 1
Funkcja 2
Funkcja 3
...
...
7. Wymagania jakościowe
<Wymagania dotyczące wydajności, niezawodności, ochrony, bezpieczeństwa, przenośności,
elastyczności, konfigurowalności, dostępności, interfejsu użytkownika itp. Dla każdego
wymagania należy określić jej priorytet (ważność) wg skali: 1 - konieczne, 2 - powinno być, 3
- może być (jeśli starczy czasu i zasobów), 4 - w ogóle niepotrzebne>
Kategoria
Treść wymagania
(możliwa do obiektywnej weryfikacji)
Priorytet
wydajność
niezawodność
dostępność
ochrona
bezpieczeństwo
przenośność
elastyczność
konfigurowalność
interfejs użytk.
8. Ograniczenia
<Ograniczenia, które mają wpływ na kształt systemu. Jeśli ograniczenie z którejś kategorii nie
występuje - wpisać "brak".>
8.1.
Ograniczenia dotyczące zasobów projektowych wykonawcy
Czasowe:
Budżetowe:
Ludzkie:
Sprzętowe:
3
Oprogramowanie:
Inne:
8.2.
Ograniczenia dotyczące produktu:
Konieczność działania w specyficznych warunkach:
Określony sprzęt:
Narzucona technologia wykonania:
Określone formaty danych:
Wymagana dokumentacja:
Wymagane prowadzenie szkoleń:
Sposób wdrożenia:
Zgodność produktu/procesu wytwarzania ze standardami:
Inne specyficzne wymagania użytkownika:
4
Download