zasady korzystania - Sprecher Automation

advertisement
ZASADY KORZYSTANIA
ZE STRONY INTERNETOWEJ
1. Zawartość, definicje
1,1. Przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej i/lub witryny
umożliwiającej pobieranie z niej wszelkich informacji, dokumentacji,
oprogramowania, usług lub innych treści, np. prasowych, materiałów graficznych,
ogłoszeń itp. (treść), dostępnych na stronie internetowej i/lub witrynie
umożliwiającej pobieranie informacji (strona internetowa, witryna umożliwiająca
pobieranie informacji, treści w niej zawarte zwane dalej stroną główną),
prowadzonej przez Sprecher Automation GmbH lub oddziały spółki Sprecher
(Sprecher), winny być objęte niniejszym regulaminem.
1,2. Wchodząc na witrynę i korzystając z niej użytkownik przyjmuje, bez
ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady korzystania i uznaje je.
1,3. Zasady korzystania ze strony internetowej mogą być zmienione ,
zmodyfikowane lub zastąpione innymi warunkami np. w wyniku odrębnych
uzgodnień, warunków licencyjnych, produktowych, osób trzecich, w zależności od
sposobu korzystania ze strony.
1,4. W przypadku sprzeczności w dokumentach umowy obowiązywać będzie
następująca ważność dokumentów: (a) specjalne umowy, po pisemnym
potwierdzeniu przez Sprecher; (b) niniejsze zasady korzystania ze strony
internetowej, (c) nieobowiązkowe przepisy prawa handlowego i prawa cywilnego.
3,3. Korzystanie ze strony poza prawami zawartymi w niniejszych zasadach
korzystania będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody od firmy Sprecher i
tylko przez odniesienie do odpowiedniego źródła, np. rodzaj i czas trwania
wykorzystania do użytku publicznego.
3,4. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków
bezpieczeństwa w celu nieujawnienia i właściwego korzystania z otrzymanej
nazwy użytkownika i hasła dostępu. Użytkownik nie jest uprawniony do
przekazywania nazwy użytkownika i hasła dostępu osobom trzecim. W przypadku
bezprawnego korzystania z danych dostępu Sprecher będzie o tym fakcie
natychmiast powiadomiony.
4. Zakres i ograniczenia użytkowania
4,1. Strona internetowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu.
4,2. Sprecher ma prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do strony
głównej w całości lub części, zwłaszcza do witryny umożliwiającej pobieranie
danych i informacji prasowych w przypadku, gdy użytkownik narusza zasady
korzystania z serwisu i/lub zmienia stronę główną w jakikolwiek sposób, bez
podania przyczyn.
5. Prawa autorskie, znak handlowy i inne prawa własności intelektualnej
1,5. Osoba trzecia oznaczać będzie każdą osobę inną niż osoby zawarte w
umowie, nawet jeśli taka osoba trzecia jest powiązana z osobą zawartą w umowie
w jakikolwiek sposób.
2. Dostęp, bezpieczeństwo, Cookies
2,1. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za ustawienia połączenia z
Internetem. Przed rozpoczęciem przeglądania strony głównej użytkownik
dokonuje aktualizacji systemu komputerowego we własnym zakresie. Sprecher
nie będzie gwarantował i nie ponosi odpowiedzialności za chwilowy brak dostępu
do serwera (np. z powodu okresowych prac konserwacyjnych lub wyłączenia).
2,2. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do treści z działu informacje prasowe
lub informacje dla klientów i dostęp do witryny umożliwiającej pobieranie
informacji będzie udostępniony tylko dla zarejestrowanych użytkowników.
Użytkownik zobowiązuje się podać dane zgodne z prawdą podczas rejestracji, a o
ewentualnych zmianach niezwłocznie powiadomić administratora strony. Po
dokonaniu rejestracji użytkownik otrzyma na wskazane przez siebie konto
mailowe nazwę użytkownika oraz hasło dostępu, które należy traktować jako
poufne.
2,3. Podczas rejestracji treści z działu informacje prasowe lub informacje dla
klientów, tzw. Cookies („ciasteczka”, małe dane tekstowe) zostaną zapisane w
pamięci podręcznej przeglądarki internetowej użytkownika, aby w momencie
kolejnego logowania komputer od razu rozpoznawał przeglądarkę internetową.
Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookie przez odpowiednie ustawienie
swojej przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, że istnieje prawdopodobieństwo, że
nie wszystkie funkcje strony głównej będą wykorzystywane w pełnym zakresie.
2,4. Użytkownik może zaprzestać korzystania ze strony głównej w dowolnym
momencie. W takim przypadku dane do logowania i hasło dostępowe
użytkownika zostaną usunięte po otrzymaniu od użytkownika stosownego
pisemnego powiadomienia o rezygnacji.
2,5. Sprecher zwraca uwagę, że według aktualnego stanu wiedzy, pewne ryzyka
(np. wirusy, itp.) są technicznie nie do końca pod kontrolą, zatem są poza sferą
wpływów Sprechera. Do użytkownika należy zatem zabezpieczenie się przed
wyżej wymienionym ryzykiem.
3. Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania strony
3,1. Podczas korzystania ze strony, Sprecher udziela zwykłego, niezbywalnego
prawa do wyświetlania jej zawartości, drukowania ze wskazaniem źródła, dla
użytku własnego.
3,2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, wprowadzania zmian,
przechowywania, edytowania, dekompilacji i/lub tłumaczenia strony głównej,
usuwania znaków itp., wykorzystywania strony w celach komercyjnych lub innych,
nie jest uprawniony do udostępniania jej treści osobom trzecim.
Wydanie: październik 2012
5,1. Strona internetowa jest własnością firmy. Wszelkie prawa autorskie i prawa
ochrony własności przemysłowej dotyczące strony internetowej, w szczególności
treści prezentowanej na stronie (w tym logo, ilustracje, fotografie, animacje,
filmy, teksty, itp.) pozostają zawsze własnością firmy Sprecher lub osób trzecich.
Wszelkie prawa autorskie i prawa ochrony własności przemysłowej dotyczące
strony internetowej, w szczególności treści, które nie są prezentowane na stronie ,
ale do których można mieć dostęp za pomocą strony, podlegają prawom
autorskim, prawom ochrony własności przemysłowej lub innym prawom
własności intelektualnej.
5,2. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie
pisemnej firmy Sprecher w przypadku stwierdzenia naruszenia praw do ochrony
własności przemysłowej i uczynić wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać
przed dalszym naruszaniem praw do ochrony własności przemysłowej.
6. Hiperłącza
6,1. Hiperłącza lub inne łącza, jeśli są dostępne, są stworzone dla wygody
użytkownika. Użytkownik może z nich korzystać na własne ryzyko. Wszelka
odpowiedzialność firmy Sprecher w tym względzie jest wyłączona.
7. Gwarancja, odpowiedzialność, Ubezpieczenie, siła wyższa
7,1. Strona jest dostarczana na zasadzie "taka jaka jest" bez gwarancji, zarówno
wyrażonej wprost, jak i domniemanej, w tym domniemanej gwarancji
przydatności, wartości handlowej, stosowności do danego celu i nienaruszania
prawa.
7,2. Użytkownik będzie korzystał ze strony na własną odpowiedzialność.
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania krajowych i międzynarodowych
praw, przepisów, badań i ogólnych przepisów korzystania z Internetu, które
zmieniają się regularnie. Sprecher ma prawo do zgłaszania wszelkich przypadków
łamania prawa.
7,3. Firma Sprecher nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za poprawność
materiałów podczas darmowego korzystania z witryny; nie będzie to jednak
dotyczyć odpowiedzialności, która nie może być wyłączona zgodnie z przepisami
odpowiedniego prawa. Jednakże, roszczenia za szkody wynikłe z naruszenia
warunku głównego umowy będzie ograniczone do możliwej do przewidzenia
szkody, która jest nierozerwalnie związana z umową, chyba że jest spowodowana
celowym działaniem lub rażącym niedbalstwem. Powyższy zapis nie sugeruje
zmiany w ciężarze dowodu szkody użytkownika.
7,4. Sprecher nie ponosi odpowiedzialności za dysfunkcje w działaniu strony nie z
winy firmy Sprecher. Sprecher nie gwarantuje, że strona będzie działać w sposób
ciągły i bezbłędny , że błędy będą okresowo naprawiane, ani tego, że strona jest
kompatybilna ze sprzętem i programami komputerowymi danego użytkownika.
Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.
Strona 1 z 2
ZASADY KORZYSTANIA
ZE STRONY INTERNETOWEJ
7,5. Sprecher gwarantuje przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony
danych obowiązujących we wszystkich krajach, w których Sprecher ma
zarejestrowaną działalność. Dane osobowe będą przechowywane w firmie
Sprecher dla .
8. Tajność
8,1. Użytkownik witryny umożliwiającej pobieranie danych zobowiązuje się
wykorzystywać wszystkie dane, rysunki, specyfikacje techniczne, materiały
dostarczone i wszelkiego rodzaju dokumentacje, które otrzymuje w związku z
korzystaniem z powyższej witryny firmy Sprecher lub dowiedział się w trakcie
użytkowania, w sposób poufny, nie kopiować ich i nie ujawniać osobom trzecim
lub udostępniać ich innym, chyba że są one powszechnie znane lub legalnie
udostępnione. Użytkownik nakłada powyższy obowiązek na swoich pracowników,
jak również na osoby spoza firmy.
8,2. Użytkownik witryny umożliwiającej pobieranie danych upoważniony jest do
odwoływania się do współpracy wynikającej z umowy w materiałach
marketingowych i publikacjach, bez względu na rodzaj, tylko po otrzymaniu
wyraźnego pisemnego potwierdzenia od firmy Sprecher.
9. Obowiązujące prawo, jurysdykcja
9,1. Strona jest obsługiwana i zarządzana przez Sprecher Automation GmbH,
Austria. Miejscem jurysdykcji dla użytkownika, dla wszystkich sporów,
wynikających z lub w związku z korzystaniem ze strony będą rozstrzygane
wyłącznie przez sąd właściwy w Linz w Austrii. Sprecher ma prawo wyboru sądu,
do którego pozwie użytkownika strony z zachowaniem obowiązujących przepisów
krajowych i międzynarodowych.
9,2. Wszystkie czynności prawne, w szczególności umowy zawarte w ramach
niniejszych Zasad korzystania ze strony internetowej, są wyłącznie przedmiotem
prawa austriackiego. Przepisy kolizyjne są wyraźnie wyłączone, a zwłaszcza zasady
prywatnego prawa międzynarodowego, o ile odnoszą się one do stosowania
prawa obcego. Jeśli austriackie prawo stanowi, w przypadku zagranicznych
kontaktów, użycie specjalnych międzynarodowych przepisów mających
zastosowanie także w Austrii- Np. Prawo sprzedaży Narodów Zjednoczonych
(CISG) - powinno być wyraźnie wyłączone.
9,3. W przypadku gdy użytkownik jest konsumentem, mającym miejsce
zameldowania, miejsce zamieszkania lub miejsce zatrudnienia w mieście innym
niż siedziba sądu okręgowego w Austrii, miejscem jurysdykcji może być jego
odpowiedni sąd; jeśli ma miejsce zameldowania, miejsce zamieszkania lub
zatrudnienia w innym państwie niż Austria, wówczas przepisy o ochronie klientów
obowiązujące w tym kraju będą miały pierwszeństwo przed przepisami
obowiązującymi w Austrii.
Sprecher Automation GmbH
Franckstrasse 51,-4018 Linz / Austria
Wydanie: październik 2012
Sprecher Automation Polska Sp. z o.o.
Strona 2 z 2
Download