Załącznik 1d - Opis modułu wyszukiwarki NGO realizujących

advertisement
Załącznik 1d do umowy nr 2016.../.../... z dnia …………….
Opis modułu wyszukiwarki NGO realizujących projekty finansowanych
ze środków PFRON
Opis działania
Założeniem działania modułu wyszukiwarki jest ułatwienie dostępu do informacji o
organizacjach pozarządowych, które realizują projekty dla osób niepełnosprawnych.
Funkcja jest zaprojektowana w formie formularza z kilkoma rodzajami pól do wypełniania
lub wyboru:
1. Wybór grupy docelowej – użytkownik wskazuje rodzaj niepełnosprawności,
2. Wybór formy pomocy/wsparcia;
3. Wybór miejsca zamieszkania *wybór opcjonalny.
Moduł będzie wykonany przy użyciu natywnym mechanizmów CMS służących do obsługi
formularzy. Dopuszcza się możliwość wykorzystania dodatkowej bazy danych.
Pola formularza
Grupa docelowa
Wybór w pierwszym polu formularza będzie realizowany z listy rozwijanej ponieważ grupa
docelowa stanowi katalog zamknięty:
- dysfunkcja narządu ruchu,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- dysfunkcja narządu wzroku,
- autyzm,
- niepełnosprawność sprzężona,
- upośledzenie umysłowe,
- choroby psychiczne,
- ogólny stan zdrowia.
Formy wsparcia
Drugie pole formularza będzie polem tekstowym do wpisania poszukiwanej formy wsparcia.
Ze względu na to, że baza danych będzie zawierała wiele określeń dla nazwania określonej
formy wsparcia, wyszukiwarka będzie musiała zawierać „mechanizm inteligentnego
wyszukiwania”, tzn. mechanizm będzie odgadywał kontekst zapytania.
Ponadto po wpisaniu 3 pierwszych liter w polu tekstowym powinien aktywować się
mechanizm live‐ search, a wpisana fraza powinna automatycznie oznaczać się
wytłuszczeniem w wyświetlanych podpowiedziach.
1
Przykład
Użytkownik zamierza odszukać terapię logopedyczną, zaś w bazie danych mogą być inne
określenia na tę formę pomocy – spotkania z logopedą, logopeda, zajęcia logopedyczne,
nauka mówienia, rehabilitacja mowy, terapia jąkania, tip.
Miejsce realizacji pomocy
Kryterium będzie oparte na dwóch listach rozwijanych oraz polu edycyjnym. Pierwsza, w
której użytkownik będzie wybierał województwo. Druga lista będzie zbiorem powiatów
wybranego wcześniej województwa. Użytkownik będzie mógł swobodnie ustalać kryterium
np. wybierając tylko województwo bądź nie dokonując żadnego wyboru i wówczas wynik
wyszukiwania będzie dotyczył całego kraju.
Użytkownik będzie mógł opcjonalnie wypisać nazwę miejscowości, w której mieszka.
Wówczas wynikiem wyszukiwania będzie spis lokalizacji świadczenia pomocy z
określeniem odległości od docelowej lokalizacji. Liczba wyników będzie ograniczona do
województwa w którym znajduje się wpisana miejscowość. Wyniki będą sortowane rosnąco
w kryterium odległości.
Prezentacja wyników wyszukiwania
System powinien umożliwiać dodawanie redaktorowi serwisu dodatkowych treści
informacyjnych, ponad te, które będą pobierane z bazy danych (redakcja wstępu, opisu)
Ekran z prezentacją wyników wyszukiwania będzie zawierał następujące dane:
- nazwa formy pomocy,
- nazwa organizacji realizującej określoną formę wsparcia,
- adres placówki, w której realizowane jest wsparcie (w opcji, w której użytkownik
podaje miejscowość zamieszkania, również tutaj podawana jest odległość
do placówki świadczącej wsparcie),
- dane kontaktowe – telefon, mail, mapa dojazdu
- nazwa realizowanego projektu,
- okres realizowanego projektu,
- kwota dofinansowania projektu,
Import bazy danych, update
Administrator serwisu będzie miał możliwość importowania danych z pliku bazy danych
w formacie .mdb (także cyklicznie jako update), której struktura została opisana w załączniku
GENWNIOSKOW.zip. Moduł będzie pozwalał na ręczne dodawanie kolejnych pól do
danego rekordu z informacjami, które będą wyświetlane na ekranie z wynikami
wyszukiwania. Pola będą pobierały dane ze wzbogaconej bazy danych.
Update będzie powodował nadpisywanie rekordów bazy danych, poza dodatkowo
wpisywanymi opisami, które będą powiązane z rekordem „nazwa projektu”. W procesie
2
update będzie weryfikowane czy zawartość pola „nazwa projektu” w pierwotnej bazie
danych występuje w aktualizowanej bazie danych i wówczas będą nadpisywane zmieniające
się pola. W wariancie nie występowania zawartości pola w nowej bazie danych dany rekord
będzie usuwany.
Moduł będzie umożliwiał administratorowi na ręczne poprawki w zakresie wszystkich pól
bazy danych.
Moduł będzie umożliwiał aktualizowania osobno poszczególnych tabel bazy danych, np.
tabela danych kontaktowych do powiatowych centrów pomocy rodzinie, tabela z kontaktami
do powiatowych urzędów pracy i inne.
Obsługa modułu
Moduł będzie zapewniał obsługę z poziomu panelu administracyjnego CMS w szczególności
w zakresie: dodawania dodatkowych informacji do prezentacji wyników wyszukiwania,
importu danych, upadate danych oraz innych funkcjonalności.
3
Download