Instrukcja połączenia z siecią WiFi

advertisement
Strona 1
Instrukcja połączenia z
siecią WiFi
„MIEJSKIINTERNET”
w Pruszkowie
Sieć bezprzewodowa MESH –
Urząd Miejski w Pruszkowie
BRANŻA:
Teletechniczna
OBIEKT:
Urząd Miejski w Pruszkowie
REALIZACJA:
BT Poland sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14
00-638 Warszawa
Q4Net Sp. z o.o.
53-125 Wrocław
Al. Kasztanowa 2b
Strona 2
1. Instrukcja połączenia z siecią WiFi w Pruszkowie:
Podłączenie do sieci powinno odbywać się w następujący sposób: 1. Należy dowolnym klientem (np. laptopem) podłączyć się do działającej sieci Wi‐Fi. W panelu odpowiedzialnym za zarządzanie sieciami Wi‐Fi należy wybrać sieć o nazwie „MiejskiInternet” i kliknąć „połącz”. 2. Po poprawnym połączeniu w ustawieniach konfiguracyjnych sieci urządzenie powinno dostać poprawny adres z serwera DHCP (IP, MASKA, serwery DNS) – urządzenia powinny dostać adresację z klasy B adresów niepublicznych 172.16.0.0 /16. 3. Należy uruchomić przeglądarkę i wejść na dowolną stronę www (np. http://www.pruszkow.pl/). Po naciśnięciu połącz powinna automatycznie pojawić się strona logowania do sieci bezprzewodowej miasta Pruszków. Rysunek 1 Strona logowania do sieci "MiejskiInternet".
4. Należy się zalogować na stronie usługi poprzez przepisanie znaków z obrazka pokazanego na stronie. 5. Następnie należy przeczytać i zaakceptować regulamin użytkowania sieci bezprzewodowej Urzędu Miasta (treść regulaminu podana na końcu dokumentu). Strona 3
Rysunek 2 Strona akceptacji regulaminu sieci "MiejskiInternet".
6. Po zalogowaniu nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę wybraną wcześniej przez użytkownika. 7. Po godzinie od zalogowania nastąpi ponowne przekierowanie na stronę logowania – należy sie ponownie zalogować. Strona 4
2. Regulamin korzystania z sieci „MIEJSKIINTERNET”
Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci
lokalnej (WLAN) na terenie miasta Pruszkowa.
1.
Usługa dostarczana jest bezpłatnie przez Urząd Miejski Pruszkowa w technologii WiFi (802.11g)
w wyznaczonych miejscach w Pruszkowie.
2. Usługa udostępniana jest dla wygody mieszkańców Pruszkowa, jak i osób, które odwiedzają Pruszków.
3. Warunkiem dostępu do usługi jest przestrzeganie wszystkich zasad i warunków użytkowania zawartych
w niniejszym regulaminie.
4. WLAN jest dostarczany „tak jak jest” i „tam, gdzie jest” bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub
dorozumianych.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w sieci bezprzewodowy dostęp do Internetu jest
nieszyfrowany.
6. Użytkownik rozumie ryzyko nieszyfrowanego dostępu do Internetu i podjęcia wszelkich niezbędnych
środków ostrożności, włącznie z szyfrowaniem transmisji poufnych, tworzenia kopii zapasowych
danych i ochrony swojego komputera dzięki zastosowaniu zapory oraz solidnego uwierzytelnienia.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu i wszystkich przekazów.
8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie użytkowania sieci „Miejski Internet” do:
i.
niewprowadzania żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasu, cancelbots i
innych procedur programowych, które mogą uszkodzić, niszczyć, zakłócać, ukradkiem
przechwytywać lub wywłaszczać jakiekolwiek systemy, dane lub informacje osobowe;
ii.
niełamania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych ani zapisów regulaminu a w
szczególności:
a. niegłoszenia oszczerstw, zniesławiania lub nękania,
b. nierozpowszechniania treści obscenicznych lub zawierających pornografię dziecięcą,
c. nienaruszania praw autorskich, patentowych, znaków towarowych, tajemnic
handlowych lub innych praw własności,
d. niepodejmowania prób dostępu do danych i systemów, do których nie jest
uprawniony.
Użytkownik wyraża zgodę, że Urząd Miejski Pruszkowa może dokonać pewnych ograniczeń usług dostępnych
przez Internet i może cofnąć dostęp do sieci w dowolnym czasie.
Download