Pruszków, dnia 26 stycznia 2004 r - BIP

advertisement
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel.: (+48 22) 738-14-00
fax.: (+48 22) 728-92-47
Pruszków, dnia 5 lipca 2011 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że zostało wszczęte na wniosek spółki NEW PROJECT DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Żółwinie
przy ul. Sosnowej 6, 05-807 Podkowa Leśna, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie systemu skrzynek rozsączających zlokalizowanych
na działce nr ew. 181 obr. 16 przy ul. Królowej Jadwigi w Pruszkowie, o następujących
parametrach:
 wymiary powierzchni rozsączającej 3,0 m x 8,0 m
 rządna dna posadowienia systemu skrzynek 92,80 m.n.p.m.
 rządna góry posadowienia systemu skrzynek 93,20 m.n.p.m.
2. Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych poprzez w/w urządzenia
wodne do gruntu, w ilości 0,57 l/s, z terenu podjazdu do parkingu podziemnego (dz. nr ew. 181
obr. 16 przy ul. Królowej Jadwigi w Pruszkowie).
Download