Pruszków, dnia 26 stycznia 2004 r - BIP

advertisement
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel.: (+48 22) 738-14-00
fax.: (+48 22) 728-92-47
Pruszków, dnia .…. czerwca 2012 r.
Według rozdzielnika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że zostało wszczęte na wniosek Pana Adriana Sójki (R KWADRAT Budownictwo – Architektura
Adrian Sójka, ul. Wańkowicza 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski), posiadającego pełnomocnictwo
do reprezentowania Gminy Brwinów, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia
Gminie Brwinów pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie systemu skrzynek rozsączających
zlokalizowanych na działce nr ew. 477/8, obręb 15 przy ul. Piaseckiego w Otrębusach,
o następujących parametrach:
 wymiary powierzchni rozsączającej w planie 205 m2;
 rzędna dna posadowienia systemu skrzynek 98,35 m n.p.m.;
 rzędna góry posadowienia systemu skrzynek 98,80 m n.p.m.
2. Szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych poprzez
w/w urządzenia wodne do gruntu, w ilości 98,1l/s, z projektowanej kanalizacji deszczowej
Zespołu Szkół w Otrębusach na terenie działek nr ew. 477/8 i 477/4, obręb 15 przy
ul. Piaseckiego w Otrębusach.
Download