Pruszków, dnia 01 października 2001 roku - BIP

advertisement
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel.: (+48 22) 738-14-00
fax.: (+48 22) 728-92-47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamiam,
że zostało wszczęte na wniosek Pana Sebastiana Adamskiego (DMK Inżynieria Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik) posiadającego pełnomocnictwo do występowania w imieniu
Gminy Miasta Pruszków postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Miastu Pruszków
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do ziemi, a także na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące m.in.: wykonanie
wylotu wód deszczowych, wykonanie rowów odwadniających chłonnych, wykonanie mostu drogowego
nad rzeką Utratą w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Przejazdowej na odcinku
od ul. Promyka do mostu wraz z mostem przez rzekę Utratę w Pruszkowie”, zgodnie z poniższym
zestawieniem:
1. wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:
1.1. wykonanie rowu odwadniającego prawostronnego chłonnego o przekroju trapezowym
w km ul. Przejazdowej 0+33,79 ÷ 0+550,00 (dz. nr ew.: 70/1, 118/6, 118/5, 67/2, 67/1, 122,14,
obręb 13, Pruszków), o następujących parametrach technicznych:
- szerokość dna rowu: 0,4 m;
- nachylenie skarp rowu: 1:1,5;
- spadek podłużny:
na odc. 0+33,79 ÷ 0+325,00 km i= 0,8%
na odc. 0+325,00 ÷ 0+350,00 km i = 0,2%
na odc. 0+350,00 ÷ 0+550,00 km i = 0,1%
- szerokość geograficzna początek N: 52˚10’ 31”
- długość geograficzna początek E: 20°46’17”
- szerokość geograficzna koniec N: 52˚ 10’ 47”
- długość geograficzna koniec E: 20°46’ 25”
w tym wykonanie przepustów pod zjazdami indywidualnymi w przekrojach:
a) przepust w km drogi 0+108,70 (dz. nr ew. 118/6, obręb 13, Pruszków):
- przekrój kołowy ∅0,4m, dł. 6,65m;
- rzędna dna rury na wlocie: + 92,71 m.n.p.m. ;
- rzędna dna rury na wylocie: + 92,65 m.n.p.m. ;
- spadek podłużny – 0,8 %
- szerokość geograficzna N: 52°10’ 33”
- długość geograficzna E: 20°46’19”
b) przepust w km drogi 0+189,86 (dz. nr ew. 67/2, obręb 13, Pruszków):
- przekrój kołowy ∅0,4m, dł. 12,15m;
- rzędna dna rury na wlocie: + 92,06 m.n.p.m. ;
- rzędna dna rury na wylocie: + 91,95 m.n.p.m. ;
- spadek podłużny – 0,8 %
- szerokość geograficzna N: 52˚10’36”
- długość geograficzna E: 20° 46’20”
c) przepust w km drogi 0+450,00 (dz. nr ew.: 118/5, 67/1, 122, obręb 13, Pruszków):
- przekrój kołowy ∅0,4m, dł. 12,60m;
- rzędna dna rury na wlocie: + 90,75 m.n.p.m. ;
- rzędna dna rury na wylocie: + 90,73 m.n.p.m. ;
- spadek podłużny – 0,1 %
- szerokość geograficzna N: 52°10’44”
- długość geograficzna E: 20˚46’24”
1.2. przebudowę obiektu mostowego nad rzeką Utratą w km 43+462,420÷43+475,475 rzeki Utrata
w osi przecięcia 43+470,00 (dz. nr ew.: 118/5, 14, 121, 12, obręb 13, Pruszków oraz
dz. nr ew.: 72/2, 73, 49, obręb 01, Pruszków) wraz z umocnieniem brzegów i dna rzeki Utrata
w km 43+450,85÷43+487,45 rzeki Utrata (dz. nr ew. 121, obręb 13, Pruszków oraz dz. nr ew.
72/2, obręb 01, Pruszków), o następujących parametrach technicznych:
www.powiat.pruszkow.pl
[email protected]
a) parametry mostu:
- Rozpiętości teoretyczne (wzdłuż drogi):
21,07 m
- Rozpiętość teoretyczna prostopadła do rzeki:
19,945 m
- Długość całkowita:
34,065 m
- Szerokość użytkowa mostu:
3,0m+3,6m+3,6m
- Szerokość całkowita:
12,40 m
- Spadki poprzeczne jezdni:
2% (przekrój jednostronny)
- Spadki poprzeczne ciągu pieszo-rowerowego:
3%
- Światło pionowe dla Q=1.0%:
~0,580 m
- Most w łuku wypukłym:
R=1500m
- Most w spadku podłużnym:
0,7 %
- Kąt skrzyżowania z przeszkodą:
~71,8˚
- Rzędna spodu płyty w środku rozpiętości:
92,234 m n.p.m.
- szerokość geograficzna:
N: 52°10’47”
- długość geograficzna:
E: 20°46’25”
b) parametry umocnienia koryta:
- umocnienie brzegów rzeki na odcinku 10 m w górę i w dół narzutem kamiennym gr. 30 cm
w zaprawie cementowej na tłuczniu gr. 10 cm
- umocnienie dna rzeki ciężkim narzutem kamiennym gr. 30 cm
- krawędzie umocnień nabrzeży rzeki, początek i koniec zakresu opracowania zostaną
zabezpieczone palikami drewnianymi Ø 10-12 cm i dł. 150 cm.
1.3. wykonanie wylotu kolektora deszczowego (mostowego) do rowu chłonnego w km 0+545,44,
o następujących parametrach technicznych:
- przekrój kołowy rura HD-PE ∅0,2m
- rzędna wylotu 91,54 m n.p.m
- szerokość geograficzna N: 52°10’47”
- długość geograficzna E: 20°46’25”
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych
z projektowanego mostu za pomocą wylotu kolektora deszczowego (mostowego)
do projektowanego rowu chłonnego, w ilości 3,23 l/s.
Download