RPR.6341.1.58.2012

advertisement
Ostrów Wielkopolski, dnia 11 października 2012 roku
RPR.6341.1.58.2012
Informacja
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst
jednolity Dz.U. z 2012 roku poz. 145)
podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 09.10.2012r. zostało wszczęte na wniosek Gminy i Miasta Raszków
z siedzibą 63-440 Raszków, Rynek 32 postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodno – prawnego na:
 wykonanie urządzeń wodnych poprzez:
a) budowę zbiornika retencyjnego, zasilanego wodami prowadzonymi przez rów
R – F, o charakterystyce:
- lokalizacja zbiornika – działki nr 168/1, 169/1, 170/2, 165/9, 165/10, 167/17,
167/1, 167/10, 167/11, 167/13, obręb Pogrzybów, gm. Raszków,
- powierzchnia zbiornika – 1,3810 ha,
- powierzchnia lustra wody – 13 200 m2,
- pojemność zbiornika – 17 200 m3,
- głębokość wody w zbiorniku – 1,30 m,
- rzędna dna – 138,30 m n.p.m.,
- rzędna zwierciadła wody – 139,60 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne: N: 51o 42’ 41,37” E: 17o 43’ 15,36”
N: 51o 42’ 42,27’’ E: 17o 43’ 6,09”
b) przebudowę rowu R –F poprzez przebudowę przepustu na rowie
w km 1 + 316, o charakterystyce:
- przeznaczenie – podniesienie rzędnej przepływu wody w rowie w celu zasilania
wodą zbiornika retencyjnego w miejscowości Pogrzybów, gmina Raszków,
- lokalizacja – rów – działka nr 136/1 w m. Pogrzybów km 1 + 316 rowu,
- parametry: średnica 800 mm, długość 12,0 m ,
- rzędna maksymalnego piętrzenia – 139,60 m n.p.m.,
- projektowana rzędna dna wlotu – 138,20 m n.p.m.,
- projektowana rzędna dna wylotu – 138,15 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne: N: 51o 42’ 41,32” E: 17o 43’ 15,65”.
c) przebudowę rowu R –F poprzez przebudowę przepustu komunikacyjnego na
rowie w km 1 + 505, o charakterystyce:
- przeznaczenie – przepust komunikacyjny,
- lokalizacja – rów – działka nr 136/2 w m. Pogrzybów km 1 + 505 rowu,
- parametry: średnica 800 mm, długość 7,0 m ,
-
projektowana rzędna dna wlotu – 139,20 m n.p.m.,
projektowana rzędna dna wylotu – 139,15 m n.p.m.,
współrzędne geograficzne: N: 51o 42’ 42,27” E: 17o 43’ 6,09”.
c) budowę 2 wylotów drenarskich średnicy 10,0 cm w skarpie zbiornika
posadowionych na rzędnych:
wylot drenarski nr 1 długości L = 102 mb: rzędna dna 139,70 m n.p.m.,
współrzędne geograficzne: N: 51o 42’ 41,63” E: 17o 43’ 14,66”.
wylot drenarski nr 2 długości L = 65,0 mb: rzędna dna 139,70 m n.p.m.
współrzędne geograficzne: N: 51o 42’ 39,26” E: 17o 43’ 14,24”.
 użytkowanie wody prowadzonych przez rów R - F działki nr 136/1,
136/2 obręb Pogrzybów, gm. Raszków poprzez podniesienie rzędnej
przepływu wód w w/w rowie za pomocą przepustu w km 1 + 136 dla
potrzeb budowanego zbiornika retencyjnego:
- rzędna max. podniesienia zwierciadła wody – 139,60 m n.p.m.,
- okres podniesienia zwierciadła wody – marzec – kwiecień.
Jerzy Bartuzi
/-/
Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu
Download