3 Projekt zagospodarowania terenu

advertisement
"H Y D R O – G E O" s.c.
/

Krystyna, Kazimierz ŁOŃSCY
ul. Modrakowa 62/26, 85-864 Bydgoszcz
E-mail
Komunikator
0 (52) 363 11 88
0 603 370 100, 0 608 363 325
[email protected]
[email protected]
PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEDSIĘWZIĘCIE:
ADRES:
MAŁA RETENCJA NA ROWIE MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
DZIAŁKA NR 174/2
Miasto Bydgoszcz, Obręb 0355
działka nr 174/2
INWESTOR:
NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO
ŻOŁĘDOWO UL. PARKOWA 4A
86-031 OSIELSKO
IMIĘ I NAZWISKO, TYTUŁ
NR UPRAWNIEŃ
FUNKCJA
PROJEKTANT
Leszek Szklarz spec.mel.wodne
Nr UAN-KZ-7210/34/89
OPRACOWAŁ
inż. Rafał Kubacki
DATA OPRACOWANIA: 31.08.2007 r.
BYDGOSZCZ 2007 r.
PODPIS
Bydgoszcz, 31 sierpień 2007 r.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dokumentacja techniczna dla przedsięwzięcia pn.
„MAŁA RETENCJA NA ROWIE MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
DZIAŁKA NR 174/2”
która zawiera następujące opracowania:
L.p.
1.
2.
Rodzaj opracowania
Projekt wykonawczy
Operat wodno-prawny
Ilość egzemplarzy
4
2
została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.
Uwagi:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Projektant
..............................................
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU
I
Wykaz właścicieli nieruchomości objętych zakresem projektu wraz
z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów
II
Część opisowa
III
Część rysunkowa:
1. Mapa poglądowa
skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:1000
3. Profil podłużny rowu
skala 1:100/500
4. Przekroje stopnia drewniano-kamiennego
skala 1:50
I
Wykaz właścicieli nieruchomości objętych zakresem projektu wraz
z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów
L.p.
Nr działki
Nazwisko i imię
właściciela
1
174/2
Nadleśnictwo Żołędowo
Adres
86-031 Osielsko
ul. Żołędowo ul.Parkowa 4 A
II Część opisowa
1.
Wiadomości wstępne............................................................................................................... 6
1.1 Podstawa i cel opracowania............................................................................................ 6
1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania ...................................................................... 6
1.3 Lokalizacja obiektu objętego opracowaniem ................................................................. 7
1.4 Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji. .......................................... 7
1.5 Oznaczenie zakładu ubiegającego się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ................................................................................................................................... 7
2.
Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję (zestawienie tabelaryczne) .......................... 8
3
Projekt zagospodarowania terenu ............................................................................................ 9
3.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu ..................................................................... 9
3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu ....................................................................... 9
4
Stan prawny nieruchomości .................................................................................................... 9
5
Projektowane rozwiązania....................................................................................................... 9
6
Oddziaływanie projektowanych robót na środowisko .......................................................... 11
7
Wyszczególnienie .................................................................................................................. 11
7.1 Cel korzystania z wód .................................................................................................... 11
7.2
Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych. ............................... 11
7.3 Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodno-prawne. ...................................... 11
7.4 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno- prawnym .............................. 12
7.5 Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne .... 12
7.6. Projekt instrukcji gospodarowania wodą ........................................................................... 13
8
Organizacja i warunki techniczne wykonania robót ............................................................. 13
9
Wykaz norm i przepisów związanych z charakterem projektowanych robót ....................... 13
1. Wiadomości wstępne
1.1 Podstawa i cel opracowania
Niniejszą dokumentację opracowano na zlecenie Nadleśnictwa Żołędowo z siedzibą
przy ulicy Parkowej 4A w Żołędowie. Zleceniodawca określił przedmiot zlecenia
którym ma być projekt zretencjonowania wody na istniejącym rowie melioracji
szczegółowej, poprzez budowę stopni drewniano-kamiennych. Ponieważ przepisy
ustawy Prawo Wodne dotyczące wykonywania urządzeń wodnych stosuje się
odpowiednio do budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy, lub rozbiórki tych
urządzeń, zgodnie z art. 122 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. Z 2005 r. nr 267 poz. 2255 wraz z późn.zmian) budowa stopni drewnianokamiennych celem zretencjonowania wody na rowie wymaga uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego. Mając na uwadze powyższy wymóg opracowanie projektu
technicznego rozszerzono tematycznie według obowiązującego przepisu tak, aby
stanowił on jednocześnie operat wodno-prawny na wykonanie powyższych robót.
1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania
Opracowania dokumentacji dokonano w oparciu o niżej wyszczególnione przepisy
prawne:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z
2004 r. Nr 168 poz. 1763)
 ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz.954)
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118
tekst jednolity)
Zasadniczym formalnym celem opracowania dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego i zgłoszenie robót związanych z wykonaniem budowli retencyjnych.
1.3 Lokalizacja obiektu objętego opracowaniem
Zakres prac objętych opracowaniem obejmuje budowę stopni drewniano-kamiennych
na
rowie
Dokładna
melioracji
lokalizacja
szczegółowej
w
przedstawiona
granicach
została
działki
na
nr
mapie
174/2
LP.
poglądowej
w skali 1:10 000 rys.1
1.4 Materiały wykorzystane przy opracowaniu dokumentacji.
dokumentacji wykorzystane zostały następujące
Przy opracowaniu niniejszej
materiały:
 mapa sytuacyjno -wysokościowa w skali 1: 500,
 Opracowanie pn.” Potencjalne możliwości małej retencji w Nadleśncitwie
Żołędowo”
 wypisy z rejestru gruntów,
1.5 Oznaczenie zakładu ubiegającego się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
Zakładem
ubiegającym
się
o
uzyskanie
pozwolenia
wodno-prawnego
jest
Nadleśnictwo Żołędowo ul. Parkowa 4A, 86-031 Osielsko
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Z 2005 r. nr
267 poz. 2255) zakres wymagający uzyskania w/w pozwolenia obejmuje:
 wykonanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowych (stopni korekcyjnych)
celem retencji
2. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję (zestawienie tabelaryczne)
Nazwa zadania: MAŁA RETENCJA NA ROWIE MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ
DZIAŁKA NR 174/2
Inwestor:
NADLEŚNICTWO ŻOŁĘDOWO
ŻOŁĘDOWO UL. PARKOWA 4A, 86-031 OSIELSKO
L.p
1
1.
2.
Wyszczególnienie
2
Parametry techniczne istniejącego rowu
 Długość
 Szerokość średnia
 Nachylenie skarp
Podstawowe parametry techniczne
Stopień korekcyjny w hm 0+60
 Rzędna dna
 Rzędna zwierciadła wody stabilnej
 Ścianka szczelna z bali gr. 80 mm
 Wysokość ścianki szczelnej
 Retencja korytowa
Stopień korekcyjny w hm 1+00
 Rzędna dna
 Rzędna zwierciadła wody stabilnej
 Ścianka szczelna z bali gr. 80 mm
 Wysokość ścianki szczelnej
 Retencja korytowa
Stopień korekcyjny w hm 1+60
 Rzędna dna
 Rzędna zwierciadła wody stabilnej
 Ścianka szczelna z bali gr. 80 mm
 Wysokość ścianki szczelnej
 Retencja korytowa
Stopień korekcyjny w hm 2+20
 Rzędna dna
 Rzędna zwierciadła wody stabilnej
 Ścianka szczelna z bali gr. 80 mm
 Wysokość ścianki szczelnej
 Retencja korytowa
Stopień korekcyjny w hm 2+90
 Rzędna dna
 Rzędna zwierciadła wody stabilnej
 Ścianka szczelna z bali gr. 80 mm
 Wysokość ścianki szczelnej
 Retencja korytowa
Stopień korekcyjny w hm 3+70
 Rzędna dna
 Rzędna zwierciadła wody stabilnej
 Ścianka szczelna z bali gr. 80 mm
 Wysokość ścianki szczelnej
 Retencja korytowa
Stopień korekcyjny w hm 3+70
 Rzędna dna
 Rzędna zwierciadła wody stabilnej
 Ścianka szczelna z bali gr. 80 mm
 Wysokość ścianki szczelnej
 Retencja korytowa
Jednostka miary Ilość jednostek
3
4
m
m
m
820
2,41
1:2; 1:1,5
m.n.p.m
m.n.p.m
L
H
m3
67,00
68,00
8,0
2,8
220
m.n.p.m
m.n.p.m
L
H
m3
66,50
67,20
8,0
2,8
220
m.n.p.m
m.n.p.m
L
H
m3
65,60
66,50
12,0
2,8
180
m.n.p.m
m.n.p.m
L
H
m3
64,48
65,50
12,0
2,8
120
m.n.p.m
m.n.p.m
L
H
m3
63,60
64,50
12,0
2,8
210
m.n.p.m
m.n.p.m
L
H
m3
62,60
63,50
12,0
2,8
320
m.n.p.m
m.n.p.m
L
H
m3
61,80
63,00
12,0
2,8
400
3
Projekt zagospodarowania terenu
3.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu
Dokumentowany rów melioracji szczegółowej położony jest na gruntach miasta
Bydgoszczy woj., kujawsko-pomorskie. Długość rowu od istniejącego przepustu
wynosi około 820,0 m przy szerokości b= 2,0÷3,0 m i nachyleniu skarp n=1:51:2,
Niniejszy rów ma ujście w postaci naturalnego rozlewiska , a jego zlewnia wynosi ca
21,2.km2. W miejscu lokalizacji stopni korekcyjnych nie ma żadnych instalacji
infrastruktury technicznej.
3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu polegać będzie na budowie 7 stałych stopni
korekcyjnych drewnianych w postaci ścianek szczelnych z umocnieniem wlotu
narzutem kamiennym na geowłókninie 300 gr/m2 oraz wylotu narzutem kamiennym
w płotkach z kiszki faszynowej  20 cm w kracie 1,0 m x 1,0 m. Powyższe budowle
zlokalizowane zostaną w hm 0+60; 1+00; 1+60; 2+20; 2+90; 3+70; 4+30 rowu
szczegółowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2)
4
Stan prawny nieruchomości
Stan prawny terenu objętego inwestycją przebiega przez działki o nr 174/2
stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Żołędowo, na co
wskazuje załączony wypis z rejestru gruntów.
5
Projektowane rozwiązania
Po przeanalizowaniu terenu objętego niniejszym opracowaniem stwierdzono, że
istnieje możliwość wykorzystania istniejącego rowu melioracyjnego do celów
retencyjnych. W związku z powyższym zakres prac związanych z realizacją
przedmiotowej inwestycji obejmuje :
I Budowę stopni korekcyjnych w hm 0+60; 1+00
Stopnie należy wykonać ze ścianki szczelnej z bali drewnianych (sosnowych) grubości
80 mm. Ściankę wbić na całą szerokość dna 2,40 m oraz szerokość skarp tj. 2,40 m
poza górną krawędź każdej skarpy. Łączna długość ścianki progu dla każdej z budowli
w hm 0+60 1+00 wyniesie 8,00 mb. Ściankę spiąć oczepem z krawędziaków
sosnowych impregnowanych  6x20 cm. Należy wyprofilować dno i skarpy pod
narzuty kamienne. Na wlocie i wylocie ze stopnia na długości 2,00 m przewiduje się
umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym z kamienia gr. 15-25cm na
geowłókninie 300 gr/m2. Poniżej budowli umocnienie dna i skarp narzutem
kamiennym w płotkach z kiszki faszynowej  20 cm w kracie 1,0 x1,0 m. Grubość
narzutu 20 cm z kamienia gr. 10  20 cm na geowłókninie 300 gr/m2.
II Budowę stopni korekcyjnych w hm 1+60; 2+20; 2+90; 3+70; 4+30
Stopnie wykonać ze ścianki szczelnej z bali drewnianych (sosnowych) grubości 80
mm. Ściankę wbić na całą szerokość dna 2,40 m oraz szerokość skarp tj. 4,40 m poza
górną krawędź skarpy. Łączna długość ścianki progu dla każdej z budowli
w hm 1+60; 2+20; 2+90; 3+70; 4+30 wyniesie 12,00 mb. Ściankę spiąć oczepem
z krawędziaków sosnowych impregnowanych  6x20 cm. Należy wyprofilować dno
i skarpy pod narzuty kamienne. Na wlocie i wylocie ze stopnia na długości 2,00 m
przewiduje się umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym z kamienia gr. 15-25cm
na geowłókninie 300 gr/m2. Poniżej budowli umocnienie dna i skarp narzutem
kamiennym w płotkach z kiszki faszynowej  20 cm w kracie 1,0 x1,0 m. Grubość
narzutu 20 cm z kamienia gr. 10  20 cm na geowłókninie 300 gr/m2.
6
Oddziaływanie projektowanych robót na środowisko
Budowa niniejszych urządzeń melioracji szczegółowej nie zalicza się do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko bowiem nie została
ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie
określenia rodzaju przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych kryteriów związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257
poz.2576).
7
Wyszczególnienie
7.1 Cel korzystania z wód
Celem niniejszego zamierzenia jest umożliwienie wykorzystanie do małej retencji
rowu melioracji szczegółowej, poprzez wybudowanie siedmiu stopni korekcyjnych
drewnianych.
7.2 Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.
Ze względu na rodzaj prowadzonych robót projekt nie obejmuje zagadnień
związanych z ustawieniem znaków żeglugowych i urządzeń pomiarowych.
7.3 Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodno-prawne.
Podstawowym
obowiązkiem
ubiegającego
się
o
pozwolenie
wodno-prawne
jest zachowanie dotychczasowych warunków siedliskowych na sąsiadujących
gruntach. W tym celu właściciel rowu melioracyjnego zobowiązany jest do
utrzymywania istniejącego urządzenia (rowu) oraz stopni korekcyjnych w ciągłej
sprawności eksploatacyjnej. Podlegać ona będzie na systematycznej konserwacji
urządzeń i ich prawidłowej eksploatacji polegającej na:
 wykaszaniu i usuwaniu nadmiernie wyrośniętej roślinności w rowie,
 utrzymywaniu w należytym stanie skarp poprzez naprawę wszelkich deformacji
korony i skarp, które mogłyby zwiększyć infiltrację wody na sąsiednie grunty,
 utrzymywaniu stopni drewnianych w stanie umożliwiającym eksploatację
 kontrolowaniu i zachowaniu norm czystości wody.
Powyższe zabiegi pozwolą na utrzymanie dopuszczalnego poziomu wody w rowie
stabilizującej się na rzędnych:
 stopień nr 1 - 68,00 m n.p.m.,
- stopień nr 5 - 64,50 m n.p.m.,
 stopień nr 2 - 67,20 m n.p.m.,
- stopień nr 6 - 63,50 m n.p.m.,
 stopień nr 3 - 66,50 m n.p.m.,
- stopień nr 7 - 63,00 m n.p.m.,
 stopień nr 4 - 65,50 m n.p.m.,
Poza tym systematyczna konserwacja i prawidłowa eksploatacja rowu zapobiegnie
niepożądanym procesom zagrażającym ochronie środowiska.
7.4 Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodno- prawnym
Wody objęte pozwoleniem wodno-prawnym stanowi istniejący rów melioracyjny na
długości ca 820 m, i całkowitej zlewni ca 21,2 km2 , który posiada odprowadzenie w
postaci rozlewiska. Średnia szerokości rowu wynosi b= 2,0÷3,0 m przy nachyleniu
skarp n=1:51:2. Na przedmiotowym rowie przewiduje się wykonanie 7 stopni
korekcyjnych celem uzyskania przyrostu retencji korytowej w ilości 1670,0 m3.
7.5 Określenie wpływu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i
podziemne
Niniejszy zakres robót
związanych z odbudową i budową
urządzeń melioracji
szczegółowej nie będzie miał zasadniczego wpływu na gospodarkę wodną wód
powierzchniowych i podziemnych. Wody ze zlewni cząstkowej istniejącego rowu
melioracyjnego odprowadzane są po terenie w formie rozlewiska. Wybudowanie
stopni korekcyjnych zapewni wyhamowanie odpływu, zretencjonowanie wody, a tym
samym zasilenie otaczającej enklawy oraz użytków ekologicznych. Wybudowane
budowle przy prawidłowym ich funkcjonowaniu będą przykładem systemu małej
retencji umożliwiającego ograniczenie procesu degradacji stosunków wodnych w
lasach .
7.6. Projekt instrukcji gospodarowania wodą
Obiekt ze względu na swoje przeznaczenie nie wymaga opracowania szczegółowej
instrukcji utrzymania. W związku z tym, że projektowany obiekt służyć będzie dla
celów retencyjnych instrukcja gospodarowania wodą w tym przypadku ogranicza się
do:
 utrzymania w należytym stanie skarp tj. wykaszanie zbędnej roślinności,
 utrzymanie w należytym stanie stopni korekcyjnych,
 niedopuszczenia do porostu krzaków w skarpach i dnie rowu
 usuwania nieczystości z dna rowu
8
Organizacja i warunki techniczne wykonania robót
Projektowany zakres robót powinien być wykonany z uwzględnieniem warunków
wynikających z poszczególnych uzgodnień. Zalecana kolejność wykonywania robót
przedstawia się następująco:

zabicie ścianek szczelnych w miejscu zlokalizowanych stopni

wykonanie umocnień na wlocie i wylocie z stopni w postaci narzutów
kamiennych na geowłókninie,
9
Wykaz norm i przepisów związanych z charakterem projektowanych robót
Przy wykonywaniu projektowanych robót należy wykorzystać następujące normy
i wytyczne wymienione poniżej:

Roboty ziemne – warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-68/L-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-72/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze
W/w roboty należy realizować z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47. poz.401)
Download