GOY_GYowno_BIP - Sprawy i wnioski w urzędzie

advertisement
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
www.lodzkie.pl
tel. /+48/ 42 663 35 30
fax /+48/ 42 663 35 32
[email protected]
Łódź, dnia 8.07.2016 r.
RŚ VI. 7322.1.51.2016.MC
INFORMACJA
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469
ze zmianami) informuję, że w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego, Wydział Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzone jest, na wniosek Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. A. Struga 3, 95-015 Głowno reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Zbigniewa Pobóg Ruszkowskiego,
postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią rz. Mrogi, po lewej stronie nieobwałowanego koryta rzeki, w rejonie
odcinka km 25+200 – 25+300 km, związane z rozbudową i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków,
to jest na:
wykonanie:

komory reaktora biologicznego o wymiarach 44,5 x 21,5 m, głębokości 4,3 m, konstrukcja żelbetowa,
rzędna korony zbiornika – 123,85 m n.p.m., posadowienie na płycie żelbetowej, poziom
posadowienia – 119,10 m n.p.m., wyposażonej w aeratory o wale poziomym, przelewy regulowane
i mieszadła zatapialne,

osadnika wtórnego o średnicy wewnętrznej 13,5 m, głębokości całkowitej 5 m, konstrukcja żelbetowa,
rzędna korony zbiornika – 123,60 m n.p.m., poziom posadowienia – 116,60 m n.p.m., wyposażonego
w zgarniacz osadu,

tłoczni ścieków surowych, studnia żelbetowa o średnicy wewnętrznej 6 m, rzędna pokrywy studni –
122,60 m n.p.m., rzędna posadowienia – 115,50 m n.p.m, wewnątrz studni znajdować się będzie
hermetyczna instalacja tłoczni,

budynku dla instalacji oczyszczania mechanicznego, z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej,
o wymiarach 16,5 x 4,5 m, rzędna terenu wokół budynku – 122,50 m n.p.m., rzędna posadzki –
122,65 m n.p.m.

pompowni osadu recyrkulowanego, składającej się z dwóch studnie żelbetowych prefabrykowanych,
o średnicy wewnętrznej 2 m, rzędne pokryw studni – 122,90 m n.p.m., rzędne posadowienia –
118,80 i 120,55 m n.p.m. (studnia mokra wyposażona w pompy zatapialne, studnia sucha
wyposażona w zawory),

studni pomiarowej ścieków oczyszczonych, żelbetowej, prefabrykowanej o średnicy 2 m, rzędna
pokrywy studni - 122,75 m n.p.m., rzędna posadowienia – 118,75 m n.p.m.,

studni pomiarowej osadu recyrkulowanego, prefabrykowanej o średnicy 2 m, rzędna pokrywy studni –
122,75 m n.p.m., rzędna posadowienia – 120,45 m n.p.m.,

kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych, wymiary 2 x 1 m, posadowionej na rzędnej terenu
122,00 m n.p.m., instalacja hermetyczna z odprowadzeniem ścieków do istniejącej studni kanalizacji
sanitarnej,

rurociągów technologicznych podziemnych, grawitacyjnych i tłocznych, o średnicach od 110 do
450 mm i odcinków kanalizacji sanitarnej,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie stacji zlewczej,

wyposażenia obiektów budowlanych w urządzenia technologiczne,

ułożenie sieci kablowych NN zasilających urządzenia oraz kabli sterowniczych,
rozbiórkę:

istniejącej wiaty nad nieczynnym punktem zlewania ścieków dowożonych.
Inwestycja odbywać się będzie na działkach nr ewid. 80/1 i 80/7 obr. Głowno 5, gm. Miasto Głowno.
Współrzędne geograficzne terenu inwestycji, punkty:
A – N 51o 58’ 22,5” E 19o 42’ 30,2”
B – N 51o 58’ 26,1” E 19o 42’ 27,5”
C – N 51o 58’ 26,6” E 19o 42’ 31,1”
D – N 51o 58’ 25,2” E 19o 42’ 32,2”
E – N 51o 58’ 23,8” E 19o 42’ 32,9”
F – N 51o 58’ 22,9” E 19o 42’ 31,6”
Akta sprawy znajdują się w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w Wydziale
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego
(Łódź,
ul. Piłsudskiego 8, pokój 409), gdzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel.
0-42 66 33 610, fax.: 0-42 66 33 532, można w terminie do 20.07.2016 r. zapoznawać się z dokumentacją
oraz zgłaszać uwagi i wnioski.
Z up. Marszałka Województwa Łódzkiego
Radosław Mikuła
p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu
Uprzejmie proszę o wywieszenie, na tablicy ogłoszeń, załączonej informacji na okres do 20.07.2016 r.
włącznie a po upływie tego terminu proszę o pisemne potwierdzenie faktu wywieszenia informacji na adres
tutejszego Departamentu.
1. Pan Zbigniew
Pobóg
Ruszkowski (adres
do korespondencji: „EKOWATER”
Ruszkowski, ul. Kownackiej 37 05-092 Łomianki)
2. Gmina Miasto Głowno z/s ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno,
3. a/a + BIP
Zbigniew
Download