RPR.6341.1.14.2013

advertisement
Ostrów Wielkopolski, dnia 2013-03-05
Nr RPR.6341.1.14.2013
Informacja
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.
poz. 145)
podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 25.02.2013r. zostało wszczęte na wniosek Państwa Jolanty i Józefa Szeląg zamieszkałych
Lewkowiec 68, 63 - 400 Ostrów Wlkp. postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie dla istniejącego na działce nr 475/2 w miejscowości Wysocko Małe, gmina Przygodzice stawu
ziemnego (wyrobisko pocegielniane) napełnianego wodą gruntową o powierzchni - 4780 m2 i objętości przy
rzędnej 161,20 m n.p.m.- 5 002 m3 następujących urządzeń wodnych i urządzeń towarzyszących:
a) mnicha żelbetowego typu MN -1 o charakterystyce:
- przeznaczenie – odprowadzenie wody ze stawu
- lokalizacja: najniższe miejsce dna stawu
- parametry: średnica leżaka 200 mm, długość leżaka 4,6 m,
- rzędna dna wlotu – 159,40 m n.p.m
- rzędna dna wylotu – 159,35 m n.p.m
- współrzędne geograficzne:
N 51o36’ 21.14” , E 17 o49’16,27”
b) rurociągu o średnicy 200 mm, rura PP K -2 o długości 81,7 m
oraz rurociągu stalowego o średnicy 219/7,1 mm o długości 6,0 m,
- przeznaczenie – odprowadzanie wody ze stawu
c) drogowego ścieku korytkowego na skarpie o długości 24,9mb,
- przeznaczenie – spływ wody do stawu na działce nr 2 w Wysocku Wielkim, gmina Przygodzice
d) wylotu melioracyjnego E -1 o charakterystyce:
- średnica – 200 mm
- rzędna wylotu – 158,94 m n.p.m.
- współrzędne geograficzne:
N 51o36’ 21.71” , E 17 o49’9.75”
2. Szczególne korzystanie z wód, tj. zrzut wody ze stawu do doprowadzalnika wody za pomocą mnicha raz
na dwa lata w listopadzie w czasie t = 8, 63 w celu przeprowadzenia robót konserwacyjnych w dnie stawu
w ilości:
q
Qmax.godz.
Qśr.dob.
Qroczne
=
=
=
=
4,01 l/s
14,412 m3/h
345,886 m3/d
2 985,00 m3/rok
Zbigniew Ignor
/-/
Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu
Wydział Rozwoju Powiatu, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pok. nr 217, tel. 062 73 78 468
Download