I nformacja - Powiat Ostrowski

advertisement
Ostrów Wielkopolski, dnia 6 września 2016 roku
Nr RPR.6341.2.13.2016
Informacja
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku, poz.
469 ze zmianami)
podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 6 września 2016r. zostało wszczęte na wniosek Pana Donata Zawidzkiego,
zamieszkałego ul. Strzelecka 49, 63-430 Odolanów postępowanie w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzeń wodnych, tj. budowy dwóch ziemnych stawów rybnych
w miejscowości Raczyce, działki nr 1347 i 1348, obręb 0008 napełnianych
w oparciu o zwierciadło wód gruntowych, o parametrach:
Staw nr 1 z lokalizacją działka nr 1347, obręb 0008 Raczyce:
- powierzchnia stawu 40 m x 28,5 m = 1 140 m2,
- średnia głębokość H = 2,0 m,
- rzędna dna stawu – 112,50 m n.p.m.,
- rzędna zwierciadła wody – 114,50 m n.p.m.,
- rzędna terenu – 115,00 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne:
N: 510 34’ 21,56’’
E: 170 39’ 27,97’’
X: 412648,20
Y: 407010,14
Staw nr 2 z lokalizacją działka nr 1348, obręb 0008 Raczyce:
- powierzchnia stawu 40 m x 60 m = 2 400 m2,
- średnia głębokość H = 2,0 m,
- rzędna dna stawu – 112,50 m n.p.m.,
- rzędna zwierciadła wody – 114,50 m n.p.m.,
- rzędna terenu – 115,00 m n.p.m.,
- współrzędne geograficzne:
N: 510 34’ 21,68’’
X: 412650,84
E: 170 39’ 30,72’’
Y: 407063,06
z up. Starosty Ostrowskiego
Zbigniew Ignor
/-/
wz. Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu
Download