Załącznik nr 4 - odwodnienie wykopów oraz ochrona obiektów

advertisement
Odwodnienie wykopów oraz ochrona obiektów towarzyszących
przed szkodliwym działaniem wód gruntowych
Układ edycyjny dokumentacji
SPIS TREŚCI
1. Cel i zakres opracowania
1.1. Podstawa formalna
1.2. Podstawowe akty prawne
1.2.1. Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62,
poz. 627) z późniejszymi zmianami,
1.2.2. Ustawa z dn. 16.04. 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz. 880)
z późniejszymi zmianami,
1.2.3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 196),
1.2.4. Ustawa z dn. 18.07.2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. nr 115
poz. 1229) z późniejszymi zmianami.
1.2.5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984) z późniejszymi zmianami.
1.3.
Literatura, w szczególności:
1.3.1. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000
1.3.2. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000
1.3.3. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, PIG, 2015 r.
2. Charakterystyka planowanej inwestycji
2.1.
Obecny stan zagospodarowania terenu i lokalizacja projektowanych prac
2.2.
Charakterystyka inwestycji
2.3.
Roboty ziemne
3. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania projektowanych
prac
4. Charakterystyka przyrodnicza terenu planowanego przedsięwzięcia
5. Położenie fizyczno - geograficzne i morfologia terenu
6. Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych, określenie współczynnika filtracji
dla przyjętego odcinka odwodnienia
7. Wody powierzchniowe
8. Warunki podziemne
9. Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody
10. Projektowane odwodnienie wykopów - wybór rozwiązań technicznych
10.1. Schemat obliczeniowy
10.2. Obliczenia ilości wody odprowadzanej w czasie odwodniania wykopów
10.3. Ocena możliwosci odbioru wody pochodzącej z odwodnienia przez system
okolicznych rowów i zbiorników wodnych.
11. Uwagi końcowe
Wydanie 1 Wersja 0
Strona 1 z 3
12. Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii
13. Wpływ poboru wody i jej odprowadzania na środowisko.
Spis załączników
1.
2.
3.
4.
5.
Lokalizacja projektowanych prac, skala 1:10 000
Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski z przebiegiem trasy projektowanego gazociągu
Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski z przebiegiem trasy projektowanego
gazociągu
Profil podłużny projektowanego gazociągu z określonymi warunkami gruntowo –
wodnymi, tj. określonym poziomem występowania zwierciadła wody gruntowej
Plan sytuacyjny z pokazaną lokalizacja oraz szczegółami zabudowy instalacji odwodnień
budowlanych.
Szczegółowe wymagania dla dokumentacji odwodnień obiektów budowlanych
1. Dane przyjęte do obliczeń ilości wody pochodzącej z odwodnienia należy przedstawić
w formie tabeli. Tabela powinna zawierać następujące dane:
1.1. Długość odcinka wykopu podlegającego odwodnieniu w /km/
1.2. Sposób odwodnienia
1.3. Rodzaj prac ziemnych np. wykop otwarty
1.4. Długość wykopu w /m/
1.5. Rzędna terenu w m. n.p.m
1.6. Rzędna posadowienia gazociągu w m. n.p.m.
1.7. Rzędna zwierciadła wody w m. n.p.m
1.8. Rzędna obniżonego zwierciadła wody w m. n.p.m
1.9. Rzędna spągu warstwy wodonośnej w m. n.p.m
1.10. Wysokość słupa wody w warstwie wodonośnej w /m/
1.11. Wysokość obniżonego zwierciadła wody w /m/
1.12. Depresja w /m/
1.13. Współczynnik filtracji w m/d
1.14. Litologia warstwy zawodnionej.
2. Do obliczenia ilości wody pochodzącej z odwodnień budowlanych należy przyjąć wzory
odpowiednie do warunków hydrogeologicznych, dynamiki wód podziemnych
oraz założonego schematu obliczeniowego.
3. Wyniki obliczeń należy przedstawić w formie tabeli. Tabela powinna zawierać
następujące dane:
3.1. Odcinek odwadnianego wykopu w /km/
3.2. Sposób odwodnienia
3.3. Rodzaj prac ziemnych
3.4. Długość wykopu
3.5. Wysokość słupa wody w warstwie wodonośnej w /m/
3.6. Wysokość obniżonego zwierciadła wody
3.7. Depresja w /m/
3.8. Zasięg leja depresji
3.9. Współczynnik filtracji w /m/d/ dla przyjętego odcinka odwodnienia
Wydanie 1 Wersja 0
Strona 2 z 3
3.10. Bilans wodny - obliczenie wielkości dopływu wody do wykopu, obliczenie wielkości
osiadania gruntu, stateczność skarp w świetle robot odwodnieniowych wytyczne
zabezpieczenia
3.11. Wydajność pojedynczego igłofiltra, igłostudni, studni depresyjnej, studni
próżniowych, odwodnień liniowych
3.12. Określenie ilości igłofiltrów, igłostudni, studni depresyjnych, studni próżniowych
na odwadnianym odcinku
3.13. Określnie rozstawu igłofiltrów, igłostudni, studni depresyjnych, studni próżniowych
3.14. Określenie długości odwodnienia liniowego
3.15. Dobór obsypki filtracyjnej (jeżeli będzie niezbędna)
3.16. Zasady instalowania igłofiltrów (opis + rysunek szczegółowy przedstawiający
głębokość wbicia igłofiltra; szczegół wykonania odwodnienia liniowego)
3.17. Odprowadzenie wody do odbiorników - opis i szczegóły przyjętych rozwiązań
technicznych
3.18. Odwodnienie dróg oraz ochrona obiektów towarzyszących przed szkodliwym
działaniem wód gruntowych
3.19. Założenia do STWiORB - opis przyjętych rozwiązań technicznych w zakresie
monitoringu robot budowlanych w odniesieniu do obniżonego zwierciadła wody
gruntowej - osiadanie gruntu i jego wpływ na sąsiednie obiekty budowlane
oraz bezpieczeństwo robot budowlanych.
Wydanie 1 Wersja 0
Strona 3 z 3
Download