Uploaded by User1164

Optymalizacja sposobu odwodnienia wykopu

advertisement
Temat pracy końcowej: Optymalizacja sposobu
odwodnienia wykopu na
przykładzie budowy
osadników Centralnej
Oczyszczalni Ścieków
w Częstochowie
Autor: mgr inż. Ireneusz Łukaczyński
Promotor: dr inż. Karolina Łach
Studia podyplomowe PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI GEOTECHNICZNYCH
Edycja II - 2011/2012r
Wprowadzenie
Praca powstała w oparciu o roboty prowadzone w 1998 r. w trakcie budowy
osadników wtórnych Centralnej Oczyszczalni Ścieków WARTA w Częstochowie, a
związane z odwadnianiem wkopów pod osadniki.
Opisywany teren znajduje się w północno-wschodniej części Częstochowy.
Pod cienką warstwą osadów czwartorzędowych występują tu skrasowiałe i spękane
utwory węglanowe jury górnej.
W sąsiedztwie odwadnianych wykopów znajduje się ujęcie wodociągowe dla miasta
Częstochowy.
W 1998 r. prowadzono budowę dwóch dużych osadników (średnica każdego ok.
50 m). Wykonanie wykopów po osadniki wymagało obniżenia zwierciadła wód
poziomu górnojurajskiego. Ze względu na kształt osadnika wymagane obniżenie
zwierciadła wody było bardzo zróżnicowane. W części centralnej (mnich) należało
uzyskać obniżenie ok. 7 m, pod misą osadnika od 3 do poniżej 1 m.
Celem pracy jest porównanie klasycznego podejścia do odwodnienia wykopów
(studnie depresyjne rozmieszczone poza obrysem wykopów) z zastosowanym
(studnie depresyjne zlokalizowane wewnątrz wykopu, maksymalnie blisko
najgłębszej części wykopów)
0
Miejsce opisywanych robót
2
4 km
ok. 7 m
ok. 4 m
ok. 50 m
Schematyczny przekrój przez miejsce budowy osadników
nr wykładu
Klasyczne podejście do odwadniania wykopów
(studnie depresyjne poza obrysem
wykopu)
nr wykładu
Zastosowany sposób odwadniania wykopów
(studnie depresyjne zlokalizowane wewnątrz wykopu,
maksymalnie blisko najgłębszej części wykopów)
Klasyczne podejście do
odwodnienia wykopu.
Projekt zakładał odwiercenie
15 studzien depresyjnych wokół
wykopów. Obliczono dopływ do
wykopów w wysokości 456 m3/h.
Nie uwzględniono specyfiki
odwadnianego górotworu
(ośrodek krasowo-szczelinowy)
co skutkuje z jednej strony
dużymi dopływani w partiach
spękanego górotworu, z drugiej
zaś strony małymi dopływami z
partii mało spękanych. Ni ebrano
również pod uwagę kształtu
wykopu.
Realizacja projektu zarzucona po
odwierceniu pierwszej studni.
Uzyskano bardzo małe dopływy
rzędu 10 m3/h.
Wymagane obniżenie zwierciadła wody w wykopach
Zastosowane podejście do
odwodnienia wykopu.
Projekt wykonano z
uwzględnieniem kształtu
wykopów (wymaganych obniżeń
zwierciadła wody). Studnie
depresyjne zlokalizowano
wewnątrz wykopów, maksymalnie
blisko najgłębszej części
wykopów.
Obliczono dopływ do wykopów w
dwóch wariantach (dla różnych
współczynników filtracji), w
wysokości 360 m3/h i 710 m3/h.
Zaprojektowano po trzy studnie
dla każdego wykopu i dodatkowo
w części centralnej po jednym
piezometrze dla kontroli położenia
zwierciadła wody.
Projekt przewidywał konieczność
wiercenia dodatkowych otworów
w przypadku natrafienia na mało
spękane partie wapienia.
W rzeczywistości odwiercono
dziewięć studzien.
W szczytowym okresie
pompowania wydajność zespołu
(przy pracy wszystkich studzien)
wyniosła 690 m3/h (wg obliczeń
710 m3/h).
Wydajności uzyskiwane z
poszczególnych studni (w
zależności od stopnia spełnia
wapieni) wynosiła od 30, 50
i 120 m3/h przy depresjach od 7
do 11 m.
W rejonie oczyszczalni
znajdowało się kilkanaście
piezometrów i studzien co
pozwoliło na śledzenie rozwoju
leja depresji w czasie.
(przed rozpoczęciem pompowania)
Podsumowanie
1) Ponieważ wytworzenie dużych depresji konieczne było tylko w centralnych
częściach wykopów, dla maksymalnego ograniczenia wpływu prowadzonego
odwodnienia na ujęcie „Mirów I” (zmniejszenia ilości wypompowywanej wody)
wykonano studnie depresyjne we wnętrzu wykopu możliwie blisko centrum
osadników.
2) Podczas prowadzonych prac potwierdzono bardzo dużą zmienność
parametrów hydrogeologicznych górnojurajskiego poziomu wodonośnego
związaną z jego szczelinowo - krasowym charakterem.
3) Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w projekcie odwodnienia, wynikająca z
obliczeń ilość studni depresyjnych (6) okazała się niewystarczająca do
uzyskania wymaganych depresji.
4) Z uwagi na niejednorodność wodonośćca (występowanie dużych szczelin i
kanałów krasowych oraz partii słabo spękanego wapienia) zaistniała
konieczność wykonania dodatkowych studni. Ostatecznie wykonano 9 studni.
(Projekt odwodnienia zakładał, że docelowa ilość studni nie powinna
przekroczyć 10).
5) Przyjęty sposób odwadniania wykopów pozwolił na duże oszczędności
związane tak z ilością studzien jak i z kosztami pompowania oraz czasem
niezbędnym do uruchomienia instalacji. Należy szacować, że przy
rozmieszczeniu studzien poza wykopem ich ogólna ilość mogłaby wynieść
20-30.
Literatura
1) Cedro A., Łukaczyński I., 1998, Dokumentacja określająca warunki
hydrogeologiczne w związku z projektowanym odwodnieniem na czas
budowy osadników wtórnych Centralnej Oczyszczalni Ścieków w
Częstochowie.
2) Cedro A., Łukaczyński I., 1998, Sprawozdanie z prac
odwodnieniowych prowadzonych w trakcie budowy osadników
wtórnych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie
3) Dziuk M., Sukiennik Z., 1992, Dokumentacja hydrogeologiczna
zasobów wód podziemnych z utworów jury górnej w rejonie MirówOlsztyn.
4) Hermański S. 1996, Dokumentacja hydrogeologiczna - Wpływ
Oczyszczalni Ścieków na wody podziemne.
5) Kisiel K., 1997, Projekt odwodnienia wykopów na czas budowy
projektowanych osadników wtórnych.
6) Kropornicki Z. , 1996, Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska pod
rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Srebrnej
w Częstochowie.
Dziękuję
za uwagę
Widok instalacji
odwadniającej
Download