wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na długotrwałe obniżenie

advertisement
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE
KARTA INFORMACYJNA O USŁUGACH
NR KIU-068
Wydanie nr 4
z dnia
1 sierpnia 2005 r.
WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Strona 1 z 3
NA DŁUGOTRWAŁE OBNIŻENIE POZIOMU
ZWIERCIADŁA WODY PODZIEMNEJ
LUB PIĘTRZENIE WODY PODZIEMNEJ,
ODWODNIENIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW
BUDOWLANYCH ORAZ ZAKŁADÓW
GÓRNICZYCH
1. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawy:
• Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.),
• Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),
• Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 991),
• Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.),
• Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.)
Akty wykonawcze:
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów
dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy,
utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony
wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U.
Nr 153, poz. 1779),
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz. 111 z 1997 r.)
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Oddział Gospodarki Wodnej
Kontakt:
pokój 527, 528, 529
tel. (0-17) 867-15-27, 867-15-28 lub 867-15-29, fax: 867-19-69
e-mail: [email protected]
3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Do wniosku dołącza się:
- operat wodnoprawny spełniający wymogi opisane poniżej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
jeśli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- informację o adresie zakładu, na którego terenie prowadzone jest przedsięwzięcie,
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE
KARTA INFORMACYJNA O USŁUGACH
NR KIU-068
Wydanie nr 4
z dnia
1 sierpnia 2005 r.
WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Strona 2 z 3
NA DŁUGOTRWAŁE OBNIŻENIE POZIOMU
ZWIERCIADŁA WODY PODZIEMNEJ
LUB PIĘTRZENIE WODY PODZIEMNEJ,
ODWODNIENIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW
BUDOWLANYCH ORAZ ZAKŁADÓW
GÓRNICZYCH
- informację o tytule prawnym do obiektu,
- informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach wraz ze schematem
technologicznym,
- ocenę stanu technicznego przedsięwzięcia,
- informację o rodzaju prowadzonej działalności,
- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu
zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma
być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania przedsięwzięcia,
- określenie czasu, na jaki ma być wydane pozwolenie,
- dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych.
Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej zgodnie z art. 132 ustawy Prawo
wodne. Zawiera on w szczególności:
a) w części opisowej:
- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
- wyszczególnienie:
• celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
• rodzaju urządzeń pomiarowych,
• stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania
z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich
właścicieli,
• obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
- charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
- planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności
bądź wystąpienia awarii, lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania
z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
- informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
b) w części graficznej:
- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych
do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony
na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu
oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
Oprócz w/w danych zawartych w części opisowej i graficznej operat, na podstawie którego wydaje się
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE
KARTA INFORMACYJNA O USŁUGACH
NR KIU-068
Wydanie nr 4
z dnia
1 sierpnia 2005 r.
WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Strona 3 z 3
NA DŁUGOTRWAŁE OBNIŻENIE POZIOMU
ZWIERCIADŁA WODY PODZIEMNEJ
LUB PIĘTRZENIE WODY PODZIEMNEJ,
ODWODNIENIE OBIEKTÓW I WYKOPÓW
BUDOWLANYCH ORAZ ZAKŁADÓW
GÓRNICZYCH
pozwolenie wodnoprawne na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
lub piętrzenie wody podziemnej lub odwodnienie obiektów i wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych, powinien zawierać dodatkowo:
- określenie charakterystycznych wielkości przemieszczanej wody z podaniem bilansu w okresie
obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
- opis techniczny urządzeń służących do przemieszczania wody,
- określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiarów ilości przemieszczanej wody,
- określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wody.
4. OPŁATY SKARBOWE:
• wniosek – 5 zł.,
• załączniki do wniosku – 0,50 zł każdy,
• za udzielone pozwolenie – 190 zł.
5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych
– do 2 miesięcy.
6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego, pokój 25a (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów) – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wraz z opłatą skarbową
w wysokości 5 zł. należy adresować do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody
Podkarpackiego.
Opracowali: Maria Hadło-Nyklewicz, Agata Dąbal, Krzysztof Majkut, Oddział Gospodarki Wodnej
Sprawdził: Janusz Kurnik, zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Udostępnił: Stanisław Homa, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Download