Karta Nr 52 Nazwa działania: Pozwolenia wodnoprawne Miejsce

advertisement
Karta Nr 52
Nazwa działania: Pozwolenia wodnoprawne
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79,
63-300 Pleszew, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa, budynek A, pokój nr 10, telefon (0-62) 74 29 607,
e-mail: [email protected]
Sposób załatwienia sprawy: wniosek o wydanie pozwolenia wraz z dowodem opłaty
skarbowej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.
wydanie decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty: wniosek z następującymi załącznikami:
- operat wodnoprawny spełniający wymogi art. 132 ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne – 2 egz.,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jeżeli jest ona
wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku
nietechnicznym,
- dokumentacja hydrogeologiczna (do operatu, na podstawie
którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód
podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu
budowlanego za pomocą otworów wiertniczych),
- dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do
występowania w obrocie prawnym, jeżeli nie jest osobą fizyczną,
- projekt instrukcji gospodarowania wodą, w przypadku pozwoleń na
piętrzenie wód powierzchniowych lub zależne od siebie korzystanie z
nich przez kilka zakładów.
- do wniosku na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.
Opłaty: za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 217 zł płatne w kasie
Starostwa Powiatowego w Pleszewie lub Urzędu Miasta i Gminy
Pleszew lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta i Gminy
Pleszew: Bank Spółdzielczy w Pleszewie, nr 40840700030007100020000413
z dopiskiem ,,za pozwolenie wodnoprawne.”
- 50% stawki dotyczy przedłużenia terminu ważności lub
rozszerzenia zakresu działalności.
Czas załatwienia sprawy:. do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach
szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Inne informacje: pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać na:
a) szczególne korzystanie z wód w tym:
- pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub
podziemnych,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- przerzut wody oraz sztucznego zasilania wód podziemnych,
1/2
Karta nr 52
- piętrzenie oraz retencjonowania śródlądowych wód
powierzchniowych,
- korzystanie z wód do celów energetycznych,
- wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych
materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
b) korzystanie z wód wykraczające poza korzystanie powszechne lub
zwykłe, w tym:
- nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą
deszczowni,
- korzystanie z wody podziemnej, jeżeli urządzenia do poboru wody
umożliwiają pobór w ilości większej niż 5 m3 na dobę,
- korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,
- wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków
w ilości większej niż 5 m3 na dobę,
- regulację wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach
przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
- wykonanie urządzeń wodnych,
c) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym
korzystaniem z wód,
d) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
e) piętrzenie wody podziemnej,
f) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów
górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
g) odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych,
h) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do innych
właścicieli ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego.
Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za
pośrednictwem Starosty Pleszewskiego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna: art.122 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (tekst jednolity z 2012r. Dz. U. Nr 0 poz. 145).
2/2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards