Pobierz ankietę

advertisement
DLA OBLICZEŃ PROSIMY O PRZYJĘCIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW BRZEGOWYCH:
1.
opłaty stałe powinny być przyjęte do obliczeń według stawek z ostatniej wersji (szóstej) projektu Prawa
wodnego (art. 557), przesłanej przez Rząd RP do Sejmu (tekst powyższej wersji z dnia 26 kwietnia 2017 r. został
załączony do niniejszego maila dla zapewnienia jednoznaczności źródła danych),
2.
każde przedsiębiorstwo uczestniczące w niniejszej akcji ankietowej powinno dokonać obliczenia opłaty stałej
według stawek z projektu ustawy, przy wykorzystaniu danych z aktualnych pozwoleń wodnoprawnych
przedsiębiorstwa, obowiązujących w 2017 roku – interpretacja sposobu obliczenia opłaty powinna nastąpić w
przedsiębiorstwie (ze względu na sygnalizowane różnice w interpretacji przepisów dotyczących zasad obliczania
opłaty zależy nam na poznaniu wielkości opłat i ich skutków w taryfie na podstawie obliczeń zespołów pracowników
obecnie obliczających w przedsiębiorstwie opłaty),
3.
należy założyć, iż skutki wprowadzenia nowych opłat dotyczą jedynie opłaty stałej (zgodnie z deklaracjami
Rządu podwyższone opłaty zmienne będą wprowadzone najwcześniej od początku 2018 roku, a być może dopiero od
początku 2019 roku),
4.
skutki opłaty należy uśrednić w przedsiębiorstwie, jeżeli przedsiębiorstwo eksploatuje wiele ujęć wody lub
posiada wiele oczyszczalni ścieków,
5.
w kolumnie „Planowana na 2017 r. sprzedaż wody” należy podać ilość wody planowanej do sprzedaży we
wszystkich grupach taryfowych i w hurcie łącznie,
6.
analogiczne zasady jak określone powyżej należy przyjąć dla opłat stałych za odprowadzane ścieki, obliczone
wielkości opłat i ich zmiany na skutek wejścia w życie opłat stałych za pobór wód oraz odprowadzanie ścieków należy
wpisać do przedstawionej poniżej tabelki i przesłać mailem na adres: [email protected]
……...................................................…………………………………………………………………………………………………..
Nazwa przedsiębiorstwa, adres
INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU WPROWADZENIA OPŁATY STAŁEJ
NA KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYTUŁU POBORU WÓD:
Planowana na
2017 r. sprzedaż
wody
Szacowana kwota
nowej opłaty stałej
za rok za pobraną
wodę
[m3/rok]
[zł]
Planowana
wielkość opłaty za
pobór wód za
2017 r. (bez
uwzględnienia
zapisów nowego
Prawa wodnego)
[zł/m3]
Wzrost opłaty za
pobór wód
wynikający z
wprowadzenia
opłaty stałej za
pobór wód
Wzrost kosztów
przedsiębiorstwa
wynikający z
wprowadzenia
opłaty stałej za
pobór wód
[%]
[%]
INFORMACJA NA TEMAT WPŁYWU WPROWADZENIA OPŁATY STAŁEJ NA
KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA Z TYTUŁU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW:
Planowana na
2017 r. sprzedaż
usług
odprowadzania
ścieków
Szacowana kwota
nowej opłaty stałej
za rok za
odprowadzane
ścieki
[m3/rok]
[zł]
Planowana
wielkość opłaty za
odprowadzane
ścieki za 2017 r.
(bez uwzględnienia
zapisów nowego
Prawa wodnego)
[zł/m3]
Wzrost opłaty za
odprowadzane
ścieki wynikający z
wprowadzenia
opłaty stałej za
odprowadzanie
ścieków
[%]
Wzrost kosztów
przedsiębiorstwa
wynikający z
wprowadzenia
opłaty stałej za
odprowadzanie
ścieków
[%]
Będziemy wdzięczni za jak najszybsze przesłanie uzupełnionych tabel. Prosimy o przesłanie ich najpóźniej do dnia
26.05.2017 r.
Download