Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

advertisement
USTAWA
z dnia ………… 2012 r.
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Art.1
W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1003, z
2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) wprowadza się
następujące zmiany:
1) art. 2 pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności
z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych,
baz transportowych oraz dróg, parkingów i dachów”.
2) art. 23 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kryteria różnicowania cen i stawek opłat z zastrzeżeniem, że opłaty za odprowadzanie do
wód lub ziemi ścieków, o których mowa w art.2 pkt 8 lit. c, ustala się na podstawie jednostki
miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni”.
3) art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są
prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na
podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
i odprowadzonych ścieków oraz powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni z której
ścieki są odprowadzane.”
4) art. 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W razie braku urządzeń pomiarowych:
a) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie oraz
b) ustala się powierzchnię zanieczyszczoną o trwalej nawierzchni, z której odprowadzane
są ścieki.”
Art.2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Uzasadnienie
Projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr
123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1003, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278,
z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) stanowi realizację postulatów zgłaszanych przez gminy.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz.886) jest niekonstytucyjne,
ponieważ Minister Budownictwa w w/w rozporządzeniu wyszedł poza ramy upoważnienia
ustawowego. Problem sprowadza się do tego, że wskazane rozporządzenie dopuściło
możliwość stosowania w taryfach przelicznika metrów kwadratowych dla odwadnianej
powierzchni, natomiast takiej zasady nie przewiduje cytowana ustawa.
Należy podkreślić, że podmioty odprowadzające ścieki opadowe stosują przy kalkulacji opłat
miernik powierzchni jako najbardziej czytelny (m2). Taka też był intencja Ministra
Budownictwa, którą zawarł w swoim rozporządzeniu.
Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku ustalania opłat za wody opadowe z dachów,
przyjęcie innego miernika obliczeniowego niż metry kwadratowe, np. metrów sześciennych
jest w zasadzie niemożliwe, albowiem:
1) niemożliwe jest zainstalowanie na każdym dachu urządzenia pomiarowego,
2) wadliwym jest przyjęcie miernika biorącego pod uwagę pomiary średnich opadów
atmosferycznych (miernik bardzo zawodny). Zaznaczyć trzeba, że odwadnianie
powierzchni dachów ze ścieków opadowych jest znaczącą pozycją w działalności
każdego podmiotu zajmującego się odprowadzaniem ścieków, a ustalenie algorytmów
pozwalających na przejście z jednostek powierzchni na jednostki objętości jest
w ocenie wnioskodawców niecelowe.
Sądy związane są tylko ustawami, mogą więc kwestionować taryfy opracowane przez gminy
w oparciu o wadliwe rozporządzenie. Aby tego uniknąć koniecznym jest niezwłoczne
dokonanie nowelizacji w sposób reprezentowany w projekcie.
Skutki prawne: umożliwienie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
wydania rozporządzenia zgodnie z delegacją ustawową i pierwotną intencją ustawodawcy.
Skutki społeczne i ekonomiczne: doprowadzenie do jednoznacznego ujednolicenia zasad
tworzenia przejrzystych taryf oraz umożliwienie większej ilości gmin na wprowadzenie opłat
za wody opadowe i roztopowe.
Przyjęcie ustawy nie powoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Download