Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Nazwa procedury

advertisement
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa procedury:

pozwolenie wodnoprawne
Pozwolenie to wymagane jest na:
1. szczególne korzystanie z wód
2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach
przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody
3. wykonanie urządzeń wodnych
4. rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym
korzystaniem z wód
5. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
6. piętrzenie wody podziemnej
7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych
utworzonych dla wód leczniczych
8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów
górniczych
9. wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących
rozwój glonów
10. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością
innych podmiotów ścieków zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego
Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza
zwykłe i powszechne a w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pobór oraz odprowadzenie wód powierzchniowych lub podziemnych
wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi
przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych
piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód
powierzchniowych
korzystanie z wód do celów energetycznych
korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych
Podstawa prawna procedury:

Art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie pozwolenia wodno prawnego, do którego dołącza
się: operat wodnoprawny , decyzję o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
jest ona wymagana; jeżeli decyzja ta nie jest wymagana - wypis i
wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opis
prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku
nietechnicznym
Opłaty:


217 zł - opłata skarbowa
100 zł - opłata za wydanie decyzji o przeniesieniu praw i
obowiązków wynikających z pozwoleń wodno prawnych
Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tryb odwoławczy:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Informacje teleadresowe:

Pl. Bema 5; pok. nr 9; tel.: (029) 764-49-32 wew.155
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards