Plik źródłowy - Starostwo Powiatowe w Świdniku

advertisement
Starostwo Powiatowe w Świdniku
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
I.
Wydział załatwiający sprawę:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik,
I piętro, pokój Nr 14,
tel. (81) 468 71 09,
email: [email protected]
II.
Podstawa prawna:
1)
2)
3)
III.
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.);
Opis usługi:
Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:
1) szczególne korzystanie z wód,
2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach
przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
3) wykonanie urządzeń wodnych,
4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów,
5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
8) odwodnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych,
9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
10) rekultywacja wód powierzchniowych lub podziemnych,
11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1,
12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
13) piętrzenie wody podziemnej,
Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:
1) gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
2) wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
3) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku innych materiałów oraz ich składowanie
- na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2
IV.
Wymagane dokumenty:
Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.
Do wniosku dołącza się:
1) operat wodnoprawny na podst. art. 132 ustawy Prawo wodne - 2 egz. (wersja drukowana i elektroniczna)
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana. Jeżeli istnieje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego – wypis i wyrys z tego planu - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego,
3) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
4) dokumentacja hydrogeologiczna (1egz.) w przypadku pozwolenia na pobór wód podziemnych,
5) projekt instrukcji gospodarowania wodą w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych
lub na zależne korzystanie z wód przez kilka zakładów,
6) zgody właścicieli urządzeń kanalizacyjnych w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 Prawa wodnego,
7) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli jest wymagana),
8) zgłoszenie prowadzenia działań na obszarach form ochrony środowiska, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy
o rybactwie śródlądowych, a także w obrębie cieków naturalnych (na podstawie art.. 118 ustawy o ochronie przyrody),
9) pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia
stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa),
10) dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.
Uwaga: Wniosek podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu.
V.
Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
1)
2)
3)
VI.
osobiście: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Świdniku (I piętro głównego budynku Starostwa);
Godziny otwarcia: poniedziałek 1000 – 1800, wtorek – piątek 800 - 1600
za pośrednictwem poczty: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik;
elektronicznie: [email protected]
Opłata skarbowa:
1) opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi – 217 zł za każde pozwolenie, w przypadku wydania w jednej decyzji kilku pozwoleń
– opłata wynosi: wielokrotność tej kwoty (część III ust. 24 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej)
2) od przedłożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego
stosunku pełnomocnictwa) – 17 zł (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej);
Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Świdnik, Bank PKO BP, nr: 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885, tytułem: opłata skarbowa.
VII.
Sposób i termin załatwienia sprawy:
1)
2)
VIII.
Sposób i miejsce odbioru dokumentów:
1)
2)
IX.
Pozwolenie wodnoprawne
Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku;
Osobiście lub przez pełnomocnika;
Przesłanie pocztą na adres wskazany we wniosku;
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty
Świdnickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uwaga: sposób i miejsce złożenie odwołania, jak w punkcie V.
X.
Załącznik do karty sprawy:
Wniosek
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards