interpretacja - Samorząd Województwa Mazowieckiego

advertisement
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Warszawa, 7 marca 2017 r
OS-ABC
D E C Y Z J A NR 21/17/OŚ
Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j. t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1879, z późn. zm.) przedstawiam stanowisko w którym interpretację
przedstawioną przez Firmę X, dotyczącą naliczenia, w wysokości podstawowej, pomimo braku
pozwolenia zintegrowanego w dniach od 1 stycznia 2016 r. do 29 czerwca 2016 r., opłaty za
korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków przemysłowych pochodzących z
instalacji do produkcji mas włóknistych i papieru do wód powierzchniowych za rok 2016,
wynikającej z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz.
U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.), uznaję za prawidłową.
UZASADNIENIE
Pismem z 9 lutego 2017 r. (data wpływu 13 lutego 2017 r.), Firma X, zwana dalej Stroną, złożyła
wniosek o interpretację przepisów w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu
wprowadzania ścieków przemysłowych do wód powierzchniowych za 2016 rok.
Firma X do wniosku załączyła dowód uiszczenia opłaty za udzielenie pisemnej interpretacji
przepisów w wysokości 40 zł oraz kopię informacji z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8
lutego 2017 r.
We wniosku Spółka zwróciła się o interpretację przepisów Prawa ochrony środowiska w zakresie
naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków przemysłowych
pochodzących z instalacji do produkcji mas włóknistych i papieru, do wód powierzchniowych za
rok 2016.
Jako stan faktyczny w sprawie, Strona wskazała posiadaną decyzję Marszałka Województwa
Mazowieckiego Nr X/16/PZ.Z znak: PZ-ABC z dnia 30 czerwca 2016 r. na prowadzenie instalacji
do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z
instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w m. X przy ul. Y,
tj. na oczyszczanie ścieków pochodzących z instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia
zintegrowanego oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych.
Strona przedstawiła swoje stanowisko: „Spółka złożyła wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego do właściwego organu w dniu 17 lipca 2015 r. Organ nie podjął czynności w
sprawie przez kolejne sześć miesięcy, tj. do początku roku 2016. Dopiero pismem z dnia 13
stycznia 2016 r., powołując się na art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (”Kpa”), organ wezwał Spółkę do uzupełnienia braków
formalnych wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Natomiast w dniu 13
stycznia 2016 r., Spółka powinna działać już w oparciu o pozwolenie zintegrowane. Pozwolenie
zostało wydane dnia 30 czerwca 2016 r., czyli w zasadzie sześć miesięcy od dnia, kiedy organ
podjął faktycznie działania w sprawie. Tym samym oznacza to, że gdyby organ swoje działania
wyjaśniające rozpoczął niezwłocznie po złożeniu przez Spółkę wniosku (…) a nie dopiero 13
stycznia 2016 r. (…), to wówczas Spółka posiadałaby pozwolenie zintegrowane w całym roku
2016.”
Jednocześnie Strona uzasadniła nienaliczanie opłaty podwyższonej w dniach od 1 stycznia do 29
czerwca 2016 r., stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w Uchwale
siedmiu sędziów NSA sygn. akt. II OPS 2/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.
Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy, uznając interpretację
Spółki za prawidłową, przedstawiam stanowisko w kwestii stosowania przepisów ustawy z 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.) zwanej
dalej „Poś”: Zgodnie art. 273 ust. 1 pkt. 2 Poś opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona
za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
W myśl art. 284 ust. 1, art. 285 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Poś, podmiot korzystający ze środowiska
samodzielnie nalicza i wnosi opłatę za korzystanie ze środowiska oraz składa marszałkowi
województwa „Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat” w terminie do 31 marca roku następującego po
roku, którego dotyczy.
Zgodnie z art. 276 ust. 1 i art. 292 pkt 2 Poś podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania
wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną o 500 % za wprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi.
Dalej zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w
związku z pkt 6 ppkt 13 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz.
1169), a także biorąc pod uwagę przepis art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. zmianie ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), z dniem 1 lipca
2015 r. powstał obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania
ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Spółka dysponuje decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr X/16/PZ.Z znak: PZ-ABC z
30 czerwca 2016 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji
2
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w m. X przy ul. Y.
Jak wynika z uzasadnienia pozwolenia zintegrowanego:
 Strona wystąpiła z wnioskiem z dnia 17 lipca 2015 r. o wydanie tego pozwolenia,
 z uwagi na fakt, że wniosek był niekompletny wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia
pismem z dnia 13 stycznia 2016 r.,
 uzupełnienia w przedmiocie sprawy zostały złożone pismem z dnia 22 stycznia 2016 r.,
 z uwagi na stopień skomplikowania sprawy i analizę merytoryczną wniosku po
uzupełnieniach, pismem z dnia 1 lutego 2016 r., przedłużono termin załatwienia sprawy,
 po analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, iż wniosek wymaga dalszego uzupełnienia,
pismem z dnia 1 kwietnia 2016 r., ponownie wezwano prowadzącego instalację do
uzupełnienia braków,
 pismem z dnia 6 kwietnia 2016 r. oraz 21 kwietnia 2016 r. Strona przedłożyła kolejne
uzupełnienia,
 zawiadomieniem z dnia 27 kwietnia 2016 r., Marszałek Województwa Mazowieckiego podał,
że w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o wniosku, a także poinformował o
możliwości wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia.
Przedmiotowe zawiadomienie w okresie od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia 23 maja 2016 r.
umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w
Warszawie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego i na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta X w okresie od dnia 2 maja 2016 r. do dnia 24 maja 2016 r. oraz na terenie
przedmiotowej instalacji w okresie od dnia 2 maja 2016 r. do dnia 24 maja 2016 r.,
 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do sprawy,
 w dniu 16 marca 2016 r. Strona zapoznała się z dokumentacją sprawy.
Zgodnie z Uchwałą siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II OPS 2/11 z
dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie „o wymierzenie opłaty podwyższonej za korzystanie ze
środowiska bez wymaganego pozwolenia lub innej decyzji, na podstawie art. 276 ust. 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Poś, przyczyna braku pozwolenia może mieć znaczenie, jeżeli podmiot
korzystający ze środowiska na podstawie wymaganego pozwolenia wystąpił o wydanie
pozwolenia na kolejny okres”. Firma X złożyła wniosek o wydanie nowego pozwolenia
zintegrowanego, a z przyczyn leżących po stronie organu, pozwolenia takiego nie uzyskała w
terminie 6 miesięcy, wynikającym z art. 209 ust 2 Poś.
Marszałek Województwa Mazowieckiego pozytywnie rozpatrzył wniosek o udzielenie pozwolenia
zintegrowanego, więc niedopuszczalne jest obciążanie podmiotu korzystającego ze środowiska
ujemnymi konsekwencjami przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, w postaci
podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny w niniejszej sprawie, tj.
3
opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego nie z winy Strony, Firma X nie powinna
ponosić ujemnych konsekwencji braku pozwolenia zintegrowanego w okresie od 01.01.2016 r. do
29.06.2016 r.
Z uwagi na powyższe zdecydowano jak w sentencji.
Powyższa interpretacja przepisów dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę i
przytoczonego w treści decyzji stanu faktycznego i jest zgodna ze stanem prawnym
obowiązującym w dniu wydania powyższej interpretacji.
POUCZENIE
Od decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem Marszałka
Województwa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4
Download