Rozporządzenie RK 955/2005

advertisement
- Rozporządzenie RK 955/2005
Przywóz ryżu o kodzie CN 1006 z Egiptu
Rozporządzenie:
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2005 z 23 czerwca 2005 r. otwierające
kontyngent na przywóz na teren Wspólnoty ryżu pochodzącego z Egiptu
Produkt(y)
Ryż o kodzie CN 1006
Kontyngent nr 09.4097
Wielkość kontyngentu: 5 605 ton
Stawka celna obniżona o 100%
Kod(y) CN produktu
1006
Stawka zabezpieczenia
-wysokość zabezpieczenia jest równa stawce celnej stosowanej w dniu złożenia
wniosku ( obliczonej zgodnie z art. 11, 11a, 11c i 11d rozporządzenia (WE) nr
1785/2003)
Dodatkowe informacje na
pole 8 – „Egipt”, należy zaznaczyć krzyżykiem słowo „TAK”
wniosku
Pole 15- opis ryżu zgodny z Nomenklaturą Scaloną (CN) ,
pole 16- Kod (CN) ryżu,
pole 20 –wpis „kontyngent nr 09.4097”
Wnioskowana ilość ryżu musi być nie mniejsza niż 100 ton i nie większa
niż 1000 ton.
Kraj pochodzenia
Egipt
produktu
Dodatkowe wymagania
W momencie składania pierwszego wniosku na dany okres obowiązywania
oraz dokumenty
kontyngentu wnioskodawcy dołączają do tego wniosku dowód, że w
momencie jego składania zajmowali się handlem produktami objętymi
wspólną organizacją rynku ryżu w dwunastomiesięcznym okresie przed
złożeniem wniosku oraz w dwunastomiesięcznym okresie przed tym okresem.
Dowód handlu z państwami trzecimi przedstawiany jest tylko w drodze
przedłożenia dokumentów celnych o dopuszczeniu do swobodnego obrotu lub
dokumentu celnego o wywozie, należycie poświadczonych przez organy
celne.
Terminy składania
Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz ryżu w ramach niniejszego
wniosków
kontyngentu mogą być składane najpóźniej w poniedziałekdo godz. 13.
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na tydzień dla każdego
ośmiocyfrowego kodu CN.
Termin wydania
Pozwolenia są wydawane ósmego dnia roboczego, po upływie ostatniego
pozwolenia
dnia składania wniosków (danego poniedziałku) pod warunkiem, że nie
została wyczerpana ilość ryżu dla tego kontyngentu
Termin ważności
Pozwolenia dla ryżu określonego kodem CN 1006 są ważne od daty wydania
pozwolenia
do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym pozwolenie zostało
wydane.
Dodatkowe informacje na
pozwoleniu
pole 20 –wpis „kontyngent nr 09.4097”
pole 24 –wpis „Zerowa stawka celna (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 955/2005)”
Termin zwrotu pozwolenia
W ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu ważności pozwolenia.
Zwrot pozwolenia w terminie późniejszym skutkuje potrąceniem lub
przepadkiem zabezpieczenia
Uwagi
Ilość zwolniona do wolnego obrotu po zerowej stawce celnej nie może być
większa niż ilość wskazana w polach 17 i 18 pozwolenia. Tolerancja ± 5 % nie
jest stosowana.
Istnieje możliwość redukcji cła pod warunkiem przedstawienia w momencie
wprowadzenia towaru do wolnego obrotu, dokumentu transportowego EUR1
wydanego w Egipcie.
Jeżeli zgodnie z decyzją KE redukcja ilości w ramach złożonych przez
przedsiębiorców wniosków o pozwolenia spowoduje, że jeden lub więcej
wniosków dotyczy ilości mniejszych niż 20 ton na jeden wniosek, ARR
rozdzieli
sumę
tych
ilości
poprzez
rozlosowanie
20-tonowych
partii
zwiększonych o pozostałą ilość rozdzieloną w równy sposób pomiędzy 20tonowe partie.
Jednak w przypadku, gdy dodanie ilości mniejszych niż 20 ton nie pozwoli na
utworzenie 20-tonowych partii, przyznaną pozostałą ilość ARR rozdziela w
równy sposób pomiędzy podmioty posiadające pozwolenie na ilość równą lub
wyższą niż 20 ton.
Jeżeli mimo postanowień akapitu drugiego ilość, dla której ma być dodane
pozwolenie jest niższa od 20 ton, wniosek może zostać wycofany przez
przedsiębiorcę w terminie dwóch dni roboczych licząc od daty wejście w życie
rozporządzenia ustanawiającego redukcję ilości.
Download