Pozwolenie na budowę - WAB01 Dział: Sprawy Budowlane Nazwa

advertisement
Pozwolenie na budowę - WAB01
Dział: Sprawy Budowlane
Nazwa: Pozwolenie na budowę - WAB01
Kompetencja: Starostwo Powiatowe
Informacje o wydziałach:
Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)
Telefon: 32 2319751, 3326631, 3326632, 3326634, 3326654
Miejsce urzędowania: Gliwice,ul. Zygmunta Starego 17, pok.174, 160, 170
Nazwa pełna
Pozwolenie na budowę
Podstawa prawna
 art. 28, 33 ust.1, art. 34 ust.4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635
z późn. zm.)


















Wymagane dokumenty
Wniosek o pozwolenie na budowę z załącznikami :
Projekt budowlany w 4 egz. wraz z projektem zagospodarowania terenu wykonanym na
oryginalnym podkładzie mapowym z naniesionymi granicami własności i wypisem z rejestru
gruntów oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
szczególnymi;
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
Oświadczenie projektanta lub sprawdzającego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli
wymagana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym lub wypis i wyrys z planu zagospodarowania
przestrzennego;
Aktualne warunki techniczne przyłączenia wody, energii, gazu i odprowadzenia ścieków,
włączenia do drogi;
Osteteczna decyzja lub zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej;
Wyniki badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora z uiszczoną
opłatą skarbową;
Kserokopia uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego oraz aktualne na dzień
opracowania projektu zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
Opinia dotycząca koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
Ekspertyza techniczna w przypadku rozbudowy, przebudowy, nadbudowy obiektu;
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. firm i organizacji);
Zezwolenie na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu oraz uzgodnienie proj. budowlanego
zjazdu przez zarządcę drogi.
Formularze
Wniosek o pozwolenie na budowę
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane




Oświadczenie projektanta lub sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Opłaty
zatwierdzenie projektu budowlanego : 47 zł
pozwolenia wydawane na podst. przepisów prawa budowlanego:
a) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych zw. z obiektem budowlanym:
- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna :
za każdy m2 powierzchni użytkowej : 1 zł
nie więcej niż : 539 zł
- budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym : 14 zł
- innego budynku : 48 zł
- studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków : 20 zł
- budowli związanych z produkcją rolną : 112 zł
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów
z drogi : 2 143 zł
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km : 105 zł
- innych budowli : 155 zł
- urządzeń budowlanych zw. z obiektem budowlanym : 91 zł
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu
opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej. W przypadku wydawania
pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony
w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora, strony : 17 zł
Zwolnienia :
 pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
 pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
 pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
 dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopia
poświadczonych notarialnie lub jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu.
Budownictwo mieszkaniowe nie podlega opłacie skarbowej.
Obowiązują opłaty i zwolnienia z opłat skarbowych zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Architektury i Budownictwa
Jednostka odpowiedzialna
Starostwo Powiatowe w Gliwicach - Wydział Architektury i Budownictwa
Termin odpowiedzi
Do 65 dni
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Download