Wykaz najczęściej stosowanych dokumentów papierowych, które

advertisement
Wykaz najczęściej stosowanych dokumentów papierowych, które nie muszą być
przedstawiane organowi celnemu na etapie składania elektronicznego zgłoszenia celnego
Nazwa dokumentu
Uwagi
N 380, N 325, N 935, 325, 380 - faktura
handlowa lub inny dokument służący ustaleniu
wartości towarów
C 613, C 614, C 618, C 619, N 703, N 704, N dotyczy
też
przypadków,
gdy
dokument
705, N 710, N 714, N 722, N 730, N 740, N przewozowy występuje w charakterze jednolitej
741, 720, 722, 730, 740, 741 - dokument umowy przewozu (4DK1)
przewozowy (np. CMR, SMGS, CIM)
3UP3 - pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej
2SA2
-
pozwolenie
pojedynczego
na
pozwolenia
na
stosowanie
stosowanie
procedury uproszczonej SASP
C 601, C 019, C 600 oraz 1PG1, 1PG2, 1PG4
- pozwolenie na stosowanie gospodarczej
procedury celnej
N 990 oraz 3SP3, 4SP4, 7SP7 - pozwolenie na
stosowanie procedury dopuszczenia do obrotu
z końcowym przeznaczeniem
C 600 - pozwolenie na prowadzenie składu
celnego
3DK4 - pozwolenie na prowadzenie magazynu
czasowego składowania
2UP2 - pozwolenie na stosowanie uproszczeń
w tranzycie (na podstawie art. 372 RWKC)
6DK1
-
poświadczenie
gwarancji,
poświadczenie zwolnienia z gwarancji lub
gwarancja pojedyncza w procedurze tranzytu
5DK5
–
potwierdzenie
złożenia
zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
N 934 - D.V.1
C 602 - D.V.1bis
5DK2 - upoważnienie do reprezentowania
Y 022, Y 023, Y 024, Y 025, Y 026, Y 027, Y
028, Y 029, Y 031 - świadectwo AEO
5DK7 - certyfikat produktu
dokument dot. ustalenia klasyfikacji taryfowej,
np. C 026, C027, L 081
dowód pochodzenia
za wyjątkiem warunku objęcia wnioskowaną
procedurą lub w przypadkach szczególnych (np.
przywóz partiami)
N 018 - A.TR
7 P04 - dokumenty wymagane w obrocie z
organ celny
krajami trzecimi na podstawie przepisów o
dokumentów w bazie Ministerstwa Rolnictwa i
nawozach i nawożeniu
Rozwoju Wsi
może zweryfikować istnienie
7 P13 - dokumenty wymagane w obrocie z możliwość weryfikacji zezwolenia w bazie
krajami trzecimi na podstawie przepisów o Prezesa
farmaceutykach – tylko zezwolenie na import
Urzędu
Leczniczych,
Rejestracji
Wyrobów
Produktów
Medycznych
i
Produktów Biobójczych
7P20 - dokumenty związane z obrotem Przywóz środków ochrony roślin wymaga
środkami ochrony roślin
uzyskania pozwolenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na dopuszczenie środka ochrony
roślin do obrotu.
Rejestr środków ochrony roślin jest jawny i
dostępny na stronach MRiRW – organ celny
może sprawdzić, czy przywożony środek ma
pozwolenie.
C 684 - certyfikat zgodnie z wzorem ze względu, iż dokument ten skontrolowany
określonym w załączniku do rozporządzenia będzie w ramach granicznej kontroli sanitarnej,
(UE) nr 844/2011 (Dz. U. L 218, str4)
nie ma potrzeby dołączać go do zgłoszenia
C 685 - sprawozdanie zawierające wyniki ze względu, iż dokument ten skontrolowany
pobierania próbek i analizy, przeprowadzonej będzie w ramach granicznej kontroli sanitarnej,
przez
laboratorium
zatwierdzone
Canadian Grain commission
przez nie ma potrzeby dołączać go do zgłoszenia
C 687 - świadectwo zdrowia określone w ze względu, iż dokument ten skontrolowany
załączniku III decyzji wykonawczej Komisji będzie w ramach granicznej kontroli sanitarnej,
(UE) nr 884/2011 (Dz.U. l 343, s. 140)
nie ma potrzeby dołączać go do zgłoszenia
C 688 - sprawozdanie analityczne określone w ze względu, iż dokument ten skontrolowany
załączniku IV decyzji wykonawczej Komisji będzie w ramach granicznej kontroli sanitarnej,
(UE) nr 884/2011 (Dz.U. L 343, s. 140
nie ma potrzeby dołączać go do zgłoszenia
E 013 - licencja na wywóz substancje istnieje możliwość uzyskania dostępu przez
kontrolowane
(ozon),
wydawana
przez każdy urząd do bazy licencji prowadzonej przez
Komisję
Komisję
L 100 - pozwolenie importowe substancje istnieje możliwość uzyskania dostępu przez
kontrolowane (ozon), wydane przez Komisję
każdy urząd do bazy licencji prowadzonej przez
Komisję
Download