PA_NonLeg

advertisement
Parlament Europejski
2014-2019
Komisja Rozwoju Regionalnego
2016/2151(DEC)
9.11.2016
PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju Regionalnego
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na
rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze
(2016/2151(DEC))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Iskra Mihaylova
PA\1109273PL.docx
PL
PE593.973v01-00
Zjednoczona w różnorodności
PL
PA_NonLeg
PE593.973v01-00
PL
2/4
PA\1109273PL.docx
WSKAZÓWKI
Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji
następujących wskazówek:
1. stwierdza, że w swoim sprawozdaniu rocznym za 2015 r. Trybunał Obrachunkowy
(„Trybunał”) uznał, że szacowany poziom błędu w polityce spójności zmalał z 5,7% w
2014 r. do 5,2% w 2015 r.; zwraca uwagę na spadek poziomu błędu w okresie
programowania 2007–2013 w porównaniu z okresem 2000–2006, co wynika z ulepszenia
systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich oraz podjęcia środków
naprawczych przez Komisję;
2. zauważa, że główne źródła błędów stwierdzono przy stosowaniu zasad kwalifikowalności,
naruszaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych i zasad pomocy państwa;
podkreśla, że błędy popełnione w 2015 r. można również skorygować przed zamknięciem
programów; z zadowoleniem odnotowuje znaczące usprawnienia w kontrolach
przeprowadzanych przez instytucje audytowe w porównaniu do ubiegłego roku;
3. wzywa Komisję, by za pośrednictwem grupy wysokiego szczebla1 zwracała szczególną
uwagę na krajowe zasady kwalifikowalności w swoim audycie krajowych systemów
zarządzania i kontroli, pomagając państwom członkowskim w ich upraszczaniu; wzywa
Komisję, by wyjaśniła pojęcie podatku VAT podlegającego zwrotowi, wydając
odpowiednie wytyczne;
4. jest zaniepokojony, że instytucje zarządzające przedstawiły niższy poziom wniosków o
zwrot kosztów w 2015 r. niż w 2014 r., co doprowadziło do spadku poziomu
niezapłaconych kwot roszczeń z 23,2 mld EUR w 2014 r. do 10,8 mld EUR w 2015 r., z
czego 2,8 mld EUR pozostawało niezapłaconych od końca 2014 r.; zwraca uwagę na
ryzyko, iż opóźnienia w wykonaniu budżetu na okres 2014–2020 będą większe niż w
poprzednim okresie;
5. z zaniepokojeniem odnotowuje opóźnione rozpoczęcie okresu programowania 2014–2020
oraz fakt, że do końca 2015 r. wyznaczono mniej niż 20% krajowych organów
odpowiedzialnych za fundusze strukturalne i inwestycyjne; wzywa państwa członkowskie,
by przyspieszyły ten proces, a także Komisję, by udzielała wsparcia i wyjaśnień;
6. z zaniepokojeniem zauważa, że na dzień 30 czerwca 2016 r. nie wszystkie państwa
członkowskie transponowały dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, oraz wzywa
Komisję, by wsparła państwa członkowskie w zwiększaniu ich zdolności do transpozycji
tych dyrektyw oraz do wdrożenia wszystkich krajowych planów działania dotyczących
warunków wstępnych;
7. z zaniepokojeniem zauważa, że średni wskaźnik wypłat w odniesieniu do 1025
instrumentów finansowych EFRR i EFS na koniec 2014 r. wyniósł 57%, co stanowi
wzrost jedynie o 10% w porównaniu z 2013 r.; odnotowuje uwagę Trybunału dotyczącą
Grupa wysokiego szczebla niezależnych ekspertów ds. monitorowania uproszczenia dla
beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
1
PA\1109273PL.docx
3/4
PE593.973v01-00
PL
wydłużenia okresu kwalifikowalności wypłat na rzecz odbiorców końcowych w ramach
instrumentów finansowych w oparciu o decyzję Komisji, a nie o rozporządzenie
zmieniające; wyraża zaniepokojenie, że Trybunał mógłby uznać wszystkie wypłaty
dokonane po 31 grudnia 2015 r. za nieprawidłowe;
8. uznaje rewizję rozporządzenia finansowego zaproponowaną ostatnio przez Komisję wraz
z aktami uzupełniającymi, a także proponowany przegląd WRF, których celem jest
uproszczenie oraz większa elastyczność i synergia; wzywa Komisję, wszystkie instytucje i
zainteresowane strony, by na nowo rozważyły mechanizm realizacji funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych po 2020 r., biorąc pod uwagę sugestie grupy wysokiego
szczebla;
9. z zadowoleniem przyjmuje podejście Trybunału skupiające się na wydajności i uznaje za
dobrą praktykę, że instytucje zarządzające określają odpowiednie wskaźniki wyniku
mierzące wkład projektów w realizację celów ustanowionych dla programów
operacyjnych.
PE593.973v01-00
PL
4/4
PA\1109273PL.docx
Download