plik do pobrania

advertisement
Program Wieloletni pod nazwą
”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
2008 – 2011” w pytaniach i odpowiedziach
LP.
ODPOWIEDŹ
PYTANIE
POZWOLENIA NA BUDOWĘ
1.
Czy załączone do wniosku o dofinansowanie
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót muszą
być ostateczne?
Czy pozwolenie na budowę można przedłożyć po
30.09.2009r. – decyzja środowiskowa jest w
trakcie i nie można jej przyspieszyć
Czy można składać wnioski bez pozwolenia na
budowę?
Czy można do wniosku załączyć „Program
funkcjonalno-użytkowy”, na podstawie którego
ogłaszany jest przetarg: zaprojektuj i wybuduj, a
pozwolenie na budowę dołączyć później.
Czy projekt może być realizowany w formule
zaprojektuj i wybuduj?
Czy nieprawomocne pozwolenie na budowę będzie
honorowane jako załącznik do wniosku o
dofinansowanie?
Czy przedstawienie pozwolenia na budowę jest
konieczne przy składaniu wniosku czy można
zawrzeć informację, że zostanie dostarczone w
terminie późniejszym, ze względu na długie
procedury?
Nie. Do wniosku należy załączyć
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie
robót (jeśli są wymagane przepisami
prawa). Prawomocność decyzji
wymagana będzie w dniu podpisania
Umowy o dofinansowanie projektu.
Nie.
Nie. Pozwolenie na budowę musi zostać
złożone do wniosku. W dniu składania
może być nieprawomocne, ale do dnia
podpisania umowy z Wojewodą musi się
uprawomocnić. Gdy dla danej inwestycji
nie jest wymagane pozwolenie na
budowę, wówczas należy przedstawić z
wnioskiem inny dokument zgodny z
obowiązującym prawem budowlanym.
Zgodnie z wymaganiami programu – nie.
Tak. Jednakże projekt musi być na takim
etapie realizacji, aby wnioskodawca
mógł łącznie z wnioskiem o
dofinansowanie przedłożyć kopię
pozwolenia na budowę. Wnioski w
formule zaprojektuj i wybuduj bez
załączonej kopii pozwolenia na budowę
będą odrzucone na etapie weryfikacji
formalnej.
Do wniosku należy załączyć kopię
pozwolenia na budowę (zgłoszenia).
Dokumenty te nie muszą być
prawomocne. Prawomocne dokumenty
wnioskodawca będzie musiał przedstawić
przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie.
Tak zgodnie z instrukcją wypełniania
wniosków (zamieszczoną na stronie
internetowej Urzędu) obowiązkiem jest
dołączenie do wniosku odpowiednio
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Czy w momencie złożenia wniosku konieczne jest
załączenie pozwolenia na budowę chodnika? Czy
można napisać oświadczenie z podaną datą
uzyskania przedmiotowego pozwolenia?
Czy rozpisując projekt na etapy na 2 kolejne lata w
momencie składania wniosku trzeba mieć
pozwolenie na budowę na drugi etap (I etap nie
wymaga pozwolenia na budowę) czy dokumenty
formalne trzeba mieć na całość? Czy
dofinansowaniu podlega jedynie pierwszy etap?
Harmonogram – czy w tabelce można uwzględnić
koszty: wylesiania (opłata za wycinkę lasu dla
Nadleśnictwa)?
Tak. Konieczne jest załączenie kopii
(potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez Wnioskodawcę) pozwolenia na
budowę, niedopuszczalna jest forma
oświadczenia w tym zakresie.
Nie. Wniosek dotyczy tylko roku 2010.
Dokumenty muszą dotyczyć roku 2010 i
dofinansowanie będzie dotyczyć tylko
2010 r. na podstawie tegorocznego
wniosku.
Nie. Załączenie do wniosku pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia oznacza, iż
wnioskodawca legitymuje się prawem do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, stosownie do przepisów
Prawa budowlanego.
PARTNERSTWO
2.
Kogo traktujemy jako partnera? Czy jest określony
minimalny wkład własny do inwestycji, jaki
miałby wnieść partner?
Jaka jest definicja partnerstwa w Programie?
Partnerem może być każda jednostka,
która wniesie wkład finansowy do
kosztów kwalifikowanych (podlegających
refundacji) inwestycji. Wysokość wkładu
finansowego określa umowa partnerstwa i
nie ma określonej minimalnej wysokości
takiego wkładu.
Zgodnie ze stanowiskiem MSWiA
Partnerstwo w Programie oznacza udział
finansowy partnera w kosztach
kwalifikowanych realizowanego projektu.
Umowy oraz porozumienia dotyczące
realizacji np. inwestycji towarzyszących
nie objętych zakresem rzeczowym
wniosku nie będą punktowane podczas
oceny merytorycznej wniosków np.
budowa kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym przez partnera we własnym
zakresie i ze środków własnych nie
będzie traktowana jako partnerstwo.
To samo dotyczy partnerstw dotyczących
wydatków już poniesionych – nie będą
one brane pod uwagę.
Zakres partycypacji finansowej partnera
w przedsięwzięciu musi jednoznacznie
wynikać z zawartego porozumienia
(umowy).
2
Czy bycie partnerem w projekcie wyklucza gminę
jako wnioskodawcę projektu „indywidualnego”?
Czy gmina będąca partnerem w realizacji
przedsięwzięcia, może składać wniosek na inne
zadanie?
Ilu partnerów może uczestniczyć w realizacji
projektu?
Nie. Gmina, która w innym/innych
projektach ma status partnera może
otrzymać dofinansowanie na realizację
własnego projektu. Status partnera w
projekcie pozostaje bez wpływu na limity
dotyczące ilości projektów, które mogą
być przedmiotem dofinansowania w
danym roku budżetowym (gmina – 1
projekt, powiat – 2 projekty, miasto na
prawach powiatu - 2 projekty). Zatem
gmina, która wejdzie w partnerstwo z
powiatem zgłaszającym projekt, może
złożyć odrębny wniosek o
dofinansowanie.
Tak.
Nie ma w tym zakresie ograniczeń.
Czy dla udokumentowania partnerstwa wymagana
jest jedynie umowa/ porozumienie, czy również
dokumenty potwierdzające zabezpieczenie
środków partnera na realizację projektu?
Dla potwierdzenia współpracy w ramach
projektu na dzień złożenia wniosku o
dofinansowanie niezbędne jest
porozumienie / umowa (w tym również
tzw. porozumienie intencyjne). Do
wniosku muszą być załączone dokumenty
gwarantujące wkład własny w wysokości
min. 50% wydatków kwalifikowanych.
Właściwą formą jest podpisanie
porozumienia o partnerstwie w
przedmiotowej sprawie na dzień
składania wniosków przez osoby
uprawnione do reprezentacji, natomiast
przy podpisywaniu umowy wymagana
będzie forma właściwa dla porozumień ze
skutkiem finansowym (np. uchwała
organu stanowiącego).
Czy partnerstwo może dotyczyć działań
towarzyszących (na podstawie punktu 2.3 wniosku
i instrukcji) np. powiat w ramach projektu
remontuje ciąg drogi powiatowej, gmina natomiast
deklaruje w umowie partnerskiej realizację drogi
gminnej, która bezpośrednio łączy się z drogą
powiatową tworząc ciąg drogowy, ze środków
własnych i w tym samym czasie?
Nie. Partnerstwo może dotyczyć tylko
kosztów projektu zgłaszanego do
dofinansowania.
Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie
wprowadzonego do Programu słowa
"Partnerstwo". Jak należy ten zapis traktować w
kontekście ustawy z 28.07.2005 r. o Partnerstwie
Publiczno – Prywatnym (Dz. U. Nr 169 poz. 1420
z 2005r.) - która określa że dwa podmioty
samorządowe nie mogą być ze sobą partnerami
jednocześnie?
„Partnerstwo” w rozumieniu programu
można rozumieć dwojako:
- jako partnerstwo podmiotów
gospodarczych z JST uregulowane w
ustawie o Partnerstwie PublicznoPrywatnym;
- jako pomoc finansową udzielona
jednemu samorządowi przez drugi
samorząd.
3
Czy dopuszczalne są partnerstwa powiatu i gminy
prowadzące do realizacji w ramach jednego
projektu zarówno drogi powiatowej i gminnej?
Nie, z uwagi na fakt iż w ramach
programu ustalony został limit roczny
projektów możliwych do realizacji przez
powiat i gminę, w tego typu projekcie nie
ma możliwości określenia, do której puli
należy zakwalifikować dany projekt.
Czy w przypadku budowy drogi dojazdowej
gminnej do
zostanie
drogi wojewódzkiej partnerem gminy
może zostać Zarząd Dróg Wojewódzkich?
Tak. Każdy podmiot gospodarczy jeśli
Jak rozumieć „partnerstwo” z podmiotami
gospodarczymi? Czy chodzi o wkład finansowy
i/lub rzeczowy (np. dokumentacja)? Czy firma,
która przekaże wnioskodawcy dokumentację (np.
projekt drogi) może zostać partnerem nie mając
wkładu finansowego?
Wkład rzeczowy jest również rozumiany
jako wkład partnera do projektu.
Czy jeśli dana jednostka zostanie partnerem
projektu, może mimo to złożyć wniosek, którego
będzie wnioskodawcą?
Tak.
Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie
wprowadzonego do Programu słowa
"Partnerstwo". Jak należy ten zapis traktować w
kontekście ustawy z 28.07.2005 r. o Partnerstwie
Publiczno Prywatnym (Dz. U. Nr 169 poz. 1420 z
2005r.) - która określa że dwa podmioty
samorządowe nie mogą być ze sobą partnerami
jednocześnie.
Czy zadania realizowane w partnerstwie mogą
obejmować prace na terenie dwóch województw?
W rozumieniu tej ustawy tak, ale w
ramach Programu Wieloletniego
partnerska współpraca samorządów
powinna być nagradzana dodatkowymi
punktami przy ocenie wniosków.
Czy partnerstwo może być zawarte tylko
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego?
Czy partnerem może zostać podmiot prywatny na
podstawie wkładu rzeczowego w kosztorysie?
Nie. Partnerem może zostać również
podmiot gospodarczy. Wkład rzeczowy
jest możliwy.
Czy jeśli na potrzeby wniosku wartość zakresu
rzeczowego ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu inwestorskiego, to czy partner może
realizować ściśle określony zakres rzeczowy
wyceniony w ww. sposób?
Gmina X (wnioskodawca) składa wniosek na
budowę drogi w partnerstwie z Gminą Y
(droga przebiega przez teren obydwu gmin). Czy
Gmina Y może równolegle złożyć wniosek (być
wnioskodawcą) na budowę innej drogi
samodzielnie, bądź w partnerstwie z kolejną gminą
np. Gminą Z?
Partner realizuje zakres rzeczowy na
podstawie porozumienia/umowy o
partnerstwie.
zawarte porozumienie o partnerstwie.
Tak. Na podstawie porozumienia między
samorządami.
Tak. Rrozstrzyga wnioskodawstwo a nie
partnerstwo.
4
Powiat i Gmina chcą złożyć wspólnie wniosek dot.
drogi powiatowej – głównym wnioskodawcą jest
powiat. Czy Gmina wyczerpuje tym samym
możliwość otrzymania dofinansowania na inne
zadanie realizowane na drodze gminnej?
Nie. Przy kwalifikowaniu wniosków wg
ustalonych limitów nie bierze się pod
uwagę wniosków, w których dana jst
występuje jako partner.
Czy gmina będąc wnioskodawcą może realizować
projekt w partnerstwie z powiatem jeżeli
planowana inwestycja obejmowałaby przebudowę
drogi gminnej i fragmentu drogi powiatowej?
Gmina nie jest zarządcą drogi powiatowej i każde
z zadań czyli przebudowa drogi gminnej i drogi
powiatowej objęte są odrębnym pozwoleniem na
budowę i odrębnym projektem budowlanym,
jednakże droga gminna i powiatowa znajdują się w
jednym ciągu komunikacyjnym?
Nie. Dwa różne wnioski (2 pozwolenia, 2
projekty budowlane) co nie wyklucza w
każdym z nich partnerstwa gminy i
powiatu, a nawet innych podmiotów.
KOSZTY KWALIFIKOWANE
3.
Co będzie kosztem kwalifikowanym? Same roboty
budowlane, czy również koszty dokumentacji,
nadzoru, budowy kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociągu, itp.?
Czy kanalizacja, wodociągi itp. infrastruktura,
która będzie „robiona” w trakcie budowy lub
przebudowy będzie podlegała dofinansowaniu?
Czy wykup gruntu, za który uregulowanie
płatności wystąpi w 2009 r. jest kosztem
kwalifikowanym?
Kosztem kwalifikowanym będą tylko
inwestycje drogowe i związane z nimi
nierozerwalnie wydatki dotyczące
procesu inwestycyjnego, czyli np. koszty
dokumentacji technicznej, koszt nadzoru
budowlanego, koszt robót budowlanych
drogowych (wraz z np. kanalizacją
deszczową do odwodnienia drogi). Nie
podlegają refundacji koszty związane z
budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu
lub innych uzbrojeń terenu, które nie są
niezbędne do wybudowania drogi.
Budowa, przebudowa i remont drogi
mogą obejmować także niezbędne
urządzenia odwadniające i oświetleniowe
(zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi); nie oznacza to jednak
uznania za koszty kwalifikowane robót
koniecznych w ciągu drogi (wodociągi,
kanalizacja, telekomunikacja itp.)
Nie.
Czy usuwanie kolizji powstających w toku
Tak.
realizacji inwestycji np. z instalacjami sanitarnymi,
wodociągowymi, energetycznymi itd. można uznać
za koszt kwalifikowany?
Czy oprócz robót drogowych prace związane z
Tak, jeśli służą obsłudze drogi.
kanalizacją deszczową oraz elektryczną są kosztem
kwalifikowalnym?
Czy VAT jest wydatkiem kwalifikowanym?
Tak, jeżeli nie ma możliwości odzyskania
podatku VAT.
Czy kosztem kwalifikowalnym jest wykup
gruntów pod realizację inwestycji?
Nie. Załączenie do wniosku pozwolenia
na budowę lub zgłoszenia oznacza, iż
wnioskodawca legitymuje się prawem do
dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, stosownie do przepisów
5
Prawa budowlanego.
Czy promocja jest kosztem kwalifikowanym? Czy
można ją doliczyć do całkowitego kosztu projektu?
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
Nie.
a) okres kwalifikowalności wydatków
Do dofinansowania kwalifikować się
będą jedynie wydatki, które zostaną
poniesione w 2010 r., a zatem
dofinansowanie będzie dotyczyć
zadania/etapu realizowanego tylko w
2010 r.
Jeżeli wnioskodawca poniósł w 2009 r.
część kosztów związanych z projektem
(np. przygotowanie dokumentacji, wykup
gruntu), nie będą one kwalifikowane.
Wysokość kosztów już poniesionych
należy wskazać w polu 9 wniosku.
b) rodzaje wydatków kwalifikowalnych
Kwalifikowane są wydatki brutto
związane z budową, przebudową,
rozbudową lub remontem dróg oraz
obiektów inżynierskich (mostów, tuneli,
przepustów) i urządzeń znajdujących się
w ich ciągu.
W tym również m.in.:
wykonanie, poprawa jakości oznakowania
poziomego i pionowego wyposażenie
obiektów inżynieryjnych w: zjazdy,
zatoki autobusowe i inne niezbędne
urządzenia drogowe, budowa,
przebudowa, modernizacja lub remont
urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego sygnalizacji świetlnej, barier
ochronnych lub ogrodzeń
budowa lub remont chodników,
budowa lub remont przejść dla pieszych,
jak również wszelkie inne prace
infrastrukturalne pozwalające zwiększyć
bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów
czy zwierząt, budowa, remont lub
modernizacja ciągów, ścieżek
rowerowych, budowa lub modernizacja
oświetlenia, wykonanie urządzeń
odwadniających, w tym kanalizacja
deszczowa, nadzór nad realizacją
inwestycji jako koszty obsługi projektu.
Kwalifikowane będą tylko koszty prac
pozostających w ścisłym związku z
budową drogi, której definicja określona
jest w ustawie o drogach publicznych.
Wykonanie instalacji energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych,
sanitarnych, wodociągowych nie jest
kosztem kwalifikowanym. Jeżeli są
konieczne do poniesienia, koszty
wykonania takich robót należy wskazać w
części 2.3 wniosku o dofinansowanie. Nie
należy ich wliczać do kosztu całkowitego
projektu będącego przedmiotem wniosku
6
Czy do dofinansowania kwalifikuje się projekt,
dla którego został już ogłoszony przetarg i jeszcze
w tym roku zostanie wyłoniony wykonawca?
(patrz pola 8-10 wniosku).
Tak. Jednak należy pamiętać, iż
kwalifikowane są jedynie wydatki
poniesione w 2010 r. w terminach
płatności wskazanych na fakturach.
Czy projekty, których realizacja zakończy się w
2009 roku, ale termin płatności za realizację tego
projektu zgodnie z umową wypada w 2010 roku są
kwalifikowane, o ile płatność faktury nastąpi w
terminie zgodnym z umową?
Projekty takie nie będą kwalifikowane.
Kwalifikowane mogą być projekty,
których zakończenie nastąpi w 2010 roku
i płatność faktury w terminie zgodnym z
umową nastąpi również w 2010 roku.
Od kiedy będą kwalifikowalne koszty w ramach
projektu?
Koszty w ramach projektu są
kwalifikowalne od momentu ogłoszenia
list rankingowych zatwierdzonych
wniosków tj. od 1 stycznia 2010r. Koszty
poniesione przed tym terminem, które
winny zostać zapłacone przed tym
terminem, a nie zostały zapłacone, nie
będą kosztem kwalifikowanym.
Nie.
Czy np. koszty prognoz ruchu, analiz
ekonomicznych i studium wykonalności (które
mają być dołączane do wniosków) są kosztami
kwalifikowalnymi?
Czy koszt oświetlenia w pasie drogowym to koszt
kwalifikowany?
Jakie są koszty kwalifikowane, a co jest kosztem
niekwalifikowalnym np. nadzór inwestorski?
Do jakiej wysokości kosztów będzie liczona
refundacja, czy tylko do wysokości kosztów
kwalifikowalnych poniesionych po 1 stycznia 2010
roku, czy do całości kosztów poniesionych w
ramach projektu? Jeżeli dokumentacja techniczna
stanowi koszt kwalifikowalny to czy będzie ona
podlegała refundacji, pomimo tego, że koszty na
jej przygotowanie zostaną poniesione w 2009
roku?
Czy wydatkiem kwalifikowanym w ramach
projektu będą prace związane z przebudową lub
remontem mostu istniejącego w ciągu drogi?
Czy do kategorii kosztów kwalifikowanych można
zaliczyć nadzór inwestorski czy inwentaryzację
powykonawczą?
Tak, ale przy ocenie wniosku będzie
weryfikowane uzasadnienie dotyczące
gęstości rozmieszczenia oświetlenia.
Decyduje termin ponoszenia kosztów i
ich powiązanie bezpośrednie z drogą.
Maksymalne dofinansowanie z dotacji
wynosi 50 % wydatków kwalifikowalnych,
ale nie więcej niż 3 000 tys. PLN, z
kosztów poniesione po 1 stycznia 2010 r.
Remont drogi może obejmować wszystko
co wchodzi w skład drogi, zgodnie z
definicją legalną zawartą w ustawie o
drogach publicznych (np. most.), pod
warunkiem, że objęte jest jednym
pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem).
Tak, pod warunkiem poniesienia
wydatków od 1 stycznia 2010r.
7
Jako, że program wieloletni przewidziany jest na
lata 2008 -2011 czy w harmonogramie rzeczowo –
finansowym oraz opisie wykazywać etap
zrealizowany w 2009 r. i czy on może
kwalifikować się do dofinansowania?
Nie, ponieważ zgodnie z instrukcją
wypełniania wniosków o dofinansowanie
patrz pkt. 10 koszty do poniesienia do
realizacji projektu są to koszty
przewidziane do realizacji w 2010r.
Od kiedy koszty są kwalifikowane w ramach
programu?
Od 1 stycznia 2010r. Koszty poniesione
przed tą datą mogą zostać ujęte we
wniosku o dofinansowanie, ale są
kosztem niekwalifikowanym. Wkład
własny beneficjenta odnosi się tylko do
kosztów kwalifikowanych, więc koszty
poniesione przed datą 1 stycznia 2010r.
nie mogą stanowić wkładu własnego.
Czy w przypadku, gdy całkowite koszty
kwalifikowane wynoszą np. 6,5 mln zł,
dofinansowanie z budżetu państwa 3,0 mln zł, a w
wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego koszt inwestycji obniży się do 6,1
mln zł, to dofinansowanie z budżetu państwa
ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do zmienionej
wartości projektu?
Nie. Do momentu, gdy wartość wkładu
własnego beneficjenta będzie nie
mniejsza, niż udział środków budżetu
państwa w projekcie, nie zachodzi
konieczność proporcjonalnego obniżania
dofinansowania.
Co będzie kosztem kwalifikowanym? Same roboty
budowlane, czy również koszty dokumentacji i
nadzoru? A koszty budowy kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym?
Kosztem kwalifikowanym będą roboty
budowlane wraz z kosztami dokumentacji
i nadzoru zgodnie z Programem (według
zasady jedna dokumentacja, jedno
pozwolenie na budowę, jeden kosztorys i
jeden przetarg). Wydatki poniesione po 1
stycznia 2010r.
Czy w ramach programu możliwe jest ujęcie
inwestycji np. przebudowa drogi + media (woda,
kanalizacja, ….), czy też te elementy należy
wyodrębnić?
Budowa, przebudowa i remont drogi
mogą obejmować także niezbędne
urządzenia odwadniające i oświetleniowe
(zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi). Nie oznacza to jednak
uznania za koszty kwalifikowane robót
koniecznych w ciągi drogi (wodociągi,
kanalizacja, telekomunikacja itp.).
Zgodnie z pkt 2.3 Instrukcji… należy je
wskazać jako działania towarzyszące.
Czy projekty, których realizacja zakończy się w
2009 r., ale termin płatności za realizację tego
projektu zgodnie z umową wypada w 2010 roku są
kwalifikowane, o ile płatność faktury nastąpi w
terminie zgodnym z umową?
Projekty takie nie będą kwalifikowane.
Kwalifikowane mogą być projekty,
których zakończenie nastąpi w 2010 r. i
płatność faktury w terminie zgodnym z
umową nastąpi również w 2010r.
Czy zakup terenu pod budowę drogi to koszt
kwalifikowany?
Składając wniosek o dofinansowanie
trzeba do niego dołączyć pozwolenie na
budowę lub zgłoszenie budowy. Żeby
zainicjować postępowanie poprzedzające
rozpoczęcie robót budowlanych, należy
posiadać prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane. Tym
samym zakup terenu pod budowę nie
8
może być kosztem kwalifikowanym, z
samej natury programu.
Czy koszt oświetlenia w pasie drogowym to koszt
kwalifikowany?
Tak, ale przy ocenie wniosku będzie
weryfikowane uzasadnienie dotyczące
gęstości rozmieszczenia oświetlenia.
KILKA DRÓG (PROJEKTY)
4.
Czy można realizować projekt na różnych drogach
(o różnych numerach)?
Czy można realizować projekt na różnych drogach
(o różnych numerach, lub drogach należących do
jednego albo do różnych samorządów, w ramach
jednego projektu)? Czy wystarczy wówczas
posiadanie przez wnioskodawcę umowy użyczenia
zawartej z partnerem projektu? Na jaki czas taka
umowa powinna być zawarta – czy wystarczy na
czas realizacji robót budowlanych? Jeśli nie
umowa użyczenia, to co?
Czy w ramach jednego projektu możliwe jest
zrealizowanie przebudowy lub remontu kilku dróg
na terenie gminy lub powiatu oznaczonych
różnymi numerami?
Czy jeden wniosek to przebudowa lub budowa
tylko i wyłącznie jednej drogi?
Można, jednakże tylko i wyłącznie pod
warunkiem, że taki projekt rozwiązuje
jeden, umotywowany i jednoznacznie
określony problem, np. przebudowa
przejść dla pieszych, wraz z poprawą
bezpieczeństwa na terenie gminy.
Tak, jeżeli są częścią całego „projektu” w
rozumieniu Programu (tzn. jedna
dokumentacja, jedno pozwolenie na
budowę, jeden kosztorys i jeden przetarg).
W ramach jednego projektu możliwa jest
przebudowa lub remont kilku dróg o
różnych numerach pod warunkiem, iż
stanowią one jeden ciąg komunikacyjny.
Możliwe jest również dofinansowanie
zadań zlokalizowanych na drogach o
różnych numerach, niestanowiących
jednego ciągu komunikacyjnego pod
warunkiem, że zadania te związane są z
budową infrastruktury wpływającej
bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Czy jeden projekt może dotyczyć remontu,
przebudowy, budowy kilku dróg gminnych,
stanowiących jeden ciąg komunikacyjny?
Tak, o ile projekt służy jednemu
wspólnemu celowi i jego realizacja
przyczyni się do rozwiązania jednego
problemu, np. poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego w gminie.
Czy możliwe jest realizowanie projektu w jednym
roku w różnych miejscach gminy na podstawie
kilku pozwoleń na budowę?
Co do zasady wnioskiem powinien być
objęty jeden projekt – jedno zadanie.
9
Czy można ubiegać się o dofinansowanie
inwestycji dotyczącej drogi gminnej, która posiada
prawomocną Uchwałę Rady Gminy o zmianie
kategorii z drogi powiatowej na gminną, a jedynie
nie posiada numeru adekwatnego dla drogi
gminnej?
Należy dostarczyć:
- prawomocną Uchwałę Rady Gminy o
przejęciu do zasobów dróg innej drogi,
- dokument poświadczający złożenie
przez gminę wniosku o nadanie numeru.
(wykreślenie z rejestru dróg powiatowych
i umieszczenie w rejestrze dróg
gminnych).
Czy można ubiegać się o dofinansowanie budowy
od podstaw nowej drogi gminnej, która nie ma
nadanego numeru?
Tak. Oprócz pozwolenia na budowę
dotyczącego tej inwestycji należy
dostarczyć Wypis i Wyrys z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
z wpisem dotyczącym zaplanowanej
inwestycji.
Czy projekty mogą dotyczyć dróg bez numerów
(są tylko numery działek)?
Nie. Projekty polegające na remoncie i
przebudowie muszą dotyczyć dróg
numerowanych. Jednym wyjątkiem jest
budowa nowej drogi. Jednostka
samorządu terytorialnego, której projekt
budowy takiej drogi zostanie wybrany do
dofinansowania, powinna podjąć
działania określone w art. 6a ust. 2
(powiaty) i art. 7 ust. 2 (gminy) ustawy o
drogach publicznych, aby w jak
najkrótszym czasie zadośćuczynić
przepisom art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy.
Nie.
Czy w ramach programu mogą być remontowane
lub przebudowywane drogi, które mają nadane
numery w innym trybie, niż wynikający z ustawy o
drogach publicznych?
Ile projektów może realizować miasto na prawach
powiatu?
Czy wniosek musi być tylko na jeden odcinek
drogi gminnej np. przebudowa odcinka drogi X
(stosunkowo małe koszty), czy może to być
większy projekt
(1 wniosek) np. „przebudowa kluczowych dróg
gminnych” w skład którego wejdą np. 3 odcinki
dróg gminnych. Nadmieniam, że każda z tych dróg
posiada oddzielną dokumentację i każda została
zgłoszona (zgłoszenie przebudowy) oddzielnie do
Starostwa.
Miasto na prawach powiatu może
realizować maksymalnie dwa projekty na
drodze powiatowej.
Każde zadanie wymaga wniosku i musi
być zakończone w roku, na który
przewidziano dotację. Przedsięwzięcie
inwestycyjne może być realizowane w
etapach wymagających odpowiednio
wniosków w kolejnych latach.
Co wpisać w rubryce numer drogi, której dot.
wniosek w przypadku gdy jest to projektowana
nowa droga gminna?
Projektowana droga gminna.
Czy możliwe jest realizowanie projektu w jednym
roku w różnych miejscach gminy na podstawie
kilku pozwoleń na budowę?
Tak, jeżeli jest realizacją gminnego/
powiatowego programu poprawy
bezpieczeństwa na drogach i z niego
wynika.
10
Czy można zgłosić projekt, który obejmuje dwie
drogi gminne przedzielone drogą powiatową, jedna
z nich łączy się z wojewódzką?
Tak, jeżeli są częścią całego „projektu” w
rozumieniu Programu (tzn. jedna
dokumentacja, jedno pozwolenie na
budowę, jeden kosztorys i jeden przetarg).
Czy razem z drogą gminną dofinansowaniem mogą
zostać objęte ulice gminne przylegające do drogi?
Czy w ramach wnioskowanego zadania można
wykonać modernizację kilku dróg, stanowiących
„siatkę” drogową danego obszaru miasta i czy
muszą być one objęte jednym pozwoleniem lub
zgłoszeniem?
Czy w ramach jednego zadania objętego
wnioskiem można wykonać modernizację
nawierzchni, jak również budowę chodnika?
Czy przedmiotem dofinansowania w jednym
wniosku może być budowa nawierzchni wraz z
urządzeniami towarzyszącymi kilku ulic
wchodzących w skład infrastruktury drogowej
osiedla mieszkaniowego domków
jednorodzinnych?
Czy trzy pojedyncze odcinki dróg (mają oddzielne
pozwolenia na budowę) można zawrzeć w jednym
projekcie wniosku?
Czy wniosek o dofinansowanie może dotyczyć
kilku nie połączonych ze sobą odcinków dróg?
Chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie na 3 drogi
gminne oraz chodnik przy drodze powiatowej. Na
to zadanie jest 1 pozwolenie budowlane i 1 projekt
budowlany mimo, że drogi są odrębne (w tym
sensie że mają własne numery), niemniej stanowią
pewną zamkniętą całość: dwie są prostopadłe do
drogi powiatowej (jedną zrobiliśmy już w roku
bieżącym), a dwie równoległe. W uchwale Rady
Ministrów dot. dofinansowania dróg lokalnych jest
mowa o jednym projekcie inwestycyjnym jaki
może złożyć gmina i naszym zdaniem nie oznacza
to, że do realizacji powinno się przedstawić jedną
drogę. Łączna wartość zadania wynosi nieco ponad
1 mln zł. Zamierzamy złożyć projekt partnerski,
gdzie Gmina byłaby Liderem i Beneficjentem a
Powiat Partnerem oraz krótki termin na złożenie
wnioski, proszę o jednoznaczną odpowiedź czy
możemy złożyć wniosek, który składa się z kilku
dróg gminnych i chodnika przy drodze powiatowej
w ramach jednego projektu inwestycyjnego. W
razie jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę o
kontakt.
Tak, jeżeli są częścią całego „projektu” w
rozumieniu Programu (tzn. jedna
dokumentacja, jedno pozwolenie na
budowę, jeden kosztorys i jeden przetarg).
Nie, chyba że projekt jest realizacją
gminnego/ powiatowego programu
poprawy bezpieczeństwa na drogach i z
niego wynika.
Tak, jeżeli jest realizacją gminnego/
powiatowego programu poprawy
bezpieczeństwa na drogach i z niego
wynika
Tak, jeśli jest projekt obejmuje 1
pozwolenie na budowę i
1 postępowanie przetargowe zgodnie z
ustawę PZP.
11
Na działkach stanowiących własność Gminy,
wytyczono geodezyjnie nową drogę, uzyskano
dokumentacje i pozwolenie na jej budowę. Droga
w miejscu wytyczenia figuruje w Planie
Przestrzennego Zagospodarowania Terenu jako
droga /brak zapisu droga publiczna/. Czy można to
zadanie wprowadzić wnioskiem do Programu?
Komisja stoi na stanowisku, że tę drogę należy
najpierw zaliczyć do kategorii dróg gminnych w
drodze uchwały, również w uchwale wskazać jej
przebieg. Wówczas będzie ona spełniać wymogi
określone w uchwale i załączonym do uchwały
Programie. Które rozwiązanie stosować: fakt
ujęcia drogi w Planie Przestrzennego
Zagospodarowania Terenu jako wystarczający do
ujęcia tego zadania - drogi we wniosku, czy też
procedurę uregulowania drogi, aby miała zapis
drogi o statusie gminnym wraz z przebiegiem i
nadanym numerem ewidencyjnym przez Urząd
Marszałkowski?
Jeżeli zapisy planu miejscowego nie
wskazują jednoznacznie, że ujęto w nim
drogę publiczną (gminną), wymagana jest
uchwała rady gminy, z której wynika
zaliczenie drogi do kategorii dróg
gminnych.
Gmina Miasto X planuje budowę drogi gminnej od
skrzyżowania typu rondo zlokalizowanego na
drodze krajowej do terenów inwestycyjnych.
Środki na realizację zadania zostały zapisane w
budżecie 2009 r. , jednakże wydatkowanie nastąpi
w 2010 r. w ramach środków niewygasających.
Ponadto droga nie ma nadanej nazwy i numeru
ewidencyjnego. W związku z powyższym prosimy
o zajęcie stanowiska, w kwestii możliwości
ubiegania się o dofinansowanie na budowę w/w
drogi w ramach programu „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Jeżeli zapisy planu miejscowego nie
wskazują jednoznacznie, że ujęto w nim
drogę publiczną (gminną), wymagana jest
uchwała rady gminy, z której wynika
zaliczenie drogi do kategorii dróg
gminnych.
KWOTA DOFINANSOWANIA
5.
Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania
projektu?
Jak należy rozumieć zapis "Przedmiotem
dofinansowania może być w danym roku
budżetowym wyłącznie jeden projekt inwestycyjny
zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej...."? Czy
jeden projekt inwestycyjny to przebudowa jednej
drogi, czy kilku w ramach jednego wniosku o
dofinansowanie? Czy wobec takiego zapisu
Beneficjentem może być Związek Gmin jednego
Powiatu?
Na jakich zasadach i w jakim trybie będzie się
odbywało przyznanie i rozliczenie dotacji?
Dofinansowanie jednego projektu ze
środków Programu (budżetu państwa) nie
może przekroczyć kwoty 3 mln zł
rocznie, przy czym wnioskodawca musi
zapewnić środki własne w wysokości nie
mniejszej niż wnioskowana kwota dotacji
z budżetu państwa, tj. minimum 50%
kosztów, które zostaną poniesione w
2010r.
1 projekt = 1 wniosek. Wnioskodawcą
może być tylko zarządca drogi gminnej
lub powiatowej w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych.
Określenie trybu przyznawania i
rozliczania dotacji wynika z ustawy o
dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. Ustawa precyzuje katalog
zadań własnych, na których
dofinansowanie jednostki samorządu
12
Kto może być wnioskodawcą oraz kto powinien
podpisać wniosek o dofinansowanie?
terytorialnego mogą otrzymywać dotacje
celowe z budżetu państwa. W katalogu
ujęto zadania objęte "Narodowym
Programem Przebudowy Dróg
Lokalnych". Ustawa upoważnia ministra
właściwego do spraw administracji
publicznej do dokonania podziału
środków i przekazywania dotacji oraz do
wydania rozporządzenia w tym zakresie.
Zgodnie z ustawą Rada Ministrów
określa, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki i tryb udzielania
dotacji z budżetu państwa na zadania
uwzględniając konieczność efektywnego
wykorzystania oraz rozliczenia przez
jednostki samorządu terytorialnego
otrzymanych w formie dotacji środków
budżetowych oraz zabezpieczenie przez
te jednostki udziału własnych środków w
planowanych inwestycjach, a także
zachowanie dyscypliny finansów
publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem
zadania te nie będą objęte kontraktem
wojewódzkim.
O dofinansowanie w ramach Programu
mogą się ubiegać gminy i powiaty.
Dofinansowanie będzie przyznawane w
formie dotacji celowej z budżetu państwa,
która udzielana jest jednostkom
samorządu terytorialnego (por. art. 108
ustawy o finansach publicznych). W
przypadku gmin wniosek podpisuje wójt
(burmistrz, prezydent), w przypadku
powiatów – dwóch członków zarządu
powiatu lub jeden członek zarządu i
osoba upoważniona przez zarząd.
Wniosek musi być kontrasygnowany
przez skarbnika powiatu/gminy.
W jakim procencie inwestycje będzie finansował
Samorząd Województwa, a w jakim budżet
państwa (pytanie dotyczy pkt. 12 i 13 wniosku)?
Nie ma założonego procentowego
podziału podmiotów uczestniczących w
finansowaniu (za wyjątkiem udziału
środków pochodzących z budżetu
państwa – limit), samorząd województwa
może uczestniczyć dowolnym udziałem,
(lecz nie jest wymagany), który zalicza
się do środków własnych wnioskodawcy
(w rozumieniu założeń Programu
Wieloletniego NPPDL) pod warunkiem,
że będą ponoszone po 1 stycznia 2010 r.
Czy wniosek o dofinansowanie może dotyczyć
kilku nie połączonych ze sobą odcinków dróg?
Tak, jeżeli jest realizacją gminnego/
powiatowego programu poprawy
bezpieczeństwa na drogach i z niego
wynika.
Patrz: P.5.11. Programu Wieloletniego.
Jak traktować środki z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych – jako wkład samorządu
województwa? Czy dofinansowanie z FOGR
wyklucza udział w Programie? Jakiego rodzaju
potwierdzenie byłoby wymagane do wykazania
dofinansowania z FOGR – czy wystarczy
13
informacja, że projekt został ujęty na liście
rankingowej do dofinansowania w 2010 r.?
W jaki sposób środki budżetu państwa zostaną
przekazane wnioskodawcy?
Czy dotacja będzie wypłacana beneficjentom na
zasadach refundacji poniesionych przez nich
kosztów, czy bezpośrednio po zatwierdzeniu listy
zakwalifikowanych wniosków przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji?
Szczegółowe warunki i tryb udzielenia
dotacji z budżetu państwa określa
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27
marca 2009 r. w sprawie udzielania
dotacji celowych dla jednostek samorządu
terytorialnego na przebudowę, budowę
lub remonty dróg powiatowych i
gminnych oraz umową o dofinansowanie
zawartą pomiędzy Wojewodą a
wnioskodawcą.
Nie.
Czy można wnioskować o dofinansowanie
przebudowy drogi od odcinka A do D (poprzez
punkty B i C) z wyłączeniem odcinka B do C,
który był wykonany przy współudziale środków
rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa?
Tak.
O jakie kwoty można wnioskować czy jest jakaś
min. i max. kwota?
Nie ma określonej kwoty minimalnej –
kwotą maksymalną jest 3 mln zł
dofinansowania.
Nie ma kwoty minimalnej. Maksymalna
kwota dofinansowania to 3 ml zł na jeden
wniosek.
Jaka jest minimalna i maksymalna kwota
dofinansowania?
MOŻLIWOŚĆ PODZIELENIA ZADANIA NA ETAPY
6.
Czy w przypadku przedsięwzięcia planowanego na
dwa etapy (2010-2011) możliwy jest montaż
finansowy:
- 2010 - 5.000.000 zł (wkład własny 2.500.000 zł,
dotacja 2.500.000 zł)
- 2011 - 5.000.000 zł (wkład własny 2.500.000 zł,
dotacja 2.500.000 zł)
Czy też kwota dofinansowania maksymalnego
3.000.000 zł dotyczy całości przedsięwzięcia
niezależnie od przyjętego etapowania?
Czy przy inwestycji wieloetapowej projektodawca
powinien posiadać na etapie składania wniosku
dokumenty techniczne/pozwolenie/zgłoszenie na
całą drogę czy etap?
Maksymalna kwota dofinansowania 3
mln zł dotyczy tylko etapu, który będzie
realizowany w 2010 r., co wynika
jednoznacznie z założeń Programu pkt 5.8
– dofinansowanie jednego projektu ze
środków Programu nie może przekroczyć
kwoty 3 mln złotych rocznie. O
dofinansowanie kolejnego etapu należy
wnioskować w przyszłym roku.
Wnioskodawca na dzień złożenia
wniosku musi posiadać kompletną
dokumentację techniczną oraz
zgłoszenie/pozwolenie na budowę
dotyczące etapu, który będzie
finansowany w ramach wniosku na 2010r.
14
Na czym polega etapowanie realizacji?
Czy inwestycja rozpoczęta może brać udział w
programie? Jeśli tak, to jaki etap zaawansowania
może być przyjęty? Jaka wówczas powinna być
podana data rozpoczęcia inwestycji?
Czy rozpisując projekt na etapy na 2 kolejne lata w
momencie składania wniosku trzeba mieć
pozwolenie na budowę na drugi etap (I etap nie
wymaga pozwolenia na budowę) czy dokumenty
formalne trzeba mieć na całość? Czy
dofinansowaniu podlega jedynie pierwszy etap?
Na jakim etapie postępowania będzie
wymagana uchwała organu stanowiącego o
zagwarantowaniu środków na realizację
projektu?
W przypadku gdy realizacja zadania przewidziana
będzie na rok 2010 i 2011, dotacja przyznana może
zostać na podstawie złożenia jednego wniosku w
2010 na kolejne lata, czy też wymagane będzie
coroczne składanie wniosku na etapy?
Czy zgłaszana inwestycja powinna być zadaniem
jednorocznym?
Czy inwestycja rozpoczęta w roku 2009 jako
pierwszy etap może brać udział w
programie łącznie z wnioskiem na realizację II
Jeżeli ukończenie realizacji projektu
wykracza poza okres jednego roku
wnioskodawca może podzielić realizację
inwestycji na roczne etapy. Należy jednak
pamiętać, że dotacja z budżetu państwa
przyznana będzie tylko na etap
realizowany w 2010 r. O dofinansowanie
kolejnego etapu należy wnioskować w
przyszłym roku. Podział inwestycji na
etapy należy uzasadnić w części 2.6
wniosku.
Uwaga: Przy zadaniach wieloetapowych
jako koszt realizacji projektu w polu 8
należy wskazać koszt odcinka
realizowanego w ramach projektu
objętego wnioskiem na rok 2010.
Do programu można zgłaszać inwestycje
rozpoczęte w 2008 r. Jednakże wydatki
które będzie można refundować muszą
być poniesione w roku realizacji
programu, tj. od 01.01.2010 r. do
31.12.2010r.
Nie. Wniosek dotyczy tylko roku 2009;
dokumenty muszą dotyczyć roku 2010 i
dofinansowanie będzie dotyczyć tylko
2010r. na podstawie tegorocznego
wniosku.
Nowa instrukcja wypełniania wniosku
o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w
ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program
Przebudowy dróg Lokalnych 20082011” nie przewiduje dołączenia do
wniosku uchwały o zagwarantowaniu
środków na realizację projektu.
Uchwała budżetowa będzie musiała być
dostarczona do Urzędu Wojewódzkiego
w momencie podpisywania umowy o
dofinansowanie z Wojewodą i będzie
stanowiła jeden z załączników do
umowy.
Inwestycja może być kontynuowane w
latach następnych, ale środki są
rozliczane co roku, a zatem zadanie musi
być w całości zrealizowane i
sfinansowane w danym roku
kalendarzowym i w przypadku
etapowania inwestycji wymagać będzie
kolejnych wniosków.
Tak. Może być zadaniem podzielonym na
etapy przy czym wniosek na dany rok ma
dotyczyć etapu zakończonego i
rozliczonego w danym roku.
I etap jako koszty poniesione; to co w
programie to koszty po 1 stycznia 2010 r.
15
etapu inwestycji. Są to ulice w mieście w jednym
ciągu komunikacyjnym; zakres rzeczowy I etapu
będzie wykonany w roku 2010 a płatność nastąpi
w roku 2011 zgodnie z podpisana umową. Gmina
będzie składać wniosek na realizację II etapu
zgodnie z WPI i czy może wskazać łącznie z I
etapem?
WKŁAD WŁASNY, DOFINANSOWANIE
7.
W jaki sposób wnioskodawca powinien
potwierdzić wkład własny do projektu?
Wkład własny do projektu należy
potwierdzić dostarczając do Urzędu
uchwałę budżetową na etapie
podpisywania umowy z Wojewodą o
dofinansowanie.
Wkładem własnym mogą być środki
pozyskane od lokalnych lub regionalnych
samorządów terytorialnych oraz innych
podmiotów, z wyjątkiem środków Unii
Europejskiej oraz rezerwy subwencji
ogólnej tworzonej w budżecie państwa.
W przypadku zabezpieczenia środków z
zewnętrznych źródeł, należy przedstawić
dokumenty potwierdzające ten fakt (np. w
przypadku wkładu finansowego innej
jednostki samorządu terytorialnego jako
partnera w projekcie chwałę organu
stanowiącego tej jednostki o
zabezpieczeniu środków na ten cel).
Wszystkie źródła finansowania projektu
inne niż zakładany udział środków
budżetu państwa należy wskazać w polu
3.1 wniosku.
Czy gmina musi w budżecie zapewnić 100 %
wkładu własnego na projekt w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych?
Wystarczy 50% środków własnych, a
pozostałe 50% jako dotacja.
Czy wnioskodawca ma w odpowiedniej uchwale
zabezpieczyć tylko wkład własny, czy 100%
wartości realizacji projektu?
W świetle programu nie jest błędem
formalnym przedstawienie uchwały
organu stanowiącego JST o
zabezpieczeniu w budżecie jedynie
wkładu własnego wnioskodawcy w
realizację projektu w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011, o ile nie stoi to w
sprzeczności z innymi obowiązującymi
przepisami. Jednakże z punktu widzenia
praktycznego wskazanym byłoby
zabezpieczenie w budżecie całości
środków niezbędnych do realizacji
zadania. Mając na uwadze powyższe
należy zwrócić uwagę, że środki
pochodzące z programu będą refundacją
już poniesionych kosztów na rzecz
wykonawcy wyłonionego w trybie PZP.
16
Czy w budżecie powiatu środki mają być zapisane
na całe zgłoszone zadanie, czy tylko na wkład
własny?
Czy można wnieść do programu środki
zewnętrzne?
Ponadto zabezpieczenie 100 % środków
pozwoli na przyspieszenie rozpoczęcia
procedury udzielania zamówień
publicznych.
Jak wyżej.
Można, pod warunkiem, że są one pewne,
tzn. są już przyznane i można to
udokumentować. Jedynym wyjątkiem są
środki Unii Europejskiej, które nie mogą
być wnoszone w ramach wkładu
własnego w programie.
Droga ma 2.800m, ale 500 wykonano w 2008 r.,
czy koszt całkowity to wartość całego zadania czy
tylko 2.300 m, które będzie realizowane w oparciu
o środki Programu + dokumentacja + nadzór
inwestorski?
Z instrukcji do wniosku o dofinansowanie
(pkt 8) wynika, iż koszt całkowity to
koszt realizacji zakresu rzeczowego
projektu wnioskowanego do
dofinansowania, a w zadaniach będących
częścią większego zamierzenia koszt
odcinka realizowanego w ramach
projektu będącego przedmiotem wniosku.
W koszt całkowity wliczane są również
koszty nadzoru inwestorskiego
(kwalifikowany).
Na czym ma polegać możliwość rozszerzenia
zakresu rzeczowego po oszczędności
poprzetargowej przewidziana w pkt 6.11
Programu?
Brak możliwości rozszerzenia
rzeczowego przedmiotu projektu z tytułu
oszczędności poprzetargowych. Środki
pochodzące z oszczędności trafiają do
puli przeznaczonej na dofinansowanie
kolejnych projektów z listy rezerwowej.
Czy wykazać we wniosku i ewentualnie w której
tabeli, że projekt nie otrzymał dofinansowania z
RPO i jest na 6 miejscu listy rezerwowej?
Można tę informację podać, ale nie jest to
wymagane. Umieszczenie projektu na
liście rezerwowej RPO nie oznacza
otrzymania dofinansowania ze środków
UE, a zatem nie wyklucza wnioskodawcy
z ubiegania się o dotację z budżetu
państwa.
Czy fakt, że dwie gminy planowały wspólnie
budowę drogi w ramach RPO i ich wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę strategiczną, ale nie
został ujęty na liście projektów do dofinansowania
będzie brany pod uwagę w trakcie oceny wniosku?
Jedna z gmin wykonała „swój” odcinek w 2009 r.,
druga gmina planuje wykonanie odcinka w 2010 r.
Wyniki oceny projektów dokonywanej w
ramach RPO nie mają wpływu na ocenę
wniosków w ramach NPPDL. Jako
partnerstwo w projekcie traktowana
będzie partycypacja finansowa w
kosztach kwalifikowanych, a więc
poniesionych w 2010 r. Wnioskodawcą
powinna być w tym przypadku tylko
gmina, która planuje inwestycję na rok
2010.
17
Czy w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych możemy zgłosić
zadanie polegające na budowie drogi gminnej, na
której budowę mamy zawartą umowę o
współfinansowaniu z Krajowym Zarządem Dróg i
czy wobec tego jako wkład własny Gminy w
realizację zadania mogłyby być wliczone
środki otrzymane na podstawie umowy
z Krajowego Zarządu Dróg?
Tak, jeżeli są spełnione warunki p.5.11
Programu Wieloletniego.
Czy dopuszczalne jest zaangażowanie świadczeń
niepieniężnych innych podmiotów gospodarczych
z gminy i umieszczenie ich w kosztach
przedsięwzięcia?
Wkład własny samorządów pozyskany od
lokalnych / regionalnych JST - jakie szczególne
warunki muszą zostać spełnione, aby takie środki
mogły stanowić element montażu finansowego
projektu?
Co oznacza „współpraca” - wkład finansowy (od
jakiej wielkości)?
Tak.
Czy w przypadku projektu drogi dojazdowej do
drogi wojewódzkiej, gmina może otrzymać
dofinansowanie również do budowy/przebudowy
skrzyżowania z drogą wojewódzką?
Kto podpisuje się pod wnioskiem o
dofinansowanie dot. robót na działce drogowej
będącej własnością Skarbu Państwa – Starosta, czy
Zarząd Powiatu?
Tak, jeśli jest to odcinek drogi gminnej
lub powiatowej.
Gmina chce dofinansować przebudowę drogi
powiatowej - czy decyzją o przyznaniu
dofinansowania może być porozumienie zawarte
pomiędzy powiatem a gminą (czy to wystarczy)?
Czy możliwe jest dofinansowanie w ramach
Programu inwestycji, która została fizycznie
rozpoczęta w roku 2009 a jej planowane
zakończenie wypada na 2010 rok, jednocześnie
znacząca część tej inwestycji została wykonana już
w 2009 roku?
Tak jeżeli wynika z WPI.
Czy w kosztach całkowitych zadania można ująć
koszt związany z przygotowaniem w formie
zlecenia zewnętrznego procedury zamówienia
publicznego?
Tak, jeżeli wykonanie zlecenia nastąpi w
2010 r.
Czy można ująć zadanie dofinansowywane z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych jeżeli tak, to
gdzie wykazać tą dotację: w środkach własnych
czy samorządu województwa?
Zgodnie z pkt. 5.4 Programu
Wieloletniego, środki pozyskane od
„lokalnych lub regionalnych samorządów
terytorialnych” stanowią wkład własny
wnioskodawców.
Czy koszty ściśle związane z wnioskowaną
inwestycją, lecz poniesione przed 2010 rokiem są
kosztem własnym?
Tak, ale tylko do obliczenia kosztów już
poniesionych, ale nie są kwalifikowane
jako udział środków własnych w
programie.
Ważne porozumienie o
współpracy/partnerstwie podpisane przez
upoważnione do zaciągania zobowiązań
osoby.
Wkład finansowy lub rzeczowy bez
określonego limitu.
Starosta
Tak, jeżeli zadanie na 2010 rok jest ściśle
wydzielone do odrębnego finansowania i
postępowania przetargowego.
18
Czy środki z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych (jednostka UMWD) –stanowią
wkład własny wnioskodawcy? Jeżeli tak, to gdzie
wykazać tą dotację: w środkach własnych czy
samorządu województwa?
Droga kat. gminnej jest skomunikowana z drogą
kat. powiatowej. Powiat występuje z wnioskiem
jako Zarządca na remont drogi powiatowej, a
Gmina na remont drogi Gminnej. Droga
powiatowa ma przebieg np. dł. 2 km przez teren tej
gminy i Starosta żąda partycypacji w środkach
własnych ze strony gminy proporcjonalnie do
kosztów w całości remontu. Pytanie czy Zarząd
Powiatu w dokumencie o zabezpieczeniu udziału
w środkach własnych pokazuje udział środków
gminnych , czy przyjmuje środki z gminy uchwałą
Powiatu jako dotację gminy na rzecz powiatu i na
tej podstawie udział środków własnych pokazuje w
całości jako zabezpieczone przez Powiat? Jedynie
w części opisowej wskazuje na fakt
współdziałania. Bardziej obrazowo: zadanie o
wartości 1 mln zł. Udział własny to 0,5 mln zł.
Zarząd Powiatu uchwałą Rady Powiatu potwierdza
0,3 mln zł, a Zarząd Gminy partycypującej w
remoncie drogi powiatowej Uchwałą Rady Gminy
potwierdza Udział w wysokości 0,2 mln zł.
Pytanie czy Rada Powiatu nie powinna przyjąć
środków potwierdzonych uchwałą Rady Gminy i
udział środków własnych pokazać w całości w
swojej uchwale. Powyższe pytanie wynika z faktu,
że Zarządca drogi, jest jednocześnie
wnioskodawcą zadania do Programu i na nim
winien spoczywać obowiązek zabezpieczenia w
całości udziału?
Zgodnie z pkt. 5.4 Programu
Wieloletniego, środki pozyskane od
„lokalnych lub regionalnych samorządów
terytorialnych” stanowią wkład własny
wnioskodawców.
Zagwarantowanie środków pochodzących
od partnera będącego jst, może wynikać
zarówno z uchwały organu stanowiącego
jst
będącej
partnerem,
jak
i
wnioskodawcy. Oba rozwiązania są
dopuszczalne.
WYPEŁNIANIE WNIOSKU
8.
Czy w punkcie 2.0 wniosku możliwe jest
zaznaczenie 2 pól? np. P i R ? Czy przedsięwzięcie
może być planowane do realizacji jednocześnie
poprzez posiadane na części inwestycji zgłoszenie,
a na części pozwolenie na budowę?
Tak. Projekt nie musi ograniczać się do
jednego rodzaju zadań inwestycyjnych
wymienionych w pkt 5.2 Programu, o ile
służy realizacji wspólnego celu, np.
zwiększenia płynności ruchu i poprawy
bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym (cz.
2, pkt 2.2 wniosku) należy wpisać np.:
opracowanie dokumentacji projektowej, wykupy
gruntu, nadzór inwestorski, czy tylko elementy i
rodzaje robót budowlano-montażowych?
W harmonogramie – rzeczowo
finansowym należy wpisać wszystkie
elementy i rodzaje robót składające się na
koszt całkowity projektu wskazany w
polu 8 wniosku. Harmonogram
przewiduje podział na prace wykonane
(do końca 2009 r.) i do wykonania (w
2010). Harmonogram powinien być
sporządzony tak, aby obrazował
planowany przebieg inwestycji wraz z
przewidywanymi terminami zakończenia
poszczególnych elementów
przedsięwzięcia. Stopień szczegółowości
informacji w nim zawartych powinien
umożliwić weryfikację kwalifikowalności
19
kosztów planowanych do poniesienia.
Poz. 2.2 wniosku – harmonogram - czy ująć w nim
wszystkie elementy, które wchodzą w koszt
projektu (i sumują się z poz. 8 wniosku), czy też
tylko te elementy, które będą wykonywane w
2010r.?
Jakiego rodzaju działania należy uznać za działania
towarzyszące (pkt. 2.3 wniosku)?
Odnośnie pkt. 2.4 Wniosku „Przewidywany efekt
użytkowy dla zwiększenia płynności ruchu i
poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego” - w
jaki sposób wykazać poprawę bezpieczeństwa
komunikacyjnego?
Harmonogram powinien obejmować to co
będzie realizowane w 2010 r., w ramach
kosztów do poniesienia w tymże roku.
Np. budowa kanalizacji sanitarnej,
budowa wodociągu, lub inne inwestycje,
które nie są nierozerwalnie związane z
budową drogi, a są niezbędne do
przekazania w użytkowanie
dofinansowanego przedsięwzięcia.
Według uznania wnioskodawcy. W
odniesieniu do przyjętych kryteriów
oceny w programie.
Jeżeli w danym roku ma być realizowany I etap a
zadanie ma być wieloetapowe to czy w pkt.2.5.
wniosku należy wpisać również II i III etap? Czy
ograniczamy się do I etapu a następne dopiero w
kolejnych wnioskach w następnych latach?
Pkt 2.6 Uzasadnienie i opis podziału...
- Jeśli dana pozycja nie dotyczy to pozostaje
niewypełniona, czy każde pole należy
odpowiednio wypełnić?
Należy wpisać.
Odnośnie pkt. 2.8 Wniosku „dane o partnerach w
realizacji projektu (jednostki samorządu
terytorialnego lub podmioty gospodarcze)” - Ilu
partnerów może składać wniosek?
W jaki sposób należy przedstawić „ocenę
ekonomicznej efektywności” - pytanie odnośnie
pkt. 2.9 wniosku?
Dowolna liczba partnerów może
uczestniczyć w realizacji zadania,
wnioskodawca jest jeden.
Pkt 2.9 Uzasadnienie celowości projektu i jego.
Forma oceny efektywności ekonomicznej,
ewentualny jej zakres?
Co to są źródła zewnętrzne finansowania (pkt 3.1
wniosku) –czy są to środki inne niż
wnioskodawcy?
Czy w punkcie 3.1 należy wymienić wszystkie
zewnętrzne źródła finansowania i wysokość
nakładów planowanych do poniesienia, bez
wnioskowanego dofinansowania środków
budżetowych.
Realizacja naszego zadania polega jedynie na
wykonaniu warstwy ścieralnej, na które zgodnie z
obowiązującym prawym nie wymaga się
dokumentacji technicznej i posiadamy już na to
zgłoszenie budowy. Czy wystarczy tylko w pkt.
4.1 wpisać autora kosztorysu inwestorskiego i
numer jego uprawnień?
Każde pole należy wypełnić.
Wnioskodawca powinien dokonać
kompleksowej oceny projektu, w tym
także jego ekonomicznej efektywności.
Należy w sposób opisowy pokazać relację
wartości przewidywanych efektów do
nakładu czynników użytych do ich
uzyskania.
Należy podać wielkość w aspekcie ilości i
jakości wiodących usług i dóbr
publicznych na rzecz społeczeństwa
powiązanych z projektem.
Środki własne, nie pochodzące od
wnioskodawcy.
Tak.
Oświadczenie wnioskodawcy, że
dokonane jest zgłoszenie budowy z
uzasadnieniem i dlaczego nie jest
wymagana dokumentacja techniczna wraz
z wyjaśnieniem.
20
Co wchodzi w zakres kompletnej dokumentacji
technicznej?
Należy interpretować zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.
Czy zgłoszenie z terminem rozpoczęcia robót w
miesiącu lutym 2008r. spełnia wymogi i może być
wykorzystane jako aktualne dla inwestycji
planowanej do realizacji w drugim kwartale
2010r.?
Zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.
Czy wymagana jest określona formuła
oświadczenia wnioskodawcy w zakresie treści tego
punktu?
Nie
Pkt 5.5 Podać dane osobowe osoby upoważnionej?
Czy wymagane są szczególne warunki co
do formuły upoważnienia pracownika
merytorycznego, odpowiedzialnego za zadania
inwestycyjne do udzielania wyjaśnień komisji
wojewódzkiej?
Co należy wpisać w rubryce nr 5 we wniosku o
dofinansowanie jeżeli projekt obejmuje budowę
nowej drogi, która nie ma jeszcze numeru?
Nie.
Czy wnioskodawcą opisanym w pkt. 5.1 wniosku
może być jednostka organizacyjna powołana do
utrzymania dróg powiatowych jakim jest Zarząd
Dróg Powiatowych oczywiście w takim przypadku
załączamy uchwałę o powołaniu Zarządu Dróg
wraz z jej statutem?
Z pkt 5.7 programu wynika, że wniosek o
dofinansowanie składa zarządca drogi. Z
ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych wynika, że: (art. 19 ust. 2 pkt
3 ustawy) - zarządcą dróg powiatowych
jest Zarząd Powiatu i on jest uprawniony
do składania wniosku.
Czy w punkcie 5.5 można wpisać dane pracownika
który będzie odpowiedzialny za realizacje
projektu?
Należy wpisać osobę, która będzie
prowadziła realizację projektu i będzie
miała największą wiedzę na ten temat.
W punkcie 9 wniosku należy wpisać Koszty
dotychczas poniesione przez inwestora na
realizację projektu - czy można ująć tu koszty np.
opracowania dokumentacji technicznej,
kosztorysu, wykupu działek oraz opłat
notarialnych?
Tak.
Jaką datę wpisać w punkcie 14 wniosku (datę
dokumentacji, wszczęcia przetargu, podpisania
umowy z wykonawcą, rozpoczęcia robót
budowlanych)?
Punkt 11 formularza wniosku- czy ujmujemy
wkład podmiotów gospodarczych, jeżeli tak to od
jakiej kwoty obliczamy dofinansowanie ze
środków budżetu państwa?
Datę planowanego rozpoczęcia robót.
W rubryce nr 5 wniosku o
dofinansowanie wpisujemy w przypadku
budowy nowej drogi: DROGA NIE MA
JESZCZE NUMERU. Jst, której projekt
budowy takiej drogi zostanie wybrany do
sfinansowania, powinna podjąć działania
określone w art. 6a ust.2(powiaty) i art. 7
ust.2(gminy) ustawy o drogach
publicznych, by w jak najkrótszym czasie
zadośćuczynić przepisom art.10 ust. 7
pkt.2 ww ustawy.
Wkład podmiotu gospodarczego wchodzi
do kwoty środków własnych.
21
Punkt 13 wniosku – jakie inne środki z budżetu
państwa., oprócz środków planowanych w ramach
Programu, mogą się tu pojawić?
Czy w nazwie projektu wymagane są szczególne
zapisy dot. lokalizacji (typu np. "(Prze)budowa
drogi gminnej nr .... XXX - YYY, w gminie ZZZ",
czy wystarczającym jest wskazanie nr drogi i
miejscowości w których się znajduje?
Jak powinien być wypełniony wniosek jednostki,
która podzieliła projekt na etapy jeśli ma
Wieloletni Plan Inwestycyjny na 2010 i 2011 rok
lecz całkowita dokumentacja jest przygotowana
tylko na rok 2010?
Program Wieloletni wyklucza udział
środków UE oraz rezerwy subwencji
ogólnej (art. 26 ustawy o dochodach jst).
Tak. Wymagane w rubryce 17; w rubryce
21 należy to opisać jeszcze szczegółowiej
co zaplanowano do zrobienia w mb, m2,
m3,szt, itp. i na jakim odcinku od km... do
km...
Wniosek dotyczy tylko roku 2010.
JAKIE INNE MATERIAŁY MOŻNA ZAŁĄCZYĆ?
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
ILE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKÓW? KIEDY MOŻE BYĆ ODRZUCONY WNIOSEK?
9.
Czy do wniosku o dofinansowanie należy
dołączyć inne dokumenty niż wymienione w
instrukcji do wniosku, np. dokumentację
techniczną?
Nie. Jednak wnioskodawca musi być
przygotowany, że Komisja Wojewódzka
może wezwać do przedstawienia
dodatkowej dokumentacji w trakcie oceny
projektu. Wskazane jest dołączenie do
wniosku mapki sytuującej projekt.
Czy gmina może złożyć wniosek dotyczący drogi
powiatowej, którą zarządza na podstawie
porozumienia?
Tak. Wniosek składa zarządca drogi w
rozumieniu ustawy o drogach
publicznych lub zarządzający droga na
mocy porozumienia.
W ilu egz. składać wniosek?
Wniosek należy złożyć w jednym
egzemplarzu.
Program Wieloletni nie zawiera
ograniczenia liczby składanych
wniosków. Zgodnie z programem gmina
może realizować jeden projekt będący
przedmiotem wniosku, jednakże nie
wyklucza to możliwości złożenia więcej
niż jednego wniosku. Zgodnie z Pkt. 4.3
INSTRUKCJI OCENY PRZEZ
KOMISJĘ WOJEWÓDZKĄ
WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
PROJEKTÓW (ZADAŃ) W RAMACH
„NARODOWEGO PROGRAMU
PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH
2008-2011” Cyt.: „Jeżeli suma
wnioskowanych do dofinansowania
środków ze zweryfikowanych pod
względem formalnym wniosków, jest
niższa od sumy środków pozostającej w
dyspozycji wojewody z rezerwy celowej
na realizację projektów (zadań) programu
na dany rok, przewodniczący komisji
występuje do wojewody z wnioskiem o
zezwolenie na rozpatrzenie: więcej niż
jednego wniosku od zarządcy drogi
gminnej lub dwóch wniosków od
powiatu”. Zatem rozpatrywanie kolejnych
Ile wniosków można składać?
Czy gmina może złożyć więcej niż 1 wniosek
(powiat – 2) i czy wszystkie podlegać będą
weryfikacji? Ile zadań może być dofinansowanych
dla miasta na prawach powiatu?
22
(ponad limit) wniosków może nastąpić w
opisanym wyżej przypadku. W związku z
powyższym wnioskodawca w przypadku
złożenia większej liczby wniosków
powinien określić, który (bądź
w przypadku powiatów, które dwa
wnioski) mają być rozpatrywane przez
komisję w pierwszej kolejności.
Co do zasady, na liście rankingowej mogą
zostać zakwalifikowane: jeden wniosek
gminy, dwa wnioski powiatu, dwa
wnioski miasta na prawach powiatu.
Czy gmina może złożyć wniosek dot. drogi Nie.
powiatowej (gmina nie jest zarządcą tej drogi)?
Czy, jeśli w projekcie nie zostaną zastosowane
urządzenia bezpieczeństwa ruchu, to wniosek
zostanie odrzucony?
Nie jest to powód do odrzucenia wniosku
ze względów formalnych.
Czy pierwszy etap całej inwestycji można składać
do naboru w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, a pozostałe dwa
etapy do Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa?
Tak.
Według jakich zasad będą przydzielane punkty
wewnątrz obszarów ocen (0-10)?
Według przyjętych kryteriów ustalonych
przez komisję wojewódzka określonych
w regulaminie.
Wniosek składa zarządca drogi; jeśli
gmina składa (w wyniku porozumienia
przejęła w zarząd ) wniosek na drogę
powiatową to wyłącznie za zgodą powiatu
i z jego limitu wniosków.
Czy Gmina może wystąpić z wnioskiem na
przebudowę drogi powiatowej w przypadku, gdy
Powiat nie jest zainteresowany budową tej drogi
ani obecnie ani w przyszłości? Z punktu widzenia
Gminy droga ta jest istotna dla rozwoju Gminy. W
tej sprawie zostało spisane odpowiednie
porozumienie między Gminą a Powiatem?
Czy projekt złożony do RPO może być również
złożony do programu?
Decyzję o wyborze programu, w ramach
którego jst chce się ubiegać o
dofinansowanie podejmuje ona sama.
Należy jednak pamiętać że środki
pochodzące z UE nie mogą stanowić
wkładu własnego w ramach NPPDL.
Składając wniosek o dofinansowanie
osoby upoważnione do działania w
imieniu jednostki samorządu
terytorialnego składają oświadczenie, w
którym jest zawarta klauzula dotycząca
ograniczenia źródeł pochodzenia wkładu
własnego.
Ile można złożyć wniosków o dofinansowanie?
Program określa, że zarządca drogi
gminnej może realizować 1 projekt 1 w
roku, powiat może realizować 2 projekty,
miasto na prawach powiatu 2 projekty.
Natomiast nie ma ograniczeń co do liczby
składanych wniosków przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Ile projektów może złożyć miasto na prawach Dwa.
powiatu?
23
Czy chęć realizacji w ramach NPPDL inwestycji
składającej się z dwóch etapów, oznacza, iż należy
złożyć osobne wnioski w dwóch kolejnych latach?
Czy można złożyć jeden wniosek na dwa etapy
realizowane w dwóch kolejnych latach?
Należy złożyć kolejne wnioski w
kolejnych latach.
Czy w przypadku gdy 3 starostwa składają jeden
wspólny projekt odnośnie przebudowy lub budowy
drogi i jeden z nich wyznaczony zostaje jako
„lider” grupy to czy pozostałe 2 starostwa mogą
złożyć osobne pojedyncze projekty?
Pkt 2.13 Przy kwalifikowaniu wniosków
wg ustalonych limitów nie bierze się pod
uwagę wniosków, w których dana jst
występuje jako partner.
Planujemy inwestycje drogową we współpracy z
powiatem (inwestycja znajduje się w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Miasta), czy dokumentem
wystarczającym przy zgłoszeniu inwestycji do
Narodowego Programu Przebudowy będzie
porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy
gminą-miastem a powiatem, czy też powinniśmy
załączyć odpowiednią uchwałę Rady Miasta?
Wystarczy porozumienie.
Jaki podmiot może złożyć wniosek o
dofinansowanie?
Wniosek może złożyć tylko zarządca
drogi gminnej lub powiatowej w
rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych.
W sytuacji, w której jedna droga gminna Za przebudowę węzłów komunikacyjnych
powiązana jest rondem z droga powiatową, kto ma jest odpowiedzialny zarządca drogi o
być wnioskodawcą?
wyższej kategorii, a tym samym
uprawnionym do przygotowania projektu
i złożenia wniosku o dofinansowanie
W ramach partnerstwa, istnieje także
możliwość, że zarządca drogi gminnej
może dopłacić do inwestycji powiatowej
w drodze dotacji w ramach porozumienia
między powiatem i gminą. Władze
powiatu mogą także przekazać w zarząd
drogę władzom gminy na mocy
zawartego wcześniej porozumienia.
Przekazanie zarządu wiąże się z
przeniesieniem obowiązku pokrycia
kosztów utrzymania drogi na gminę.
PRZEDMIOT WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
10.
Czy przedmiotem wniosku może być remont,
przebudowa drogi wewnętrznej?
Czy w przypadku, gdy przedmiotem wniosku
będzie budowa drogi wraz z odwodnieniem,
dofinansowanie w ramach programu obejmie także
kanalizację deszczową?
Czy przedmiotem dofinansowania może być
przebudowa drogi wewnętrznej ogólnodostępnej
stanowiącej własność gminy, nie będącej drogą
publiczną zgodnie z ustawą o drogach
publicznych?
Nie. W myśl przepisów ustawy o drogach
publicznych droga wewnętrzna nie jest
drogą publiczną, a zatem nie wpisuje się
w założenia Programu.
Tak, jeżeli są częścią całego „projektu” w
rozumieniu Programu (tzn. jedna
dokumentacja, jedno pozwolenie na
budowę, jeden kosztorys i jeden przetarg).
Tylko drogi publiczne w rozumieniu
ustawy o drogach.
24
Czy w ramach Programu można realizować remont
infrastruktury drogowej, np. mostu?
Czy inwestycja rozpoczęta może brać udział w
programie? Jeśli tak, to jaki max. etap
zaawansowania może być przyjęty (ogłoszony,
rozstrzygnięty przetarg, rozpoczęte finansowanie
inwestycji, zakończona inwestycja)? Jaka wówczas
powinna być podana data rozpoczęcia inwestycji?
Remont drogi może obejmować wszystko
co wchodzi w skład drogi, zgodnie z
definicją legalną zawartą w ustawie o
drogach publicznych (np. most.) pod
warunkiem, że objęte jest jednym
pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem).
Tak. Patrz definicja „projektu” i „zdania”
w INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA
WNIOSKU.
KONTO BANKOWE DO PROJEKTU
11.
Czy dla realizacji zadania wnioskodawca musi
mieć wyodrębnione specjalnie konto?
Rachunek bankowy wskazany przez
wnioskodawcę musi umożliwiać pełne i
przejrzyste rozliczenie dotacji zgodnie z
przepisami o rachunkowości budżetowej.
Czy musi być subkonto?
Rachunek bankowy wskazany przez
wnioskodawcę musi umożliwiać pełne
i przejrzyste rozliczenie dotacji
zgodnie z przepisami o rachunkowości
budżetowej.
POZOSTAŁE PYTANIA
12.
Czy zostanie utworzona lista rezerwowa
projektów?
Tak.
13.
Czy forma finansowania stanowi Kontrakt
Wojewódzki?
W jaki sposób będą przekazywane środki gminom,
czy będą częściowe wnioski o płatność, czy
rozliczenie po zakończeniu inwestycji w formie
jednej faktury?
Nie.
14.
15.
Czy będzie określony wzór umowy z
beneficjentem (wnioskodawcą)?
50 % dotacji zostanie wypłacone w ciągu
30 dni od daty podpisania umowy o
przyznaniu dotacji jst z Wojewodą,
następne transze będą wypłacane na
podstawie wniosków o płatność
składanych przez beneficjentów
Programu.
Tak.
25
16.
Czy promocja projektów będzie obowiązkowa,
jeśli tak jak ma ona wyglądać?
17.
Na jakiej podstawie samorządy mają ogłaszać
postępowanie przetargowe?
Czy przy wniosku o przebudowę drogi wymagana
jest prawomocna decyzja o oddziaływaniu na
środowisko?
Czy koszt budowy chodnika znajdującego się przy
drodze powiatowej może być ujęty w projekcie
składanym przez gminę, jeśli chodnik znajduje się
na terenie tej gminy?
Czy wniosek może dot. położenia cienkich
dywaników na drogach powiatowych?
Czy w kosztach całkowitych zadania można ująć
koszt związany z przygotowaniem w formie
zlecenia zewnętrznego procedury zamówienia
publicznego?
Czy harmonogram rzeczowo – finansowy
obejmuje dokumentację?
Odnośnie kryterium I – poprawa bezpieczeństwa:
jaka jednostka Policji powinna udzielić informacji
dotyczących wypadkowości i czy dane muszą być
potwierdzone pisemnie przez Jednostkę Policji?
W jakich przypadkach kwota dofinansowania
może ulec zmniejszeniu po podpisaniu umowy z
Wojewodą?
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Tak. Zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowaniu Beneficjent, w celu
podkreślenia i wyeksponowania swojego
udziału, zobowiązuje się do
umieszczenia przy tablicach
oznaczających wjazd na teren danej jst
dodatkowych tablic informacyjnych o
uczestnictwie danej jednostki samorządu
terytorialnego w Narodowym Programie
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wyboru miejsc umieszczenia
dodatkowych tablic Beneficjent dokonuje
według własnego uznania.
Zatwierdzonej przez MSWiA listy
zakwalifikowanych wniosków.
Decydują zapisy prawa budowlanego.
Nie. Chodnik jest częścią drogi
powiatowej. Gmina może być partnerem
wniosku Starostwa jeśli chce mieć swój
udział, po podpisaniu porozumienia.
Tak.
Tak, jeżeli wykonanie zlecenia nastąpi w
2010 r.
Jeśli dotyczy wydatków po 1 stycznia
2010r.
Brak szczegółowych wymagań w tym
zakresie. Według danych posiadanych
przez wnioskodawcę.
W przypadku różniących się kosztów
rzeczywistych w stosunku do kosztów
zawartych w umowie z wykonawcą.
26
Download