wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na piętrzenie oraz

advertisement
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE
KARTA INFORMACYJNA O USŁUGACH
NR KIU-070
Wydanie nr 3
z dnia
1 sierpnia 2005 r.
WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Strona 1 z 3
NA PIĘTRZENIE ORAZ RETENCJONOWANIE
ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
1. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawy:
• Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.),
• Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),
• Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.)
Akty wykonawcze:
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać śródlądowe wody powierzchniowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz.1455),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów
dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy,
utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony
wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 21, poz. 111 z 1997 r.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych
i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne (Dz.U. Nr 43,
poz. 406).
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
Oddział Gospodarki Wodnej
Kontakt:
pokój 527, 528, 529
tel. (0-17) 867-15-27, 867-15-28 lub 867-15-29, fax: 867-19-69
e-mail: [email protected]
3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Do wniosku dołącza się:
- operat wodnoprawny spełniający wymogi opisane poniżej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
jeśli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- informację o adresie zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- informację o tytule prawnym do obiektu,
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE
KARTA INFORMACYJNA O USŁUGACH
NR KIU-070
Wydanie nr 3
z dnia
1 sierpnia 2005 r.
WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Strona 2 z 3
NA PIĘTRZENIE ORAZ RETENCJONOWANIE
ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
- informację o obiekcie, stosowanych urządzeniach i technologiach wraz ze schematem
technologicznym,
- ocenę stanu technicznego obiektu,
- informację o rodzaju prowadzonej działalności,
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania obiektu,
- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu
zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma
być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
- określenie czasu, na jaki ma być wydane pozwolenie.
Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej zgodnie z art. 132 ustawy Prawo
wodne. Zawiera on w szczególności:
a) w części opisowej:
- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu,
- wyszczególnienie:
• celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
• rodzaju urządzeń pomiarowych,
• stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania
z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich
właścicieli,
• obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
- charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
- ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
- określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
- planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności
bądź wystąpienia awarii, lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania
z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach,
- informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego
korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
b) w części graficznej:
- plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych
do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony
na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu,
- zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu
oddziaływania tych urządzeń,
- schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych,
- schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
Oprócz w/w danych zawartych w części opisowej i graficznej operat, na podstawie którego wydaje się
pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie oraz retencjonowania wód powierzchniowych powinien
zawierać dodatkowo projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu
gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści
z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE
KARTA INFORMACYJNA O USŁUGACH
NR KIU-070
Wydanie nr 3
z dnia
1 sierpnia 2005 r.
WYDAWANIE POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Strona 3 z 3
NA PIĘTRZENIE ORAZ RETENCJONOWANIE
ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
4. OPŁATY SKARBOWE:
• wniosek – 5 zł.,
• załączniki do wniosku – 0,50 zł każdy,
• za udzielone pozwolenie – 190 zł.
5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych
– do 2 miesięcy.
6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego, pokój 25a (Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów) – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wraz z opłatą skarbową
w wysokości 5 zł. należy adresować do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody
Podkarpackiego.
Opracowali: Maria Hadło-Nyklewicz, Agata Dąbal, Krzysztof Majkut, Oddział Gospodarki Wodnej
Sprawdził: Janusz Kurnik, zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Udostępnił: Stanisław Homa, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards