ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA

advertisement
Prawo ochrony środowiska
• Jakie są źródła problemów
środowiskowych?
• Co trzeba regulować i dlaczego
• oraz w jaki sposób?
Jarosław Szymański
[email protected]
MASZYNY
SUROWCE
LUDZIE
ZANIECZYSZCZENIA
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA:
- przemysł,
- rolnictwo,
-transport,
- usługi.
przyczyna
skutek
PROBLEMY
ŚRODOWISKOWE
KONFLIKTY
PROCESY
Ponowne użytkowanie,
Recykling, (Spalanie)
[Składowanie]
PRODUKT
KONSUMPCJA
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
PROCES
produkt
Kontekst
środowiskowy
(przyrodniczy)
Kontekst
społecznoekonomiczny
Geneza i stosowanie ocen środowiskowych
14
12
10
8
tys. stron
federalnych
przepisów
środowiskowych
w USA
6
4
2
0
72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94
Prawo ochrony środowiska
• Liczba stron Dziennika Ustaw 2001
• Liczba stron Dziennika Ustaw 2002
Prawo ochrony środowiska
• Liczba stron Dziennika Ustaw 2001
• Liczba stron Dziennika Ustaw 2002
13000
16000
ZGODNOŚĆ A NIESPRZECZNOŚĆ
do 14.03.2001
Art. 43. Nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie NIE JEST
SPRZECZNE
z
ustaleniami
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
planu, z przepisami szczególnymi.
od 15.03.2001
Art. 43. Nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie JEST ZGODNE
z przepisami prawa i ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
ŚRODOWISKO
ogół elementów przyrodniczych, w tym także
przekształconych w wyniku działalności człowieka,
w szczególności :
 powierzchnia ziemi,
 kopaliny,
 wody,
 powietrze,
 zwierzęta i rośliny,
 krajobraz i klimat.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Ochrona
środowiska
 prawo finansowe,
 prawo administracyjne
 prawo cywilne
 prawo karne
 prawo pracy
 .....
Jeden lub kilka przepisów
Kodeks karny :
przestępstwa p-ko
środowisku
NORMA PRAWNA
H
D
Hipoteza
= stan faktyczny,
w którym przepis znajdzie
zastosowanie
S
Sankcja - często poza
danym przepisem
= dolegliwość w braku
powinnego
zachowania
Dyspozycja
= powinne zachowanie w danej
sytuacji
poziomy tworzenia
prawa ochrony środowiska
prawo międzynarodowe
konwencje i umowy
ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami
ustawodawstwo krajowe
ustawy i rozporządzenia
wymóg zgodności z Konstytucją
prawo miejscowe,
stanowione przez:
- wojewodów
- sejmiki województwa
- rady powiatów
- rady gmin
wydawane na podstawie
upoważnień
ustawowych
i w sytuacjach zagrożenia;
powszechnie obowiązujące
ale w granicach określonych regionów;
najważniejsze - plany zagospodarowania przestrzennego, przestrzenne formy
ochrony przyrody
ZRÓŻNICOWANIE WYMAGAŃ
FAZA
INWESTYCYJNA
FAZA EKSPLOATACJI
PODSTAWOWE AKTY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
W POLSCE
1. ustawa z dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska
2. ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne
3. ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody
4. ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
5. ustawa z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
6. ustawa z dnia 27.06.1997 r. o odpadach
7. ustawa z dnia 09.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
8. ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
9. ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
10. ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
11. ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach
12. ustawa z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym
13. ustawa z dnia 21.03.1991r. o obszarach morskich RP i administracji
morskiej
14. ustawa z dnia 16.05.1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki
15. ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
NOWE PRZEPISY
- w życie w 2001
- w życie w 2002
• ustawa z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach
chemicznych
• ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
• ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
• ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne
• ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych
• ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie opakowaniowej
• ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
NOWE DEFINICJE LEGALNE
EMISJA - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio,
w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody,
gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola
elektromagnetyczne,
ZANIECZYSZCZENIE- emisja, która jest szkodliwa
dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powoduje
szkodę w dobrach materialnych, pogarsza walory
estetyczne środowiska lub koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska,
Przegląd instrumentów stosowanych przez
administrację publiczną do realizacji polityki
środowiskowej.
NARZĘDZIA / TECHNIKI
 PRAWNE
 EKONOMICZNE
ZASADY TWORZENIA
PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
• Techniki zapobiegawcze
• Techniki wdrożeniowe; wprowadzanie
w życie
• Techniki wymuszania stosowania przepisów
• Instrumenty ekonomiczne i rynkowe stosowane w
ochronie środowiska
ZASADY TWORZENIA
PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Techniki zapobiegawcze
• Ich celem jest wyeliminowanie lub
zredukowanie ryzyka lub szkody.
• Dotyczą one zatem tych rodzajów
oddziaływań, które są przewidywalne w
odniesieniu do procesów, produktów
(uwzględniając przewidywalne awarie zapobieganie im i redukowanie ich
skutków).
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
•Techniki zapobiegawcze: Przepisy
– Ustanawianie standardów, norm
•Standardy imisji - standardy jakości
środowiska (jego komponentów).
•Standardy emisji - określenie ilości
zanieczyszczenia dopuszczalnego do
emisji w odniesieniu do jednostki
czasu, jednostki produkcji itp.
...........................

EMISJA?? IMISJA??
IMMISJA ??
Dz.U. .........

.......................
Dz.U. ...............
........................
Dz.U. .................

ćwiczenie 12
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
•Techniki zapobiegawcze: Przepisy
– Ustanawianie standardów, norm
• Standardy procesowe - określenie postępowania
przy wykonywaniu operacji i procesów
technologicznych.
• Normy dotyczące produktów - określenie np.: (1)
fizycznego i/lub chemicznego składu produktu
(przykłady: lekarstwa, detergenty), (2) procedur
postępowania z produktem, jego pakowania i
oznakowania (przykład: substancje toksyczne), (3)
ilości zanieczyszczeń, które mogą zostać
uwolnione w czasie użytkowania (przykład:
nośniki energii, farby).
SUBSTANCJE STWARZAJĄCE SZCZEGÓLNE
ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska także substancje i przedmioty, w których zawarte są
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska,
Substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla
środowiska są w szczególności: 1) azbest, 2) PCB.
 zakaz, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie
i przepisach odrębnych, wprowadzania do obrotu lub
ponownego wykorzystania ww. substancji .
 obowiązek wykorzystującego substancje dokumentowania
rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich
eliminowania.
 obowiązek okresowego przedkładania organom administracji
informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania,
NORMY PRODUKTOWE
Przy wytwarzaniu produktu, bez uszczerbku dla jego walorów
użytkowych i bezpieczeństwa użytkownika, należy ograniczać:
1) zużycie substancji i energii,
2) wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicznych
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie
użytkowania produktu oraz po jego zużyciu,
3) wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicznych
utrudniających:
a) naprawę produktu,
b) demontaż produktu w celu oddzielenia zużytych elementów
wymagających szczególnego postępowania na podstawie
przepisów ustawy o odpadach,
c) użycie części produktu w innym produkcie lub ich
wykorzystanie do innych celów użytkowych po zużyciu
produktu.
NORMY PRODUKTOWE
• Produkt powinien być zaopatrzony w informację
dotyczącą jego bezpiecznego dla środowiska
użytkowania, demontażu, powtórnego wykorzystania
lub unieszkodliwienia.
• Wprowadzający produkt do obrotu powinien zapewnić
spełnienie przez produkt wymagań ochrony
środowiska.
• Opakowania powinny spełniać wymagania ochrony
środowiska określone w przepisach odrębnych.
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Techniki zapobiegawcze: Przepisy - c.d.
- Ustanawianie standardów, norm - c.d.
• Ograniczenia, zakazy
Jeśli produkt, działalność lub proces niesie z sobą duże ryzyko szkody
środowiskowej, wówczas stosuje się inne metody niż normowanie. Jeśli
prawdopodobieństwo ryzyka jest zbyt duże, to nieraz trzeba zdecydować
się na całkowite wyeliminowanie produktu lub technologii.
– Utworzenie listy produktów, procesów i rodzajów działalności, które
są albo zakazane albo podlegają określonym ograniczeniom.
– Strefowanie - stosowane w planowaniu przestrzennym w celu
odpowiedniego rozmieszczenia działalności szkodliwych dla
środowiska i zdrowia i życia ludzi - tak, aby ryzyko szkody było jak
najmniejsze (kategorie negatywne i pozytywne).
– Zakazy i ograniczenia dotyczące handlu lub wywozu - zarówno
okresowe jak i na stałe. Przykładem jest Konwencja Bazylejska dot.
zakazu handlu odpadami oraz zakazy wywozu niektórych gatunków
zwierząt i roślin.
NORMY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO 2001
 lista substancji zanieczyszczających, dopuszczalne wartości stężeń
tych substancji w powietrzu oraz czas ich obowiązywania
 dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości dwutlenku
siarki (SO2), tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu
(NO2), pyłu i tlenku węgla (CO), ze spalania paliw w źródłach, do
których użytkowania przystąpiono po dniu 28 marca 1990 r.,
 dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości substancji
zanieczyszczających ze spalania paliw w źródłach, do których
użytkowania przystąpiono przed dniem 29 marca 1990 r.
 najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w
ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi
 dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych wprowadzanych do komunalnych urządzeń
kanalizacyjnych
 dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
NOWE STANDARDY ŚRODOWISKA (2001)
 standardy jakości gleby (o)
 standardy jakości ziemi (f)
 standardy zapachowej jakości powietrza (f)
 pięć klas, dla prezentowania stanu
ekologicznego i stanu chemicznego wód
powierzchniowych oraz stanu ilościowego
i chemicznego wód podziemnych - prawo
wodne (o)
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Techniki zapobiegawcze: Wydawanie pozwoleń, licencji
- Procedury wydawania pozwoleń
• Większość procedur wydawania pozwoleń odnosi się do uprzednio
zdefiniowanych (lub np. wymienionych w liście) działań
wymagających pozwolenia z uwagi na ich przewidywane szkodliwe
oddziaływanie na środowisko (emisje do powietrza, zrzut ścieków,
inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska itd.).
• Zwykle wydanie pozwolenia poprzedzone jest przeglądem lub
ekspertyzą. Przedsięwzięcia (urządzenia, instalacje itp.) wymagające
pozwolenia, po jego uzyskaniu podlegają jakiejś formie kontroli, czy
wymagania określone w pozwoleniu są spełniane.
• Wydanie decyzji oparte jest zwykle na informacji przedstawionej
przez wnioskującego o pozwolenie. Informacja ta to najczęściej opis
planowanych działań, załączniki mapowe, plany, studium ryzyka,
opis działań w celu zredukowania uciążliwości i zanieczyszczeń.
Możliwość udziału społecznego przy wydawaniu decyzji środowiskowych.
SYSTEM POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE DO
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Art. 180.
Eksploatacja instalacji powodująca:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,
4) emitowanie hałasu,
5) emitowanie pól elektromagnetycznych,
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest
ono wymagane.
Prawo ochrony środowiska
INSTYTUCJE
• Kto jest gospodarzem (szefem)
województwa?
• Co to jest Starostwo Powiatowe?
• Czy Urząd Wojewódzki jest organem
administracji publicznej? Jeśli tak, to jakiej
administracji: rządowej, czy samorządowej?
A jeśli nie, to czym jest Urząd Wojewódzki?
ADMINISTRACJA OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Art. 376. ORGANAMI OCHRONY ŚRODOWISKA,
z zastrzeżeniem art. 377, są:
1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
2) starosta,
3) wojewoda,
4) minister właściwy do spraw środowiska.
Art.377. POŚ Organy Inspekcji Ochrony Środowiska
działające na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska wykonują zadania w zakresie
ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak stanowi.
WOJEWODA
POZWOLENIA ŚRODOWISKOWE
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika
z przepisów o ochronie środowiska [„inwestycje szczególnie
szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi”] oraz
gdy dotyczy eksploatacji
instalacji na terenach zakładów zaliczanych do tych
przedsięwzięć,
dla przedsięwzięć i zdarzeń
na terenach zamkniętych.
[dot. tylko pozwoleń]
 STAROSTA
 pozostałe
ROZPORZĄDZENIE MOŚZNiL z dnia 14.07.1998 r. w sprawie określenia
rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi
albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny
odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.
(Dz.U. Nr 93, poz.589)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Dz.U. Nr 179, poz. 1490; obowiązuje od 13.11.2002 r.
SYSTEM POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE DO
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII
WNIOSEK O WYDANIE
ZAWIERAĆ /Art.184/:
POZWOLENIA
POWINIEN
STAN FORMALNO-PRAWNY
3) informację o tytule prawnym do instalacji,
6) informację o rodzaju prowadzonej działalności,
TECHNOLOGIA I STAN TECHNICZNY
4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i
technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł
powstawania i miejsc emisji,
5) ocenę stanu technicznego instalacji,
7) opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
8) bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów,
surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
SYSTEM POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE DO
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA POWINIEN
ZAWIERAĆ /Art.184/-cd.:
EMISJE
9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez
instalację,
10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i
proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz
w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności
takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
11) informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w
warunkach odbiegających od normalnych,
13) wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
14) zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego
pozwolenia dla istniejącej instalacji,
SYSTEM POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE DO
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII
WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA POWINIEN
ZAWIERAĆ /Art.184/:,
ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
12) informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu
emisji na środowisko,
15) planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne
mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji
MONITORING
16) proponowane procedury monitorowania procesów
technologicznych, w szczególności pomiaru lub
ewidencjonowania wielkości emisji,
17) przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji
niestwarzający zagrożenia dla środowiska,
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Art. 220. 1. Wprowadzanie do powietrza gazów lub
pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
Art. 18. 1. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy decyzje
ustalające rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających
dopuszczonych do wprowadzania do powietrza wygasają
z upływem okresu, na który były wydane, a jeżeli nie był
podany termin ich obowiązywania, z dniem 30 czerwca 2006 r.,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga
pozwolenia, decyzje ustalające rodzaje i ilości substancji
zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzania do
powietrza wygasają z dniem wejścia w życie ustawy.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NIE WYMAGA POZWOLENIA WPROWADZANIE GAZÓW
LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z INSTALACJI:
1) z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa
przeznaczonych do tego celu środków technicznych,
2) wentylacji grawitacyjnych,
3) energetycznych:
a) opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do
5 MWt,
b) opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym
i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,
c) opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do
15 MWt,
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NIE WYMAGA POZWOLENIA WPROWADZANIE GAZÓW
LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z INSTALACJI:
4) innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1
MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem,
słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym,
5) do przetaczania paliw płynnych,
6) do suszenia zboża,
7) w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg
lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartości cząstek
stałych,
8) stosowanych w gastronomii,
9) w oczyszczalniach ścieków,
10) w zbiornikach bezodpływowych kanalizacji lokalnej,
11) w przechowalniach owoców i warzyw,
12) stosowanych w hutach szkła - o wydajności mniejszej niż 1
tona na dobę,
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NIE WYMAGA POZWOLENIA WPROWADZANIE GAZÓW
LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Z INSTALACJI:
13) stosowanych w fermach hodowlanych, z wyłączeniem
instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1,
14) do suszenia, brykietowania i mielenia węgla - o mocy
przerobowej mniejszej niż 30 ton surowca na godzinę,
15) stosowanych w młynach spożywczych,
16) do produkcji wapna palonego - przy wydajności mniejszej
niż 10 ton na dobę.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Dz.U. Nr 140, poz.1585
Instalacje niewymagające pozwolenia, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
1. energetyczne:
- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy
od 0,5 MWt do 5 MWt,
- opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym
i opałowym o łącznej nominalnej mocy od 1 MWt do 10
MWt,
- opalane paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy od
1 MWt do 15 MWt
2. inne niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy od 0,5
MWt do 1 MWt, opalane węglem kamiennym, koksem,
drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym,
paliwem gazowym
Instalacje niewymagające pozwolenia, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
3.do przetaczania paliw płynnych
4.stosowane do suszenia zboża, o wydajności większej niż
30 Mg na godzinę
5.w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg
lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartości
cząstek stałych
6.stosowane w gastronomii, przystosowanej do obsługi
więcej niż 500 osób na dobę
7.w przechowalniach owoców i warzyw, przystosowanych
do jednoczesnego przechowywania owoców lub warzyw
w ilości większej niż 50 Mg
8.stosowane w hutach szkła o wydajności mniejszej niż 1
Mg na dobę
Instalacje niewymagające pozwolenia, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
9. stosowane w fermach hodowlanych, zaliczane do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których sporządzenie raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może
być wymagane
10.do suszenia, brykietowania i mielenia węgla o mocy
przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę
11.stosowane w młynach spożywczych
12.do produkcji wapna palonego o wydajności mniejszej
niż 10 Mg na dobę
ZGŁOSZENIE powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres
zamieszkania lub siedziby,
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest
eksploatacja instalacji,
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym
wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i
godziny),
5) wielkość i rodzaj emisji,
6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości
emisji,
7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji
jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
Instalacje niewymagające pozwolenia, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można
przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia
zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Instalację, gdy jest już ona eksploatowana,
prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6
miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym
obowiązkiem [do 27.06.2002].
EWIDENCJA
Art. 287. 1. Podmiot korzystający ze środowiska
powinien prowadzić, aktualizowaną co kwartał,
ewidencję zawierającą odpowiednio:
1) informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów
wprowadzanych do powietrza oraz dane, na
podstawie których określono te ilości,
Gospodarka odpadami
„NOWA” USTAWA O ODPADACH
Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622) ( (Zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz.
770; z 2000 r. Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z
2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„STARA” (pierwsza) USTAWA O ODPADACH
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 96, poz. 592)
Gospodarka odpadami - ODPAD
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ŚRODOWISKA
z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie katalogu odpadów.
Dz.U. Nr 112, poz.1206
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów.
(Dz. U. Nr 162, poz. 1135)
* - ODPADY NIEBEZPIECZNE
Gospodarka odpadami - OBOWIĄZKI
Art. 3 ustawy o odpadach:
posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto
faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną);
domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest
posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,
wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz
każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub
inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych
komentarz: zmiana kodu odpadu
odpadów;
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w
zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie
usługi stanowi inaczej;
Gospodarka odpadami - OBOWIĄZKI
OBOWIĄZKI
WYTWÓRCY
ODPADÓW
ART. 17
wytwórca odpadów (Art. 3) - rozumie się przez to każdego, którego
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz
każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne
działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów;
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub
urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który
świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;
Gospodarka odpadami - OBOWIĄZKI
OBOWIĄZKÓW TYCH NIE STOSUJE SIĘ
W ODNIESIENIU DO ODPADÓW KOMUNALNYCH
_____________________________________________________________________________________________
NIE DOTYCZĄ ONE TEŻ WYTWÓRCY ODPADÓW
PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ,
NA KTÓREJ PROWADZENIE WYMAGANE JEST
POZWOLENIE ZINTEGROWANE
_________________________________________
odpady komunalne (Art. 3) -
- odpady powstające w gospodarstwach domowych,
- a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów,
które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych
___________________________________________________________________
Gospodarka odpadami - OBOWIĄZKI
Wytwórca odpadów jest obowiązany do:
1)
uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z
eksploatacją instalacji,
jeżeli wytwarza
powyżej 1 Mg
odpadów niebezpiecznych rocznie
lub
powyżej 5 tysięcy Mg
odpadów innych niż niebezpieczne rocznie;
(w pozwoleniu uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę
w danym miejscu);
2)
uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,
jeżeli wytwarza
odpady niebezpieczne
w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,
3)
przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
jeżeli wytwarza
odpady niebezpieczne
w ilości do 0,1 Mg rocznie
albo
powyżej 5 Mg rocznie
odpadów innych niż niebezpieczne.
Gospodarka odpadami - OBOWIĄZKI
Wytwórca odpadów:
---------------------------------------------------------------------X > 1 tona odp. nieb. na rok  pozwolenie
lub
Y> 5 tys. ton odp. innych na rok  pozwolenie
uwaga:
prowadzący
instalację
tu się nie
zmieniło
----------------------------------------------------------------------
0,1 t <X 1 t odp. nieb na rok  decyzja zatw. program
było:
0 t <X  1 t
---------------------------------------------------------------------X  0,1 t odp. nieb. na rok  informacja
albo
5 t < Y  5 tys. t odp. innych na rok  informacja
było tylko to
------------------------------------------------------------------
OKRES PRZEJŚCIOWY: ustawa o wprowadzeniu...
Art. 35. 1. Wytwórcy odpadów,
którzy przed dniem wejścia w życie ustawy
uzyskali decyzje w zakresie wytwarzania odpadów wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów,
są obowiązani uzyskać odpowiednio
pozwolenie na wytwarzanie odpadów
lub
decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
albo
przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
o których mowa w ustawie o odpadach,
do dnia wygaśnięcia ważności decyzji wydanych na podstawie dotychczasowych
przepisów, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r.
2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, albo przed tym terminem
z dniem uzyskania wymaganej decyzji wygasają decyzje wydane na podstawie
dotychczasowych przepisów.
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
• Techniki zapobiegawcze: Oceny Oddziaływania
na Środowisko (OOS)
– Cel - odpowiednio wczesne przewidzenie
środowiskowych skutków projektów inwestycyjnych (lub
nawet konsekwencji wprowadzania strategicznych
planów rozwoju itp.).
Pokazanie alternatyw i sposobów na złagodzenie
skutków środowiskowych.
– Procedura OOS jest często zintegrowana z systemem
pozwoleń lub z systemem planowania przestrzennego lub
z oboma naraz.
PRZYKŁADY Z KLASYFIKACJI
KLASYFIKACJA INWESTYCJI
klasyfikacja do kategorii Przedsięwzięcia mogącego
znacząco wpłynąć na środowisko decyduje o :
• dodatkowej kontroli spełniania wymagań ochrony
środowiska na etapach : ustalania warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawania
pozwolenia wodnoprawnego
i pozwolenia na budowę (raporty OOS, uzgodnienia
i in.)
• szerszej kontroli społecznej,
• właściwości starosty albo wojewody przy
wydawaniu zezwoleń środowiskowych,
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
• Techniki stymulujące wdrożenie; wprowadzanie
w życie
 Ciągłe zbieranie danych przez zakłady.
 Wymóg sporządzania raportów sprawozdawczość.
 Monitoring państwowy.
 Przeglądy środowiskowe - różne cele
przeglądów:
– sprawdzenie spełniania wymogów prawa i pozwoleń,
– sprawdzenie istnienia problemów specyficznych
(zanieczyszczony grunt itp.).
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Techniki wymuszania
stosowanie się do przepisów
- prawo cywilne,
- prawo administracyjne,
- prawo karne.
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
• INSTRUMENTY EKONOMICZNE I RYNKOWE
STOSOWANE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
–Opłaty:
• opłaty za emisje,
• opłaty na produkty,
• inne opłaty administracyjne
• zróżnicowanie stawek podatku,
• opłaty użytkowników systemów (np.
kanalizacji, zbiórki i gromadzenia
odpadów),
ZASADY TWORZENIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
• INSTRUMENTY EKONOMICZNE I RYNKOWE
STOSOWANE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ---- c.d.
–
–
–
–
–
–
Kredyty.
Ubezpieczenia.
Granty i dotacje.
Handel emisjami.
Kaucje.
System Zarządzania
Środowiskowego, Eko-etykietowanie
– Umowy dobrowolne
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA
Zasada:
• niepogarszania stanu środowiska
• zachowywania zasobów przyrody, tzn. zasada
utrzymania pewnej ilości krytycznej zasobów
(powierzchnia lasów, czyste wody, ilość ryb itp.), co
pozwoli na samo-odtworzenie się zasobów
przyrodniczych.
• oszczędnego gospodarowania zasobami
przyrodniczymi
• priorytetu ochrony środowiska nad działalnością
gospodarczą
• uwzględniania aktualnego stanu wiedzy
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA
•zasada zapobiegania i zasada przezorności,
tzn. twierdzenie, że zapobieganie zanieczyszczeniom jest lepsze niż
redukowanie skutków wygenerowanego już zanieczyszczenia oraz
promowanie zachowań na tyle przezornych, że zapewnia się
nieszkodliwość działania danego obiektu, zanim dopuści się do jego
funkcjonowania.
Jeżeli negatywnych skutków planowanego działania w środowisku
nie da się wystarczająco ocenić pod względem prawdopodobieństwa
ich wystąpienia lub zakresu szkody, to – kierując się przezornością –
działania takiego nie należy podejmować.
Każdy, kto podejmuje działalność mogącą ujemnie oddziaływać na
środowisko,
jest
obowiązany
do
zapobiegania
takiemu
oddziaływaniu, w szczególności poprzez zastosowanie dostępnych
środków, takich jak techniczne lub organizacyjne, odpowiadających
aktualnemu stanowi nauki i techniki.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA
Zasada uspołecznienia
Każdy, w przypadkach i na zasadach określonych
ustawą, ma prawo uczestniczenia w postępowaniu o
wydanie decyzji w sprawie z zakresu ochrony
środowiska i w konsultacjach projektów, polityki,
strategii, planów lub programów rozwoju i
restrukturyzacji oraz projektów studiów i planów
zagospodarowania przestrzennego.
Zasada jawności
Posiadane przez organy administracji informacje na
temat środowiska i jego poszczególnych elementów
oraz ich ochrony są jawne z wyjątkiem przypadków
przewidzianych w ustawach.
„ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI”
Polluter Pays Principle
PPP sensu largo = zanieczyszczający jest odpowiedzialny
finansowo za wszelkie szkody, które wynikają z jego
działalności, bez względu na to, czy działalność ta jest zgodna
z prawem czy tez nie.
PPP sensu stricto = zanieczyszczający jest finansowo
odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymagań w
zakresie ochrony środowiska, jakie są ustanowione przez
odpowiednie władze. (def. za T. Żylicz)
„normalna” działalność
• opłaty
• kary pieniężne
• art. 435, art. 439 kc
• art. 81 uoś
nadzwyczajne zagrożenie środowiska
- art. 105 uoś
ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Naczelną zasadą prawa środowiskowego
niepogarszanie stanu środowiska
jest
Przedsiębiorca w projektowanej i prowadzonej działalności
jest obowiązany uwzględniać i stosować takie rozwiązania
techniczne, technologiczne i organizacyjne, które wyeliminują
szkodliwe oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu,
do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.
Przepisy prawa ochrony środowiska wywierają wpływ
na strategię rozwoju przedsiębiorstwa
Przedsiębiorca
wykonujący
działalność
wpływającą
szkodliwie na środowisko, jest obowiązany podejmować
działania mające na celu usunięcie przyczyn szkodliwego
oddziaływania na środowisko lub zagrożenia i przywrócenie
środowiska do stanu właściwego.
ZNACZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zasadnicza środowiskowa determinanta aktywności
gospodarczej : stan środowiska w rejonie
przedsiębiorstwa ustąpi w przyszłości kryterium
„najlepszej osiągalnej techniki”
Inwestor i projektant przy przygotowywaniu inwestycji o
charakterze gospodarczym obowiązani są stosować procesy
technologiczne najmniej uciążliwe dla środowiska oraz
racjonalnie rozwiązać problemy postępowania z odpadami i
ściekami, w szczególności ich gospodarczego wykorzystania.
Działalność przedsiębiorstwa jest zależna od istnienia i
sprawności urządzeń ochronnych
Nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany lub
zespół obiektów nie może być oddany do użytku, jeżeli nie
wykonano wymaganych przepisami lub przewidzianych w
ramach danej inwestycji urządzeń chroniących środowisko.
ZASADY OGÓLNE W USTAWIE
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
KOMPLEKSOWOŚCI
-Art.5
NIEPOGARSZANIA STANU ŚRODOWISKA -Art.5
ZAPOBIEGAWCZOŚCI
-Art.6.1
PRZEZORNOŚCI
-Art.6.2
ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI
-Art.7
PLANOWANIA
-Art.8
JAWNOŚCI
-Art.9
UDZIAŁU SPOŁECZNEGO
-Art.10
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
EKONOMIA
ŚRODOWISKO
ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
Zasada odpowiedzialności
i zachowania należytej staranności
przykład - USA
Zachowanie należytej staranności w przeszłości
Ustawa CERCLA w USA
Określa odpowiedzialność za szkody wywołane
składowaniem odpadów.
Praktycznie każda strona zaangażowana w łańcuch
unieszkodliwiania odpadów i własność terenu
(obecny właściciel, osoby sprawujące bezpośredni nadzór
nad działaniami - w tym osobista odpowiedzialność
majątkowa członków zarządu, byli właściciele lub
podmioty działające na terenie, producenci odpadów,
firmy transportowe przewożące odpady, instytucje
finansowe sprawujące „istotną” kontrolę nad
poczynaniami firm )
może ponosić odpowiedzialność na mocy CERCLA.
Zachowanie należytej staranności w przeszłości
Ustawa CERCLA stworzyła sytuację prawną, w której
dzierżawca, który zaakceptował przywiezienie odpadów
na teren dzierżawiony, powoduje powstanie
odpowiedzialności nie tylko dla siebie, ale i dla
właściciela.
Coraz więcej firm wynajmujących nieruchomości zaczyna
żądać od najemców wykupienia polisy ubezpieczeniowej,
która obejmowałaby zagadnienia ekologiczne.
Zachowanie należytej staranności w przeszłości
Standardowa klauzula w kontraktach prywatyzacyjnych w
Estonii:
Jeśli w ciągu 5 lat po sprzedaży zostanie stwierdzone
skażenie, które będzie miało związek z działalnością lub
majątkiem (sprzedawanego) przedsiębiorstwa lub jego
poprzedników, będących własnością rządu Estonii przed
datą sprzedaży, to w takiej sytuacji rząd Estonii zwróci
nabywcy:
– odszkodowania wypłacone osobom trzecim na podstawie
prawomocnych wyroków;
– koszty związane z eliminacją tych skażeń, w takim zakresie, w
jakim przedsiębiorstwo musi to zrobić zgodnie z
obowiązującym prawem estońskim i w stopniu ustalonym przez
właściwy sąd lub właściwy organ rządowy.
Zasada odpowiedzialności
i zachowania należytej staranności
przykład - Polska
Zachowanie należytej staranności w przeszłości
Podstawą wielu ustaleń w polskiej praktyce prawnej określających
przyczynowość odpowiedzialności jest interpretacja Sądu
Najwyższego z 25 lipca 1974 r. stwierdzająca, że osoba jest
odpowiedzialna za szkodę spowodowaną zatruciem pszczół przez
chemikalia, ponieważ osoba ta nie podjęła wszystkich stosownych
zabezpieczeń niezależnie od tego, czy takie zabezpieczenia były
wymagane przez prawo.
NA PODSTAWIE TEGO ORZECZENIA WNIOSKUJE SIĘ,
ŻE NAWET JEŚLI JAKAŚ DZIAŁALNOŚĆ BYŁA I JEST ZGODNA Z
AKTUALNYMI PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA,
TO Z FAKTU TEGO NIE WYNIKA,
ŻE NIE MOGĄ POWSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI JAKIEŚ
ZOBOWIĄZANIA CIĄŻĄCE NA FIRMIE PROWADZĄCEJ
DZIAŁALNOŚĆ.
ROZWÓJ KONCEPCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
KONIEC
Download