Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

advertisement
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
I. Warunki ogólne:
Zgodnie z art.140 ust.2 ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.) marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:
1) jeżeli szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja
instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.).
Szczególnym korzystaniem z wód jest min.:
 pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
 piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
 korzystanie z wód do celów energetycznych,
 korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
 wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie
roślin z wód lub brzegu,
 rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych;
2) jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych
zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem,
mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
3) na wykonanie budowli przeciwpowodziowych;
4) na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych;
5) na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w zakresie:
 gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenia odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
 wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót,
 wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowania,
jeżeli dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wydał decyzje, o których mowa
w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne;
7) na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych
materiałów;
8) na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, pochodzących z eksploatacji instalacji
związanej z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
9) wszystkie, o których mowa w ustawie Prawo wodne, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli
jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń;
10) na wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów, jeżeli jest organem właściwym do
wydania pozwolenia dla jednego z zakładów;
Pozwolenia wodnoprawne wydaje się na wniosek, w drodze decyzji, na czas oznaczony:
 na szczególne korzystanie z wód - na okres nie dłuższy niż 20 lat,
1
 na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi - na okres nie dłuższy niż 10 lat,
na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych
podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - na okres nie dłuższy niż 4 lata,
 na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz
innych materiałów z wód lub z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią - na okres nie
dłuższy niż 5 lat,
 na wykonanie urządzeń wodnych – nie określa się czasu obowiązywania pozwolenia
wodnoprawnego.
II. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z załącznikami:
1) operat wodnoprawny, wykonany zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne. Pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych
urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu;
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy,
jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego;
3) do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych
lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji
gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia
potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego
dotyczy instrukcja;
4) do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na
odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację
hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych;
5) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
6) do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa powyżej, dołącza
się zgodę właściciela tych urządzeń;
7) do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, wykonanie urządzeń
wodnych oraz na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
w ramach szczególnego korzystania z wód, będących planowanymi przedsięwzięciami,
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dołącza się decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach.
III. Opłata skarbowa:
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie
pozwolenia.
Wysokość opłaty wynosi:
a) wydanie pozwolenia 217 zł;
b) zmiana wydanego pozwolenia - 50% stawki określonej od pozwolenia.
Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Kielce
ING Bank Śląski. nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000
2
IV. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Środowiska
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: (041) 342-18-61, fax: (041) 344-36-10
Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych
pokój 438,416 oraz 437
tel.: (0-41) 342-15-06, (0-41) 342-12-45, lub (0-41) 342-14-73
V. Termin załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267
z późn. zm.) sprawy załatwiane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy. Do terminów tych nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych
z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z póżn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800),
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.),
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu
instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. Nr 150, poz. 1087),
7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną
(Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz.149).
3
Download