Wydział Ochrony Środowiska

advertisement
Wydział Ochrony Środowiska
32-800 Brzesko ul. Piastowska 2B
Telefon: 146632057
Faks: 146631769
Starostwo Powiatowe
E-Mail: [email protected]
w Brzesku
KARTA USŁUG NR:
OŚ/05
Nazwa usługi:
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie
z wód
I.
Podstawa prawna:

II.
Art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 14, art. 37, art. 122 ust. 4 i
art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz.
469 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) art.
180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.
2. Do wniosku załącza się zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Wodne:
a) Operat wodnoprawny (oryginał) opracowany zgodnie z art. 132 ustawy
Prawo Wodne,
b) Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku
nietechnicznym (oryginał),
c) Opłatę skarbową za wydanie decyzji.
d) Zgodnie z art. 131 ust. 2a do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od
siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji
gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i
zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z
urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.
e) Zgodnie z art. 131 ust.
2b do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu
górniczego
lub
obiektu
budowlanego
dołącza
się
dokumentację
hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych.
III.
Opłaty:
1. Opłata Skarbowa – za wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego – 217,00 zł
2. Od ustanowienia pełnomocnictwa – 17,00 zł
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 (na
parterze) lub na konto Urzędu Miejskiego: rachunek nr 72 8591 0007 0100 0902 1786
0004 Krakowski Bank Spółdzielczy o/Szczurowa, Filia w Brzesku lub w kasie Starostwa
Powiatowego w Brzesku ul. Piastowska 2B (parter).
IV.
Miejsce składania dokumentów:


Sekretariat Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51 (II piętro,
pokój 213),
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Brzesku (ul. Piastowska
2B, I piętro pokój nr 105 lub 114)
Starostwo Powiatowe w Brzesku
32-800 Brzesko; ul. Głowackiego 51; tel. (014) 663 20 57 www.powiatbrzeski.pl; e-mail: [email protected]
V.
Terminy załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 1 miesiąca, w sprawach
szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania administracyjnego
VI.
Tryb Odwoławczy:
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Brzeskiego w terminie
14 dni od jej doręczenia.
VII. Uwagi :
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Wodne jeżeli ustawa nie stanowi
inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód.
Zgodnie z art. 122 ust. 4. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych są wydawane z uwzględnieniem
postanowień rozdziałów 1- 4 w dziale IV tytułu III ustawy - Prawo ochrony
środowiska.
Zgodnie z art. 9 ust. 1. pkt 14 Ilekroć w ustawie jest mowa o ściekach - rozumie
się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do
rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 10
lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.),
c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w
szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych,
usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
d) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze
niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc
magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,
e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód
wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie
wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji
zawartych w pobranej wodzie,
f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb
łososiowatych,
g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż
łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub
organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych
organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg z 1
ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego
cyklu;
Zgodnie z art.140 ust. 1. Organem właściwym do wydawania pozwoleń
wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie
jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
Zgodnie z art. 132 ust.1. Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.
2.Część opisowa operatu zawiera:
1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i
adresu;
2) wyszczególnienie:
a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
Starostwo Powiatowe w Brzesku
32-800 Brzesko; ul. Głowackiego 51; tel. (014) 663 20 57 www.powiatbrzeski.pl; e-mail: [email protected]
c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania
zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób
trzecich;
2a) opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i
warunki jego wykonania;
3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
3a) charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
4) ustalenia wynikające z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
b) warunków korzystania z wód regionu wodnego,
c) planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
d) planu przeciwdziałania skutkom suszy,
e) krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.
5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla
nich określonych;
6) planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych
sytuacjach;
7) informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w
zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do
wykonania urządzeń wodnych.
3.Część graficzna operatu zawiera:
1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód
lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości
wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu;
2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody
płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.
4.Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód,
oprócz odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:
1) określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego
oraz maksymalnego rocznego poboru wody;
2) opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
3) określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru
wody;
4) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej
wody.
5.Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz
odpowiednich danych, o których mowa w ust. 2 i 3, zawiera:
1) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami
wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia
wymagań ochrony środowiska;
1a) (uchylony)
1b) (uchylony)
1c) określenie w m3 wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego,
średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego;
1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczeń w ściekach lub - w przypadku ścieków przemysłowych dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, w szczególności ilości substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających
na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego
Starostwo Powiatowe w Brzesku
32-800 Brzesko; ul. Głowackiego 51; tel. (014) 663 20 57 www.powiatbrzeski.pl; e-mail: [email protected]
produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;
1e) wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było
wymagane;
2) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz
odprowadzania ścieków;
3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej
i poniżej miejsca zrzutu ścieków;
4) opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu
odprowadzanych ścieków;
5) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków;
6) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.
9.Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od
niektórych wymagań dotyczących operatu, z wyłączeniem wymagania, o którym
mowa w ust. 2 pkt 2a.
Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji
powodująca wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, jest dozwolona po
uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Zgodnie z art. 181 ust. 1. pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ ochrony
środowiska może udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi.
2. Warunki i tryb wydawania, wygasania, cofania i ograniczania pozwolenia, o
którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz właściwość organów określają przepisy ustawy Prawo wodne, z zastrzeżeniem ust. 3.
zgodnie
3. Do pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
stosuje się odpowiednio przepisy art. 187, art. 188 ust. 3 pkt 2 i ust. 4, art. 189, art.
193 ust. 2 i art. 198.
UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana raz w miesiącu
Data ostatniej aktualizacji:21.12.2015r.
Starostwo Powiatowe w Brzesku
32-800 Brzesko; ul. Głowackiego 51; tel. (014) 663 20 57 www.powiatbrzeski.pl; e-mail: [email protected]
Download