Oczyszczalnia Ścieków w Miączynie Dużym

advertisement
Oczyszczalnia Ścieków w Miączynie Dużym
DANE OGÓLNE:
Oczyszczalnia typu „BIOVAC” SBR 0350-1 obejmuje swym zasięgiem miejscowość Miączyn Duży,
Miączyn Mały, Doziny, Liberadz. Kanalizacja sanitarna istnieje, ponieważ na terenie gminy była
oczyszczalnia ścieków. Obsługiwać będzie 1207 mieszkańców stałych gmin. Budowę jej rozpoczęto w
maju 1999 roku, zakończono natomiast w grudniu tego samego roku. Nominalna przepustowość
wynosi 186,60 m3/d. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, pracującą w oparciu o technologię
porcjowej obróbki ścieków oraz osadu nadmiernego kierowanego do wydzielonej tlenowej
stabilizacji. Ścieki zabierane przez sieć kanalizacji na terenie Miączyna dopływają grawitacyjnie do
pompowni głównej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków. Pompownia główna podnosi ścieki na
wysokość terenu projektowanego i tłoczy się przez sito piaskownik do zbiornika retencyjnego. Nadzór
i kontrola oczyszczalni ścieków
obejmuje pomiary ilości i jakości ścieków surowych i
oczyszczonych, pomiary ilości skratek i osadu czynnego, stan urządzeń oczyszczalni . Pomiary ilości
oczyszczonych ścieków realizowane są przez system automatycznego sterowania oparty na
jednostkach PLC (Programowej Logicznej Kontroli).
DANE TECHNICZNE:
Technologia oczyszczani ścieków obejmuje wstępne, mechaniczne oczyszczanie ścieków ;
oczyszczanie biologiczne osadem czynnym, które zachodzi w pięciu fazach: napełnienie, reakcja
sedymentacja, odpływ, przerwa. Do cyklicznego napowietrzenia ścieków zastosowano ruszt z
dyfuzorami , a źródłem sprężonego powietrza są dmuchawy. Warunkiem prawidłowej pracy
oczyszczalni ścieków jest zapewnienie dopływu ścieków o stężeniach zanieczyszczeń nie
przekraczających wartości , nie przekroczenie średnich a w wyjątkowych przypadkach maksymalnych
ilości ścieków. W wyposażeniu oczyszczalni znajdują się takie obiekty technologiczne jak:
Sitopiaskownik – jest to zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków. Służy do
zoptymalizowania procesu mechanicznego oczyszczania ścieków. Dodatkowo spełnia funkcje
płukania i odwadniania skratek. Stacja Zlewcza Ścieków służy do odbioru ścieków komunalnych z
samochodów i przyczep asenizacyjnych. Stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość
dostarczanych ścieków, zabezpieczając je przed przekroczeniem założonych wartości zgodnych z
przyjętymi normami. Zbiorniki retencyjne ścieków dowożonych mają za zadanie uśrednienie
ścieków, dowożonych, ich odgazowanie oraz wyrównanie obciążenia oczyszczalni w ciągu doby.
Zbiornik będzie chronił proces biologiczny osadu czynnego przed falowym zrzutem zanieczyszczeń
zawartych w ściekach dowożonych. Zbiornik retencyjny – jego funkcją jest gromadzenie ścieków po
podczyszczeniu mechanicznym cyklami napełnienia reaktorów SBR. Drugim zadanie jest
wyrównywanie nierównomierności napływu dobowego ścieków z kanalizacji. Trzecia funkcją jest
uśrednienie ładunku i stężeń zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Oczyszczalnia biologicznochemiczna „BIOVAC” zapewnia utrzymanie czystości w pomieszczeniu reaktorów, obserwację
szczelności połączeń hydraulicznych i pneumatycznych, dokonywanie odczytów parametrów pracy
oczyszczalni , stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji. Zbiorniki stabilizacji tlenowej
osadu -zadaniem jest stabilizacja i mineralizacja osadu nadmiernego , powstałego w każdym reaktorze
w czasie pełnego cyklu oczyszczania. Urządzenie do odwadniania osadu – DRAJMAD 06CAVPK z
następującym wyposażeniem: zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu CMP05-L; pompa
osadowa samozasysająca typu SALLY S 40; mieszalnik osadu flokulantem; sprężarka, wózek do
przewożenia worków; system sterowania.
Download