ZP/PN/17/2014- Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni

advertisement
ZP/PN/17/2014- Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Wieprz
____________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 10
Wytyczne dla przedmiotu zamówienia
(dotyczy pozycji, dla których wymagane jest uszczegółowienie wykonanych projektów o
parametry urządzeń).
1. Podane wytyczne stanowią uzupełnienie do załączonych do specyfikacji projektów POŚ.
2. Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków (POŚ) muszą gwarantować stopień oczyszczania ścieków
zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
3. Wymagane jest aby częstotliwość wywozu osadów z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem
była nie większa niż jeden raz na sześć miesięcy.
4. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia tzn. POŚ spełniał normę PN-EN 12566-3+A2:2013-10, a
producent urządzeń spełniał wymogi standardów zarządzania środowiskowego wg normy ISO
14001/PN-EN ISO14001 lub równoważnej np. EMAS. Niezależnie od ww. wymogu wszystkie
urządzenia zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i
normy.
5. Stopień oczyszczania ścieków w zaproponowanej oczyszczalni musi spełniać warunki określone w
Rozporządzeniu z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137 poz. 984). Ścieki oczyszczone nie mogą
przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych dla
RLM poniżej 2 000 tj. BZT5 - 40 mg O2/dm3, ChZT - 150 mg O2/dm3, Zawiesiny ogólne - 50 mg/dm3,
Azot ogólny - 30 mg N/dm3, Fosfor ogólny - 5 mg P/ dm3 (wymóg usuwania związków azotu
i fosforu dotyczy ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do
sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących). Ścieki wprowadzane do
urządzeń wodnych nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników
zanieczyszczeń określonych dla RLM 2 000 do 9 999 tj. BZT5 - 25 mg O2/dm3, ChZT - 125 mg
O2/dm3, Zawiesiny ogólne - 35 mg/dm3, Azot ogólny - 15 mg N/dm3, Fosfor ogólny - 2 mg P/dm3
(wymóg usuwania związków azotu i fosforu dotyczy ścieków wprowadzanych do jezior i ich
dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących). Urządzenia wodne zostały zdefiniowane w Ustawie Prawo wodne (Rozdz. 1, Art. 9.
ust. 1 punkt 19).
6. Ważniejsze wymagane cechy technologiczne biologicznych oczyszczalni ścieków:
1) Oczyszczalnia powinna być zbudowana z elementów technologicznych zwartych w jednym
cylindrycznym bloku;
2) Wymagana cicha praca;
3) Oczyszczalnia nie powinna zawierać komory gnilnej (osadnika wstępnego),co całkowicie
eliminuje powstawanie nieprzyjemnych zapachów powstających podczas procesów
fermentacyjnych;
4) Wymagana sprawność oczyszczenia ścieków wynosi 90-98%;
5) Możliwie przyjęcie ładunku zanieczyszczeń od 30-100% obciążenia, a krótkotrwale do 130%;
6) Oczyszczalnia powinna być wyposażona w osadnik wtórny w kształcie leja, który zapewni
optymalna sedymentacje osadu i osiąganie wysokiego stopnia oczyszczania ścieków nawet
do 98%;
7) Osadnik wtórny powinien posiadać system pneumatycznego odpompowania
zsedymentowanego osadu;
8) Oczyszczalnia powinna posiadać na wlocie kratę koszową (np. przedmuchiwana sprężonym
powietrzem) w kształcie perforowanego kosza, który zabezpieczy oczyszczalnie przed
dostaniem sie do jej komór wielkogabarytowych i nierozpuszczalnych przedmiotów
mogących z czasem spowodować drastyczny spadek sprawności oczyszczalni. Wymagane jest
aby krata koszowa była wykonana ze stali kwasoodpornej (lub materiału równoważnego pod
względem odporności na działanie czynnika korodującego oraz pod względem właściwości
wytrzymałościowych i plastycznych) i musi być zamocowana na stelażu nośnym wykonanym
z materiału analogicznego jak krata koszowa;
9) Korpus oczyszczalni powinien być w pełni plastyczny w pełnym zakresie niskich
temperaturach w pełnym zakresie niskich temperatur oraz wykonany z materiału
analogicznego jak krata koszowa lub z materiału równoważnego o parametrach równych lub
lepszych (przedłożyć do oferty ekspertyzę techniczną);
10) Konstrukcja oczyszczalni powinna być wolna od wszelkich uszczelnień gumowych i innych,
które
w okresie długotrwałego jej użytkowania mogą doprowadzić do utraty szczelności
oczyszczalni i powstania zagrożenia ekologicznego;
11) Wymagana jest stabilna praca oczyszczalni w przypadku 24 godzinnego zaniku zasilania;
12) Wymagana jest odporność oczyszczalni na jednorazowy duży spływ zimnej wody;
13) Wymagana jest możliwość samodzielnego powrotu oczyszczalni do stabilnej pracy po
dwutygodniowym zaniku dopływu ścieków na przykład w okresie urlopowym.
7. Obsługa eksploatacyjna montowanych biologicznych oczyszczalni ścieków powinna być możliwie
prosta , ekonomiczna i jednoznacznie sprecyzowana w instrukcji obsługi.
8. Wykonawca będzie zobligowany oprócz rozruchu technologicznego do przeprowadzenia szkoleń
dla użytkowników wraz z zapewnieniem bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji oraz w
zapewnienie możliwości serwisu i dostępności części zamiennych w okresie pogwarancyjnym. W
obowiązku Wykonawcy jest uzyskanie od osób które odbyły w/w szkolenie oświadczenia o
zapoznaniu się z warunkami eksploatacji, konserwacji i inne wymagane.
9. Oczyszczalnia musi zapewniać pełne biologiczne oczyszczenie ścieków z nitryfikacja
denitryfikacja oraz biologiczna defosfatacja włącznie.
i
Download