dla ścieków odprowadzanych do ziemi

advertisement
………………….. dnia ……………………………….
Wójt Gminy
MIEDZIANA GÓRA
ul. Urzędnicza 18.
26-085 MIEDZIANA GÓRA
ZGŁOSZENIE
zamiaru rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę,
odprowadzającej oczyszczone ścieki do ZIEMI
Właściciel:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko adres, numer telefonu )
Zgodnie z art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
zgłaszam zamiar
rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków w dniu …………………..............................................
/ co najmniej 30 dni po dacie złożenia zgłoszenia /
DANE dot. OCZYSZCZALNI:
1) Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego będą wprowadzane do ziemi na własny grunt
stanowiący działkę nr: ……
nr ..….... nr .......
obręb ewidencyjny
…………………………………….
Adres nieruchomości: ........................................................................................................ .................................................
2) Ilość osób w gospodarstwie domowym : ………….
3) Czas funkcjonowania oczyszczalni (dni tygodnia, godziny) …………………………………………
4) Wielkość i rodzaj emisji :- ilość ścieków ……. m3/dobę
- ilość osadu
……. m3 /rok,
- częstotliwość wywożenia osadu …….. /rok
- miejsce wywozu osadu …………………………………………
5) Opis zastosowanej metody oczyszczania ścieków w tym:
-Typ oczyszczalni; …………………………………………………..........................................................
/ typ oczyszczalni + urządzenia np. osadnik gnilny, drenaż rozsączający /
- odbiornik ścieków : ziemia.
- w załączeniu OPIS rzeczywistego sposobu wykonania oczyszczalni, z wykazem urządzeń w
ciągu technologicznym, informacją o stosowanych preparatach, posadowieniu urządzeń na nieruchomości
6) Informacja, o stopniu ograniczenia emisji:
- BZT5 ścieków surowych jest redukowane o ...... %
- Zawiesina ogólna ścieków surowych jest redukowana o .… %
7) Miejsce wprowadzenia do ziemi ścieków oczyszczonych, oddzielone jest warstwą gruntu o
miąższości …… m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
………………………………..
/ podpis właściciela /
Do zgłoszenia załączam:
1.Dokument potwierdzający nominalną sprawność oczyszczalni –świadectwo jakości.
2. Dokument potwierdzający zgłoszenie budowy, na podstawie prawa budowlanego.
3. Mapę z lokalizacją oczyszczalni.
4. Opis rzeczywistego sposobu wykonania (posadowienia) oczyszczalni
5.Test określający stopień przepuszczalności gruntu, tj. test perkolacyjny
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. nr 25, poz.150 ze zm.) :
a) zgłoszenia dokonuje się przed rozpoczęciem eksploatacji, na co najmniej 30 dni przed
zamierzonym terminem jej rozpoczęcia.
b) do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić jeżeli Wójt Gminy w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Rozpoczęcie eksploatacji przed upływem
terminu do wniesienia sprzeciwu, zagrożone jest karą grzywny.
c) Właściciel obowiązany jest zgłosić Wójtowi Gminy fakt:
- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni
- zakończenia eksploatacji oczyszczalni
- zmiany danych o których mowa w zgłoszeniu
w terminie 14-tu dni od zaistnienia w.w faktów.
2. Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137, poz. 984) :
a) ścieki oczyszczone mogą być wprowadzane do ziemi jeżeli:
- BZT5 ścieków surowych jest redukowane co najmniej o 20%
- Zawiesina ogólna ścieków surowych jest redukowana co najmniej o 50%
- miejsce wprowadzenia ścieków jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m
od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych
Wobec powyższego przy zakupie należy pamiętać, że przydomowa oczyszczalnia
ścieków (odprowadzająca ścieki do ziemi) musi zapewniać odpowiedni poziom ochrony środowiska
tj. zredukować BZT5 ścieków co najmniej o 20% a zawiesinę co najmniej o 50%.
Producent wyrobu budowlanego jakim niewątpliwie jest przydomowa oczyszczalnia
ścieków przed wprowadzeniem wyrobu na rynek, może przeprowadzić odpowiednie badania i
po uzyskaniu pozytywnego wyniku procedury oceny, wystawić deklarację zgodności i oznaczyć
swój wyrób znakiem CE. Znak CE jest symbolem deklaracji producenta, iż jego wyrób jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach unijnych i spełnia kryteria
ujęte w w/w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Należy zaznaczyć, że polskie prawo (ustawa o wyrobach budowlanych) nie wymaga przy
wprowadzaniu wyrobów budowlanych na rynek oznakowania CE. Możliwe jest również
oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym B, ale pod warunkiem przeprowadzenia pozytywnej
oceny zgodności z właściwą polską normą lub aprobatą techniczną. Badanie może przeprowadzić jedyne w Polsce akredytowane laboratorium przy Instytucie Techniki Budowlanej.
Kupujmy zatem certyfikowane przydomowe oczyszczalnie ścieków tj. oznaczone znakiem
budowlanym B lub z oznakowaniem CE, by nie okazało się, że zrealizowana oczyszczalnia
ścieków nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony środowiska więc nie może być eksploatowana.
Download