Wzór umowy - GMINA SUWAŁKI

advertisement
Umowa nr……..
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy
zawarta w dniu ....... ......... ......... r. pomiędzy Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta
Gminy - Pana Tadeusza Chołko - zwaną dalej „Gminą”
a
Panem/Panią/Państwem
……………………...................................................................................................................,
zam. w ...............................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym Nr ..........................., wydanym przez ........................,
Nr PESEL ................................. legitymującym się dowodem osobistym Nr ...........................,
wydanym
przez ........................., Nr PESEL .................................
zwana dalej „ Dotowanym”
§1.
1. Dotowany zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków
w miejscowości……………………………………………. na działce nr ………………
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18
listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800).
2. Przewidywany termin realizacji przedsięwzięcia ……………………………
3. Przewidywany koszt realizacji ……………………zł
§2.
1. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Suwałki Nr …………………..z dnia
…………….. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji
celowych z budżetu Gminy Suwałki na dofinansowanie realizacji przydomowych
oczyszczalni ścieków
i w oparciu o wniosek Dotowanego z dnia
……………………… Gmina zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Gmina pokryje poniesione przez Dotowanego wydatki w wysokości 50% jednak nie
więcej niż 4 000,000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych) zgodnie z § 4 ust. 2.
3. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
2) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
3) koszty transportu,
4) koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
5) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) do przydomowej
oczyszczalni
§3.
1. Dotowany otrzyma zwrot kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w wysokości określonej w §2 ust. 2 niniejszej umowy po zakończeniu inwestycji
i złożeniu pisemnego wniosku wraz z dokumentami podanymi we wzorze wniosku.
2. Zwrot kosztów o których mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni od daty
sporządzenia przez komisję powołaną przez Wójta Gminy protokołu potwierdzającego
zakończenie przydomowej
Dotowanego.
oczyszczalni
ścieków,
na
konto
wskazane
przez
§4.
Dotowany zobowiązuje się do:
1) Bieżącej i prawidłowej, zgodnej z instrukcją, eksploatacji oczyszczalni w sposób
zapewniający osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wartości wskaźników
zanieczyszczeń określonych w Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014roku
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. z 2014, poz. 1800 ).
2) Eksploatowania oczyszczalni w taki sposób, iż nie będzie to powodować uciążliwości
ani szkód na nieruchomościach sąsiednich.
3) Poddania się kontroli w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia w ciągu 5 lat od
dnia przekazania środków.
§5
1. W razie nie dotrzymania warunków określonych w §4 lub zaprzestania eksploatacji
oczyszczalni z przyczyn leżących po stronie Dotowanego, na pisemny wniosek Gminy
Dotowany zobowiązuje się do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia dostarczenia
zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości
2. Uprawnienie żądania zwrotu kosztów dofinansowania wygasa z upływem 5 lat od
daty otrzymania dotacji .
§6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
o finansach publicznych.
§8.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo dla Gminy.
§9.
Niniejsza umowa została sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej strony.
……………………………
Dotowany
……………………………………..
Gmina:
Download