przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m 3 na

advertisement
Załącznik wersja nr z 30/03/2017 do karty usługi: AP.0143.60.2017 – Zgłoszenie zamiaru eksploatacji
przydomowej oczyszczalni ścieków
……………………………
(miejscowość, data)
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu)
Burmistrz Miast i Gminy Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
ZGŁOSZENIE
zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 519)
zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości
do 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód.
1.
Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej
oczyszczalni ścieków:
…………………………………………………………..…………………………………
…………………………….……………………………………….………………………
………………………………………………………………………………...……………
2. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe):
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego.
 Inne
………………………………………………………………………………………
3. Wielkość i rodzaj emisji tj.
- miejsce wprowadzania ścieków : na grunt własny / do wód* :
działka nr ewid i obręb ……………………………………….…….
- przepustowość przydomowej oczyszczalni wg projektu ………..………….. m3/dobę
- rodzaj ścieków (bytowe, komunalne czy przemysłowe)……………………………….
- częstotliwość wywozu osadu ……………...…..…/rok
- miejsce utylizacji osady ………………………………………………….…………….
4. Czas funkcjonowania instalacji (zaznaczyć właściwe):
 praca stała,
Strona 1 z 3
Załącznik wersja nr z 30/03/2017 do karty usługi: AP.0143.60.2017 – Zgłoszenie zamiaru eksploatacji
przydomowej oczyszczalni ścieków
 praca okresowa.
5. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (charakterystyka zastosowanych
urządzeń oczyszczających ścieki, informacja o stosowanych preparatach):
…………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………
6. Informacja,
czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi
przepisami**, w tym określenie w (%), na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni,
stopnia redukcji BZT5 i zawiesiny ogólnej w ściekach (ścieki wprowadzane do ziemi) lub
stopnia redukcji BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej w ściekach (ścieki wprowadzane do
urządzeń wodnych):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………...……
* niepotrzebne skreślić
** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800), ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być
wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
1) ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę,
2) w przypadku odprowadzania ścieków do ziemi: BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %,
a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %,
2a) w przypadku odprowadzania ścieków do urządzeń wodnych: BZT5, ścieków oczyszczanych wynosi najwyżej – 40
mgO2/l, ChZT ścieków oczyszczonych co najwyżej – 150 mgO2/l, zawiesina ogólna wynosi najwyżej 50 mg/l
zawiesina ogólna – 50 mg/l
3) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego
użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych
..............................................................
(podpis zgłaszającego)
Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków.
2. Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej:
 za pełnomocnictwo – 17,00 zł (jeśli dotyczy),
 za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej
negatywnie oddziaływać na środowisko – 120,00 zł,
Uwaga: zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane
w związku z zabudową mieszkaniową – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16
listopada 2006r o opłacie skarbowej.
Strona 2 z 3
Załącznik wersja nr z 30/03/2017 do karty usługi: AP.0143.60.2017 – Zgłoszenie zamiaru eksploatacji
przydomowej oczyszczalni ścieków
Pouczenie dla użytkownika instalacji:
1. Zgodnie z art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. z 2008r. Dz. U. nr 25, poz.150
ze zm.) :
a) zgłoszenia dokonuje się przed rozpoczęciem eksploatacji, na co najmniej 30 dni przed
zamierzonym terminem jej rozpoczęcia.
b) do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić jeżeli Burmistrz w terminie 30 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Rozpoczęcie
eksploatacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, zagrożone jest karą grzywny.
c) Właściciel obowiązany jest zgłosić fakt:
- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni
- zakończenia eksploatacji oczyszczalni
- zmiany danych o których mowa w zgłoszeniu
w terminie 14-tu dni od zaistnienia w.w faktów.
Strona 3 z 3
Download