oczyszczalnia ścieków - Zespół Placówek Oświatowych w Borkach

advertisement
Co się dzieje ze ściekami w
naszej gminie ?
W dniu 03.04.2012r. uczniowie w ramach realizacji projektu
uczniowskiego
z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w
Borkach. Odwiedzili gminę i oczyszczalnie ścieków.
W oczyszczalni ścieków dowiedzieli
się bardzo interesujących rzeczy :
-jak działa oczyszczalnia,
-gdzie są odprowadzane ścieki ,
-gdzie są oczyszczane ścieki ,
-gdzie są odprowadzane oczyszczone
ścieki .
Zacznijmy od tego co to jest
oczyszczalnia i jak się dzieli .
• Oczyszczalnia ścieków - jest to zespół urządzeń do oczyszczania
ścieków przemysłowych i komunalnych przed odprowadzeniem ich
do rzeki, jeziora, morza, gruntu .
•
•
•
•
Oczyszczalnie dzieli się na:
lokalne (służą do oczyszczanie niewielkich ilości ścieków)
centralne (służą do oczyszczania dużych ilości ścieków)
grupowe (służą do oczyszczania ścieków zbieranych z określonego
regionu).
Oczyszczalnie Dzielimy jeszcze na:
• biologiczne – oczyszczanie odbywa się na drodze procesów
•
•
•
•
biochemicznych, które mają na celu zmniejszenie związków azotu, fosforu,
zawiesiny
hydrobotaniczne – oczyszczalnia ścieków wykorzystująca rośliny
pływające (np. rzęsę wodną) lub zakorzenione (np. trzcinę lub pałkę
wodną) do oczyszczania ścieków, swobodnie pływające jak hiacynt, pistia,
wywłócznik; układów tych nie stosuje się do dużych oczyszczalni ścieków ze
względu na duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni.
chemiczne – oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku stosowania środków
chemicznych co wywołuje określone reakcje mające na celu zmniejszenie
ilości zanieczyszczeń
mechaniczne – oczyszczalnia, w której oczyszczanie ścieków zachodzi
jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie,
filtrowanie czy sedymentacja; często nazywana oczyszczalnią wstępną. Na
tym etapie ze ścieku eliminuje się tłuszcze - przez wykorzystanie separatora
tłuszczu i piasek przy wykorzystaniu piaskownika
Jak działa OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW?
Schemat
oczyszczalni:
1 Punkty początkowe kanalizacji. Toalety, zlewy, łazienki.
2 Rury kanalizacyjne odprowadzające ścieki do oczyszczalni.
3 Zbiornik gnilny. Miejsce sedymentacji i fermentacji beztlenowej.
4 Studzienka rozdzielcza.
5 Sieć drenażu rozsądzającego. Zachodzi w nich faza oczyszczania z
udziałem bakterii tlenowych. Miejsce przesiąkania czystej wody do gruntu.
6 Studzienka zbiorcza z kominkiem napowietrzającym.
Zasada działania przydomowej oczyszczalni
• Ścieki są odprowadzane rurami kanalizacyjnymi do zbiornika gnilnego.
•
•
Zbiornik jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), który jest
odporny na chemiczne działanie wielu substancji i całkowicie
nieprzepuszczalny co daje gwarancje szczelności.
W głównym zbiorniku następują podstawowe procesy oczyszczania. Po
pierwsze, ścieki ulegają sedymentacji. Cząstki stałe opadają na dno dzięki
sile grawitacji, powyżej pozostają cząstki mniejszej gęstości i woda. W
zbiorniku swoja pracę wykonują bakterie beztlenowe wspierane enzymami,
rozkładając związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na dnie
zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywożony. Jednak o
wiele rzadziej niż w przypadku tradycyjnego szamba.
Tak podczyszczona woda, dodatkowo przefiltrowana mechanicznie wypływa
przez studzienkę rozdzielczą do sieci rozsączającej. Rury rozsączające pełnią
dwojaką funkcje. Następuje w nich proces doczyszczania z udziałem bakterii
tlenowych a tak oczyszczona woda, poprzez system drenażu przesiąka do
gruntu.
Udało się również zapytać kierownika jak
działa oczyszczalnia.
• Przepompowina główna – ściek spływa korektorem
ściekowym do głównej przepompowni, ale za nim spłynie
trafia na kosz i ten kosz wyłapuje skratki (papier
toaletowy ,kupka niemowlaka ). Stąd pompy dwie , które
pracują na przemian wrzucają je do reaktora
biologicznego. W tym reaktorze biologicznym znajdują
się bakterie , które ten ściek przetwarzają. Tylko aby to
przetworzyć potrzebują tlenu . Sprężarka dostarcza
powietrza do reaktora biologicznego. Następuje
przetwarzanie ścieku. Z osadnika wtórnego odpływa
ściek oczyszczony na rów.
A o to kilka zdjęć , które udało się zrobić uczniom .
Budynek oczyszczalni
ścieków.
Główna pompownia ścieków , a
przy niej pracownik
oczyszczalni.
• Szafa sterownicza .
• Wnętrze szafy
sterowniczej.
• Zawory zwrotne.
• Elektroniczny
przepływomierz –
mierzy przepływ wody
ścieku.
• Sito skratkowe .
• Komora przetwarzania
ścieku.
• Zbiornik ścieku
oczyszczonego z
odpływem , a przy
nim pracownik.
• Urządzenie sterujące
odzyskiwaniem
osadu.
• Wnętrze studzienki ,
gdzie zamontowany
jest elektroniczny
przepływomierz.
• Punkt zlewny ścieków
dowożonych.
Uczniom udało się przeprowadzić wywiad z
pracownikiem gminy.
•
•
•
•
•
•
•
*Czy będą budowane kanalizacje wiejskie?
- Tak , będą .
* Co jaki czas jest chlorowana woda?
-Jest chlorowana dwa razy w roku , jeśli jest taka potrzeba.
* Dlaczego płaci się za odpady segregowane?
-Płaci się za odpady segregowane ,ponieważ odbiór ogólnie kosztuje. Firma
,która odbiera segregacje posiada koszty i musi kogoś obciążyć.
* Co robi się z odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania
ścieków?
• - Odpady ,które powstały w wyniku oczyszczania ścieków wywozi się na
•
•
•
•
•
•
•
odpowiednie składowisko.
*Co robi się ze śmieciami?
- Śmiecie odbiera firma (PUK) i wywozi je na składowisko śmieci.
* Skąd bierzecie wodę pitną?
-Bierzemy ją ze studni głębinowych .Jest ich pięć.
*Z jakiej głębokości jest pobierana?
-Od 40 do 80m.
*Czy zakład posiada mieszkania komunalne , i ile jest wolnych
mieszkań i zajętych?
• -Zakład posiada mieszkania komunalne . Nie ma wolnych , jest sześć zajętych.
• *Jakie są ceny wywozu nieczystości np .śmieci i nieczystości płynnych?
• -Śmieci 15,99 brutto . Nieczystości płynne od 51,19 do 63,43 . I zależy od czasu
pompowania. Segregowane śmieci 4 zł brutto.
• *Czy zakład ma własne oczyszczalnie ścieków , czy oprócz tych
działalności zajmują się jeszcze innymi ?np .sprzątanie miasta, odśnieżanie
w zimie?
• -Zakład ma oczyszczalnie gminne (2). Zajmuje się :odśnieżaniem , posypywaniem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dróg w zimie, koszeniem poboczy itp.
*Jakie jest zużycie wody w Gminie Borki i w gospodarstwach domowych ?
(w ciągu roku)
-W Gminie Borki 193,400 m, w gospodarstwach domowych 152 tys.
*Jakie jest zużycie wody na jednego mieszkańca ?
-Zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 24,71m3 na rok.
*Ile jest ścieków ? (gospodarstwo domowe)
-W gospodarstwie domowym 12,5 tys.
*Jakie jest przesilenie w weekendy ?
-Przesilenie w weekendy wynosi 20% .
*Jaka ilość jest przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Borki?
-Przydomowych oczyszczalni w gminie Borki jest 143. Dzielą się one na bakteryjne i
roślinne .
Download